portrait

Gisela Belli

Tirana, Albania

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

680

Words Translated

27

Terms Translated

Gisela’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Gisela’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)lip liner

Lip liner defines the lips and enhances the general shape and beauty of lips. Lip liner is used in matching colors with lipstick.

Albanian (SQ)lapësi i buzëve

Lapësi i buzëve konturon buzët dhe përmison formën e përgjithshme të buzëve si dhe bukurinë e tyre. Lapësi i buzëve përdoret në ngjyra që kombinohen me buzëkuqin.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)femur

Also called thigh bone, femur is the largest, longest, and strongest bone of the leg in humans and most land mammals. In vertebrates with four legs such as dogs and horses, the femur is found only in the rear legs.

Albanian (SQ)femuri

E quajtur gjithashtu kocka e kofshës, femuri është kocka më e gjerë, më e gjatë dhe më e fortë e këmbës te njerëzit dhe shumicën e gjitarëve të tokës. Në vertebrorët me katër këmbë si qentë dhe kuajt, femuri gjendet vetëm në këmbët e ...

Biology; Cell biology

English (EN)DNA computing

A form of computing under development which utilizes DNA and molecules for information processing, as opposed to the traditional, silicon-based technologies.

Albanian (SQ)Informatika e DNA-së

Një formë informatike në zhvillim që përdor DNA-në dhe molekulat për proçesimin e informacionit, ndryshe nga teknologjitë tradicionale, me bazë silici.

Biology; Biotechnology

English (EN)shampoo

Chemical product for cleaning and grooming of hair. Baby shampoos and dandruff shampoos are commonly used for specific needs.

Albanian (SQ)shampo

Produkt kimik për pastrimin dhe trajtimin e flokëve. Shampot e fëmijve dhe shampot për zbokth përdoren zakonisht për nevoja specifike.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)biotechnology

A field of applied biology where living organisms are utilized for the purposes of technology, engineering, medicine etc.

Albanian (SQ)bioteknologjia

Një fushë e biologjisë së aplikuar ku organizmat e gjallë përdoren për qëllime tekonologjike, inxhinierike, mjekësore etj.

Biology; Biotechnology

English (EN)biodiversity

The variation in types and species of life forms in a particular area.

Albanian (SQ)biodiversiteti

Llojshmëria në lloje dhe specie e gjallesave në një zonë të caktuar.

Biology; Ecology

English (EN)B cells

Type of lymphocyte responsible for antibody-mediated immunity; mature in the bone marrow and circulate in the circulatory and lymph systems where they transform into antibody-producing plasma cells when exposed to antigens.

Albanian (SQ)Qelizat B

Lloj limfocitesh përgjegjëse për imunitetin duke qënë ndërmjetëse për antitrupat; maturohen në palcën kurrizore dhe qarkullojnë në sistemet kardiovaskular dhe limfotik ku transormohen në antitrupa-duke prodhuar qeliza plazme kur ekspozohen me ...

Biology; Cell biology

English (EN)avalanche

Masses of rock or ice that fall or slide suddenly under the force of gravity.

Albanian (SQ)Ortek

Masë guri ose akulli që bie ose rrëshqet papritmas si pasojë e forcës së gravitetit.

Earth science; Geology

English (EN)secondary growth

Growth in a plant which does not occur at the tips of the stems or roots.

Albanian (SQ)rritje dytësore

Rritja te bimët që nuk ndodh në majat e kërcellejve apo rrënjëve.

Plants; Flowers

English (EN)dew point

Temperature at which air becomes saturated i.e. Relative humidity is 100%.

Albanian (SQ)pika e vesës

Temperaturë në të cilën ajri bëhet i lagësht p.sh. Lagështia relative është 100%.

Geography; Physical geography