portrait

Ariunaa

Ulaanbaatur, Mongolia

Translate From: English (EN)

Translate To: Mongolian (MN)

957

Words Translated

0

Terms Translated

Ariunaa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ariunaa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)lattice

A set of points that forms the outline of a pattern or shape. The molecules of crystals in minerals are arranged in a lattice.

Mongolian (MN)сараалж, тор

Ямар нэг хэлбэр дүрс буюу хээ угалзыг бүрдүүлэх цэгүүдийн олонлог. Эрдсийн талстын молекулууд нь торлосон байдлаар оршдог.

General; Miscellaneous

English (EN)extract

Extract is to take from or pull out of something else; hina used tweezers to extract the thorn from her feet.

Mongolian (MN)гаргаж авах

Өөр нэг зүйлээс юмыг татан гаргаж авах; хина хөлөндөө орсон өргөсийг жижиг хямсаагаар түүж гаргав.

General; Miscellaneous

English (EN)speoleologist

Person who studies the formations, geology, and hydrology of caves and their environment.

Mongolian (MN)Спелеологч

Агуйн үүсэл хэлбэршил, геологи, гидрологи буюу бүтэц, үе давхарга, усны байдал, мөн орчин нөхцлийг судалдаг хүн.

Science;

English (EN)luster

The shine on the surface of a mineral. Luster is important in describing different kinds of minerals.

Mongolian (MN)гялтганаа

Эрдсийн гадаргуу гялалзах байдал. Гялтганаа нь эрдэс чулуулгийн төрөл зүйлийг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй.

General; Miscellaneous

English (EN)list

A series of names or items written or printed together in meaningful grouping or sequence so as to constitute a record is termed as a list.

Mongolian (MN)жагсаалт

Хоорондоо холбоо бүхий хэсэг бүлэгт хамаарах хүмүүс буюу юмсын нэрийг тодорхой дэс дарааалалтайгаар жагсаан бичсэн буюу хэвлэсэн нь.

General; Miscellaneous

English (EN)pneumatic

Relating to or using air or another gas. A pneumatic tire is a tire filled with air.

Mongolian (MN)пневматик

Агаар буюу хийн оролцоотой. Хийт дугуй гэж агаараар дүүргэсэн дугуй юм.

General; Miscellaneous

English (EN)altocumulus cloud

A gray or white cloud that spreads out in lumpy or broken patches and these clouds are formed at middle level of sky.

Mongolian (MN)өндөрт бөөгнөсөн үүл

Хэсэг бүлгээрээ бөөгнөн тархсан цагаан ба саарал өнгөт үүлс, агаар мандлын дунд түвшинд бүрэлдэнэ.

General; Miscellaneous

English (EN)cave

A natural, underground cavity, usually formed by the dissolving action of acidic groundwater.

Mongolian (MN)агуй

Газрын гүн дэх байгалийн хөндий; хүчиллэг борооны усны уусгах үйлчлэлээр бий болно.

Science;

English (EN)medium

A means by which something is communicated or expressed.

Mongolian (MN)арга хэрэгсэл

Ямар нэг зүйлийг илэрхийлэх, харилцах хэрэгсэл

General; Miscellaneous

English (EN)cave formations

Mineral deposits formed by the deposition of dissolved minerals in a cave.

Mongolian (MN)агуйн тогтоц

Агуй доторх уусмал эрдсүүдээс бий болсон хуримтлал.

Science;