portrait

Gisela Belli

Tirana, Albania

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

680

Words Translated

27

Terms Translated

Gisela’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Gisela’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)sensitive skin

A sensitive skin is a thin or a fine-textured skin. It reacts quickly to both heat and cold; therefore, it sunburns and windburns easily. It is commonly dry, delicate and prone to allergic reactions. Temperature changes, some detergents, cosmetics and alcohol ...

Albanian (SQ)lëkurë e ndjeshme

Një lëkurë e ndjeshme është lëkura e hollë ose ajo me strukturë të imët. Reagon direkt si ndaj të ftohtit dhe ndaj të nxehtit; prandaj digjet kollaj në diell dhe acarohet kollaj nga era. Është zakonisht e thatë, delikate dhe e prirur ndaj reaksioneve ...

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)lithosphere

The solid outer layer of the Earth; includes both the land area and the land beneath the oceans and other water bodies.

Albanian (SQ)Litosfera

Mbështjellja e jashtme e ngurtësuar e Tokës; përfshin si sipërfaqen e tokës ashtu dhe tokën nën oqeane apo dhe nën zona të tjera me ujë.

Biology; Cell biology

English (EN)secondary growth

Growth in a plant which does not occur at the tips of the stems or roots.

Albanian (SQ)rritje dytësore

Rritja te bimët që nuk ndodh në majat e kërcellejve apo rrënjëve.

Plants; Flowers

English (EN)scrub

A chemical compound with so many nutrients and vitamins included. It helps keep skin smooth, and beautiful with long lasting effects.

Albanian (SQ)skrabi

Një përbërës kimik me shumë lëndë ushqyese dhe vitamina në të. Ndihmon për ta mbajtur lëkurën të lëmuar, dhe të bukur me një efekt që zgjat.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)Malta

Malta, officially the Republic of Malta is a Southern European country consisting of an archipelago situated in the centre of the Mediterranean, 93 km south of Sicily and 288 km east of Tunisia, with the Strait of Gibraltar 1,826 km to the west and Alexandria ...

Albanian (SQ)Malta

Malta, zyrtarisht Republika e Maltës është një shtet i Evropës Jugore, që përbëhet nga një arqipelag i vendosur në qendër të Mesdheut, 93km nga Jugu i Siçilisë dhe 288 km në Lindje të Tunizisë, 1,826 km me Ngushticën e Gjilbratarit në perëndim dhe 1,510 km ...

Geography; Geography

English (EN)dichromate

A compound containing the divalent negative ion, Cr2O7, usually having a characteristic orange-red color

Albanian (SQ)dikromati

Një përbërës që përmban jonin negativ dyvalent, Cr207, ka përgjithësisht një ngjyrë karakteristike portokalli në të kuqe.

Biology; Ecology

English (EN)conditioner

A chemical product that is applied to hair after shampooing. It makes hair smooth, glowing, and shiny.

Albanian (SQ)balsami

Një produkt kimik që aplikohet në flokë pas larjes me shampo. I bën flokët të butë, me jetë dhe të shkëlqyeshëm.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)biotechnology

A field of applied biology where living organisms are utilized for the purposes of technology, engineering, medicine etc.

Albanian (SQ)bioteknologjia

Një fushë e biologjisë së aplikuar ku organizmat e gjallë përdoren për qëllime tekonologjike, inxhinierike, mjekësore etj.

Biology; Biotechnology

English (EN)stoichiometry

Calculation of the quantities of reactants and products in a chemical reaction.

Albanian (SQ)Stekiometria

Përllogaritja e sasisë së reagentëve dhe produkteve në një reaksion kimik.

Biology; Ecology

English (EN)life sciences

Umbrella term for all sciences which study living organisms.

Albanian (SQ)shkencat e jetës

Term i përgjithshëm për të gjitha shkencat që studiojnë organizmat e gjallë.

Biology; Botany