portrait

Gisela Belli

Tirana, Albania

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

680

Words Translated

27

Terms Translated

Gisela’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Gisela’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)endangered species

Any species in danger of extinction.

Albanian (SQ)speciet e rrezikuara

Çdo lloj specie në rrezik zhdukje.

Biology; Ecology

English (EN)life sciences

Umbrella term for all sciences which study living organisms.

Albanian (SQ)shkencat e jetës

Term i përgjithshëm për të gjitha shkencat që studiojnë organizmat e gjallë.

Biology; Botany

English (EN)stoichiometry

Calculation of the quantities of reactants and products in a chemical reaction.

Albanian (SQ)Stekiometria

Përllogaritja e sasisë së reagentëve dhe produkteve në një reaksion kimik.

Biology; Ecology

English (EN)lip liner

Lip liner defines the lips and enhances the general shape and beauty of lips. Lip liner is used in matching colors with lipstick.

Albanian (SQ)lapësi i buzëve

Lapësi i buzëve konturon buzët dhe përmison formën e përgjithshme të buzëve si dhe bukurinë e tyre. Lapësi i buzëve përdoret në ngjyra që kombinohen me buzëkuqin.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)dichromate

A compound containing the divalent negative ion, Cr2O7, usually having a characteristic orange-red color

Albanian (SQ)dikromati

Një përbërës që përmban jonin negativ dyvalent, Cr207, ka përgjithësisht një ngjyrë karakteristike portokalli në të kuqe.

Biology; Ecology

English (EN)biotech

A field of applied biology where living organisms are utilized for the purposes of technology, engineering, medicine etc.

Albanian (SQ)bioteknologji

Një fushë e biologjisë së aplikuar ku organizmat e gjallë përdoren për qëllime tekonologjike, inxhinierike, mjekësore etj.

Biology; Biotechnology

English (EN)ecotone

A zone of gradual transition between two distinct ecosystems, communities, or habitats.

Albanian (SQ)ekoton

Një zonë tranziocioni gradual mes dy ekosistemeve, komuniteteve ose habitatëve të ndryshëm.

Biology; Ecology

English (EN)Mali

Mali, officially the Republic of Mali, is a landlocked country in Western Africa. Mali borders Algeria on the north, Niger on the east, Burkina Faso and the Côte d'Ivoire on the south, Guinea on the south-west, and Senegal and Mauritania on the west. It was ...

Albanian (SQ)Mali

Mali, zyrtarisht Republika e Malit, është një vend i mbyllur në Afrikën Perëndimore. Mali kufizohet me Algjerinë në Veri, Nigerinë në Lindje, Burkina Fason dhe Bregun e Fildishtë në Jug, Guinenë në jug-perëndim dhe Senegalin dhe Mauritaninë në Perëndim. Më ...

Geography; Geography

English (EN)conditioner

A chemical product that is applied to hair after shampooing. It makes hair smooth, glowing, and shiny.

Albanian (SQ)balsami

Një produkt kimik që aplikohet në flokë pas larjes me shampo. I bën flokët të butë, me jetë dhe të shkëlqyeshëm.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)biodiversity

The variation in types and species of life forms in a particular area.

Albanian (SQ)biodiversiteti

Llojshmëria në lloje dhe specie e gjallesave në një zonë të caktuar.

Biology; Ecology