portrait

Iulia Malita

Oradea, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

19,973

Words Translated

1,004

Terms Translated

Iulia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iulia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)mimic

To resemble something else closely, for example to resemble another insect.

Romanian (RO)imitație

A se asemăna îndeaproape cu ceva, de exemplu cu o altă insecte.

Animals; Insects

English (EN)cementum

A soft, bone-like tissue covering tooth roots that anchors them to the ligament covering the alveolar bone.

Romanian (RO)cement

Un țesut moale, asemănător cu osul care acoperă rădăcinile dinților și îi ancorează de ligamentul care acoperă osul alveolar.

Archaeology; Human evolution

English (EN)archaeological sequence

Regular stratigraphic variation within a deposit reflecting the appearance of new tool types, changes in toolmaking technologies, or changing frequencies of tools.

Romanian (RO)secvență arheologică

Variație stratigrafică regulată într-un depozit, reflectând aspectul noilor tipuri de unelte, schimbări în tehnologia de producere a uneltelor sau schimbarea frecvențelor uneltelor.

Archaeology; Human evolution

English (EN)expressivity

The degree to which a particular genotype is expressed in the phenotype.

Romanian (RO)expresivitate

Gradul în care un anumit genotip este exprimat în fenotip.

Archaeology; Human evolution

English (EN)cosmids

Cloning vectors derived from plasmids that are capable of cloning large fragments of DNA. In addition to the features of plasmid cloning vectors (i.e., origin or replication and selectable marker(s) for growth in bacteria), cosmids contain phage lambda cos ...

Romanian (RO)cosmide

Vectori de clonare derivați din plasmidele care sunt capabile de clonarea unor mari fragmente de ADN. Pe lângă caracteristicile vectorilor de clonare a plasmidelor (ex. origine sau replicare și markeri selectabili pentru creșterea bacteriilor), cosmidele ...

Archaeology; Human evolution

English (EN)mosaic evolution

The concept that major evolutionary changes tend to take place in stages, not all at once. Human evolution shows a mosaic pattern in the fact that small canine teeth, large brains, and tool use did not all evolve at the same time.

Romanian (RO)evoluţia în mozaic

Conceptul că principalele schimbări evolutive tind să aibă loc în etape, nu toate la aceeași dată. Evoluția umană prezintă un model de tipar evolutiv în mozaic prin faptul că dinții canini, creierele mari, și utilizarea uneltelor nu au evoluat în același ...

Archaeology; General archaeology

English (EN)genetic variance (VG)

Genetic sources of phenotypic variation among individuals of a population; includes dominance genetic variance, additive genetic variance, and epistatic genetic variance.

Romanian (RO)varianță genetică (VG)

Surse genetice de variație fenotipică între indivizii unei populații; include variația dominanței genetice, varianța cumulativă genetică și varianța genetică epistatică.

Archaeology; Human evolution

English (EN)blood agents

Agents based on cyanide compounds. More likely to be used for assassination than for terrorism.

Romanian (RO)agenţi de sânge

Agenți bazați pe compuși de cianură. Mai degrabă utilizați pentru asasinate decât pentru terorism.

Law enforcement; Terrorism

English (EN)intron

The DNA sequence in a eukaryotic gene that is not translated into a protein.

Romanian (RO)intron

Secvenţa ADN într-o genă eucariotică, care nu este transformată într-o proteină.

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)calvaria (calvarium)

The bones of the cranium without the face or mandible.

Romanian (RO)calvaria (calvarium)

Oasele craniului fără cele ale feței și mandibulei.

Archaeology; Human evolution