portrait

Louise Brand

Melkbosstrand, South Africa

Translate From: English (EN)

Translate To: Afrikaans (AF)

363

Words Translated

13

Terms Translated

Louise’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Louise’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)shock

A generally temporary massive physiological reaction to severe physical or emotional trauma, usually characterized by marked loss of blood pressure and depression of vital processes.

Afrikaans (AF)skok

'n gewoonlik tydelike, massiewe fisiologiese reaksie tot erge fisieke of emosionele trauma, gewoonlik gekenmerk deur duidelike verlies aan bloeddruk en onderdrukking van lewensprosesse.

Animals; Cats

English (EN)shading

A term referring to a gradual variation in coat color, typically from back to belly

Afrikaans (AF)skakering

'n Term wat verwys na 'n geleidelike variasie in die kleur van die pels, tipies vanaf die rug na die pens

Animals; Cats

English (EN)herpes virus

A highly contagious viral disease causing upper respiratory disease (URIs) in cats.

Afrikaans (AF)herpes-virus

'n hoogs aansteeklike virale siekte wat boonste lugweginfeksies in katte veroorsaak.

Animals; Cats

English (EN)breed-suitable

A cat proving its worthiness to reproduce by meeting strict breed criteria.

Afrikaans (AF)teëlgeskik

'n Kat wat sy waarde bewys het deur aan streng teëlvereistes te voldoen.

Animals; Cats

English (EN)hip dysplasia

Abnormal formation of the hip joint. Although long recognized in dogs, hip dysplasia has only recently been studied in cats, and certain breeds may be more prone to the condition.

Afrikaans (AF)heupdisplasie

Abnormale vorming van die heupgewrig. Alhoewel dit lank reeds in honde geëien is, is heupdisplasie eers onlangs in katte bestudeer, en sekere soorte katte is kan meer geneig wees tot die toestand as ander.

Animals; Cats

English (EN)hereditary

Transmitted or capable of being transmitted genetically from parent to offspring: a hereditary disease.

Afrikaans (AF)oorerflik

Oorgedra of moontlik om genetiese oor te dra van ouer na die nageslag: 'n oorerflike siekte

Animals; Cats

English (EN)phonics book

A book for teaching schoolchildren the phonics or other phonetic-related languages.

Afrikaans (AF)Klankleerboek

'n Boek om skoolkinders fonetika of ander fonetiekverwante tale te leer.

Education; Textbooks

English (EN)breeding quality

A cat which may not be competitive as a show cat but still meets its breed standards closely enough to be valuable to a breeding program.

Afrikaans (AF)teëlgehalte

'n Kat mag dalk nie kompeterend wees as 'n skoukat nie, maar voldoen steeds naby genoeg aan die teëlstandaarde om 'n waardevolle bydrae te lewer tot 'n teëlprogram.

Animals; Cats

English (EN)shelter

A local organization dedicated to the rescue and care of stray or otherwise homeless animals and also seeks to find them permanent homes.

Afrikaans (AF)skuiling

'n Plaaslike organisasie wat toegewy is om verlore of daklose diere te red en te versorg en ook poog om vir hulle permanente huise te kry.

Animals; Cats

English (EN)breeding program

An continuing program where cats are mated together and the most ‘ideal' kittens selected for breeding.

Afrikaans (AF)teëlprogram

'n Volgehoue program waar katte geteël word en die mees 'ideale' katjies gekies word vir teëldoeleindes.

Animals; Cats