portrait

Gisela Belli

Tirana, Albania

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

680

Words Translated

0

Terms Translated

Gisela’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Gisela’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)dichromate

A compound containing the divalent negative ion, Cr2O7, usually having a characteristic orange-red color

Albanian (SQ)dikromati

Një përbërës që përmban jonin negativ dyvalent, Cr207, ka përgjithësisht një ngjyrë karakteristike portokalli në të kuqe.

Biology; Ecology

English (EN)hair oil

A nutritious and vitamins rich combination of different useful botanical extracts. Hair oil is used to make hair healthy and strong.

Albanian (SQ)vaji i flokëve

Një kombinim me lëndë ushqyese dhe vitamina i ekstrakteve të ndryshme të dobishme bimore. Vaji i flokëve përdoret për t'i bërë flokët të shëndetshëm dhe të fortë.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)dew point

Temperature at which air becomes saturated i.e. Relative humidity is 100%.

Albanian (SQ)pika e vesës

Temperaturë në të cilën ajri bëhet i lagësht p.sh. Lagështia relative është 100%.

Geography; Physical geography

English (EN)Mauritania

Mauritania, officially the Islamic Republic of Mauritania, is a country in the Maghreb. It is bordered by the Atlantic Ocean in the west, by Western Sahara in the north, by Algeria in the northeast, by Mali in the east and southeast, and by Senegal in the ...

Albanian (SQ)Mauritania

Mauritania, zyrtarisht Republika Islamike e Mauritanisë, është një shtet në Magreb. Kufizohet me Oqeanin Atlantik në perëndim, Saharaja Perëndimore në veri, Algjeria në Veri-lindje, Mali në lindje e juglindje si dhe me Senegalin në jugperëndim. Sistemi ...

Geography; Geography

English (EN)femur

Also called thigh bone, femur is the largest, longest, and strongest bone of the leg in humans and most land mammals. In vertebrates with four legs such as dogs and horses, the femur is found only in the rear legs.

Albanian (SQ)femuri

E quajtur gjithashtu kocka e kofshës, femuri është kocka më e gjerë, më e gjatë dhe më e fortë e këmbës te njerëzit dhe shumicën e gjitarëve të tokës. Në vertebrorët me katër këmbë si qentë dhe kuajt, femuri gjendet vetëm në këmbët e ...

Biology; Cell biology

English (EN)conditioner

A chemical product that is applied to hair after shampooing. It makes hair smooth, glowing, and shiny.

Albanian (SQ)balsami

Një produkt kimik që aplikohet në flokë pas larjes me shampo. I bën flokët të butë, me jetë dhe të shkëlqyeshëm.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)B cells

Type of lymphocyte responsible for antibody-mediated immunity; mature in the bone marrow and circulate in the circulatory and lymph systems where they transform into antibody-producing plasma cells when exposed to antigens.

Albanian (SQ)Qelizat B

Lloj limfocitesh përgjegjëse për imunitetin duke qënë ndërmjetëse për antitrupat; maturohen në palcën kurrizore dhe qarkullojnë në sistemet kardiovaskular dhe limfotik ku transormohen në antitrupa-duke prodhuar qeliza plazme kur ekspozohen me ...

Biology; Cell biology

English (EN)endangered species

Any species in danger of extinction.

Albanian (SQ)speciet e rrezikuara

Çdo lloj specie në rrezik zhdukje.

Biology; Ecology

English (EN)sensitive skin

A sensitive skin is a thin or a fine-textured skin. It reacts quickly to both heat and cold; therefore, it sunburns and windburns easily. It is commonly dry, delicate and prone to allergic reactions. Temperature changes, some detergents, cosmetics and alcohol ...

Albanian (SQ)lëkurë e ndjeshme

Një lëkurë e ndjeshme është lëkura e hollë ose ajo me strukturë të imët. Reagon direkt si ndaj të ftohtit dhe ndaj të nxehtit; prandaj digjet kollaj në diell dhe acarohet kollaj nga era. Është zakonisht e thatë, delikate dhe e prirur ndaj reaksioneve ...

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)ecotone

A zone of gradual transition between two distinct ecosystems, communities, or habitats.

Albanian (SQ)ekoton

Një zonë tranziocioni gradual mes dy ekosistemeve, komuniteteve ose habitatëve të ndryshëm.

Biology; Ecology