portrait

Iulia Malita

Oradea, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

19,973

Words Translated

1,004

Terms Translated

Iulia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iulia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)microfaunal remains

Very small animal remains, such as rodent bones, tiny bone fragments, insects, small mollusks, foraminifera, etc. , discovered in an archaeological site.

Romanian (RO)rămășițe microfaunistice

Rămășițe animale foarte mici, cum ar fi oase de rozătoare, fragmente minuscule de os, insecte, mici moluşte, foraminifere, etc. , descoperite într-un sit arheologic.

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)silent mutation

A mutational change resulting in a protein with a wild-type function because of an unchanged amino acid sequence.

Romanian (RO)mutaţie tăcută

O schimbare mutațională din care rezultă o proteină cu o funcție sălbatică din cauza unei secvențe de aminoacid neschimbate.

Archaeology; Human evolution

English (EN)australopithecus

A collective name for the earliest known hominids emerging about 5 million years ago in East Africa.

Romanian (RO)Australopitec

Un nume colectiv pentru cei mai vechi hominizi cunoscuți, emergenți din Africa d Est cu aproximativ 5 milioane de ani în urmă.

Archaeology; Human evolution

English (EN)fundamentalism

Conservative religious authoritarianism. Fundamentalism is not specific to Islam; it exists in all faiths. Characteristics include literal interpretation of scriptures and a strict adherence to traditional doctrines and practices.

Romanian (RO)fundamentalism

Autoritarism conservator religios. Fundamentalismul nu este specific Islamului; acesta există în toate religiile. Caracteristicile acestuia includ interpretarea literală a scripturilor și o adeziune strictă la doctrinele și practicile tradiționale.

Law enforcement; Terrorism

English (EN)Paleolithic

Literally the Old Stone Age, the period when humans relied on a stone technology to sustain a scavenging/hunting/gathering adaptation. The archaeological period before 10,000 BC.

Romanian (RO)Paleolitic

Literalmente vechea Epocă de Piatră, perioada când oamenii s-au bazat pe o tehnologie a pietrei pentru a susține o adaptare a hrănirii din cadavre/vânătorii/culegerii de fructe și legume. Perioada arheologică înainte de 10,000 ÎC.

Archaeology; Human evolution

English (EN)spree killer

Someone who kills at least two victims in more than one location, as part of an extended rampage in a relatively short time.

Romanian (RO)ucigașul mobil

O persoană care ucide cel puțin două victime în mai multe locații, ca parte a unei ieșiri violente într-un timp relativ scurt.

Law enforcement; Crime & punishment

English (EN)macroevolution

Evolution above the species level; the evolution of higher taxa and the processes that result from differences in species survivorship or rates of speciation.

Romanian (RO)macroevoluţie

Evoluția peste nivelul speciilor; evoluția taxonilor mai mari și procesele care rezultă din diferențele în supraviețuirea speciilor sau ratele de speciație.

Archaeology; Human evolution

English (EN)monocausal explanation

Explanations of culture change (e.g. for state origins) which lays stress on a single dominant explanatory factor or "prime mover."

Romanian (RO)explicație monocauzală

Explicaţii privind schimbarea culturală(de exemplu, pentru originile statului), care pune accentul pe un singur factor dominant explicativ sau "motor primar."

Archaeology; Human evolution

English (EN)cotransduction

The simultaneous transduction of two or more bacterial genes; a good indication that the bacterial genes are closely linked.

Romanian (RO)cotransducție

Transducţia simultană a două sau mai multe gene bacteriene; un bun indiciu că genele bacteriene sunt strâns legate.

Archaeology; Human evolution

English (EN)absolute dating

Age estimation in calendar years before the present; also known as numerical dating, chronometric dating.

Romanian (RO)datare absolută

Estimarea vârstei în ani calendaristici înainte de prezent; de asemenea, cunoscută și ca datarea numerică sau datarea cronometrică.

Archaeology; Human evolution