portrait

Annikki.Kallay

Sweden

Translate From: English (EN)

Translate To: Swedish (SV)

9,485

Words Translated

611

Terms Translated

Annikki.Kallay’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Annikki.Kallay’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Five Pillars

The Five Pillars represent faith, and are the five duties that every Muslim should adhere to: profession of faith, ritual prayer, faster during Ramadan, pilgrimmage to Mecca, and charity. Fulfilling the Five Pillars brings rewards to the individual, on earth ...

Swedish (SV)fem pelare

De fem pelarna representerar tro och är de fem åliggandena som varje muslim borde hålla fast vid: trosbekännelsen, rituell bön, fasta under Ramadan, pilgrimsfärd till Mecka och välgörenhet. Uppfyllandet av de fem pelarna ger belöning till individen, på jorden ...

Religion; Islam

English (EN)akinesia

1. absence or poverty of movements. 2. the temporary paralysis of a muscle by the injection of procaine.

Swedish (SV)akinesi

1. Avsaknad av rörelse eller rörelsefattigdom. 2. Den tillfälliga förlamningen av en muskel genom prokaininjektion.

Pharmaceutical;

English (EN)anastomosis

A connection between two vessels.

Swedish (SV)munöppning

En förbindelse mellan två blodkärl.

Anatomy; Developmental anatomy

English (EN)abstinence

a refraining from the use of or indulgence in food, stimulants, or sexual intercourse.

Swedish (SV)avhållsamhet

att avstå från användandet eller överdrivet användande av mat, stimulantia eller sexuellt umgänge.

Pharmaceutical;

English (EN)shunt

A tube or pathway that diverts blood or other body fluid through an alternate route inside the body. There are several common reasons for shunts to be placed so specific details should be obtained from the health care provider.

Swedish (SV)shunt

En tub eller bana som leder om blod eller annan kroppsvätska genom en alternativ väg inne i kroppen. Det finns flera vanliga orsaker att sätta in en shunt så specifika detaljer måste erhållas från vårdgivaren.

Health care; Hospitals

English (EN)pore

A small opening.

Swedish (SV)por

En liten öppning.

Health care; General

English (EN)neutrophil

A type of white blood cell that plays a major role in fighting bacterial and fungal infections.

Swedish (SV)neutrofil

En typ av vit blodcell som spelar en avgörande roll vid bekämpningen av infektioner orsakade av bakterier eller svamp.

Health care; Hospitals

English (EN)minimize

to reduce to the smallest possible number, degree, or extent.

Swedish (SV)minimera

Att reducera till det minsta möjliga antalet, graden eller utsträckningen

Pharmaceutical;

English (EN)energy consumption

How much energy is used by the machine during a wash cycle Back to top

Swedish (SV)energikonsumtion

Hur mycket energi som maskinen använder under en tvättcykel. Tillbaka till toppen.

Household appliances; Washing machines & dryers

English (EN)intraocular

intraocular, from ''oculus'' in Latin meaning 'eye' thus between eyes.

Swedish (SV)intraokulär

intraokulära, från '' oculus'' i latinska betydelsen 'öga' således mellan ögonen.

Pharmaceutical;