portrait

Gisela Belli

Tirana, Albania

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

680

Words Translated

27

Terms Translated

Gisela’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Gisela’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)sensitive skin

A sensitive skin is a thin or a fine-textured skin. It reacts quickly to both heat and cold; therefore, it sunburns and windburns easily. It is commonly dry, delicate and prone to allergic reactions. Temperature changes, some detergents, cosmetics and alcohol ...

Albanian (SQ)lëkurë e ndjeshme

Një lëkurë e ndjeshme është lëkura e hollë ose ajo me strukturë të imët. Reagon direkt si ndaj të ftohtit dhe ndaj të nxehtit; prandaj digjet kollaj në diell dhe acarohet kollaj nga era. Është zakonisht e thatë, delikate dhe e prirur ndaj reaksioneve ...

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)lip liner

Lip liner defines the lips and enhances the general shape and beauty of lips. Lip liner is used in matching colors with lipstick.

Albanian (SQ)lapësi i buzëve

Lapësi i buzëve konturon buzët dhe përmison formën e përgjithshme të buzëve si dhe bukurinë e tyre. Lapësi i buzëve përdoret në ngjyra që kombinohen me buzëkuqin.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)lip gloss

A product used primarily to give lips a glossy lustre and sometimes subtle color. It is distributed as a liquid or a soft solid.

Albanian (SQ)Shkëlqyes buzësh

Një produkt që përdoret kryesisht për t'i dhënë buzëve shkëlqim dhe ndonjëherë një ngjyrë të lehtë. Shpërndahet si lëng ose në formë të ngurtë të butë.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)ecotone

A zone of gradual transition between two distinct ecosystems, communities, or habitats.

Albanian (SQ)ekoton

Një zonë tranziocioni gradual mes dy ekosistemeve, komuniteteve ose habitatëve të ndryshëm.

Biology; Ecology

English (EN)dichromate

A compound containing the divalent negative ion, Cr2O7, usually having a characteristic orange-red color

Albanian (SQ)dikromati

Një përbërës që përmban jonin negativ dyvalent, Cr207, ka përgjithësisht një ngjyrë karakteristike portokalli në të kuqe.

Biology; Ecology

English (EN)biotech

A field of applied biology where living organisms are utilized for the purposes of technology, engineering, medicine etc.

Albanian (SQ)bioteknologji

Një fushë e biologjisë së aplikuar ku organizmat e gjallë përdoren për qëllime tekonologjike, inxhinierike, mjekësore etj.

Biology; Biotechnology

English (EN)life sciences

Umbrella term for all sciences which study living organisms.

Albanian (SQ)shkencat e jetës

Term i përgjithshëm për të gjitha shkencat që studiojnë organizmat e gjallë.

Biology; Botany

English (EN)perfume

A chemical compound with fragrance in it. Perfumes are of different types depending upon the gender of its consumer.

Albanian (SQ)parfum

Një përbërës kimik me aroma në të Parfumet janë të llojeve të ndryshëm bazuar në gjininë e konsumatorit

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)avalanche

Masses of rock or ice that fall or slide suddenly under the force of gravity.

Albanian (SQ)Ortek

Masë guri ose akulli që bie ose rrëshqet papritmas si pasojë e forcës së gravitetit.

Earth science; Geology

English (EN)conditioner

A chemical product that is applied to hair after shampooing. It makes hair smooth, glowing, and shiny.

Albanian (SQ)balsami

Një produkt kimik që aplikohet në flokë pas larjes me shampo. I bën flokët të butë, me jetë dhe të shkëlqyeshëm.

Cosmetics & skin care; Cosmetics