portrait

Maria Popova

sofia, Bulgaria

Translate From: English (EN)

Translate To: Bulgarian (BG)

288

Words Translated

12

Terms Translated

Maria’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Maria’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)neuropsychiatry

Psychiatry relating mental disturbance to disordered brain function.The combination of Psychiatry and Neurology.Mental disorders created by brain disfunction.

Bulgarian (BG)невропсихиатрия

Клон от психиатрията, който свързва психичните разстройства с дадена нарушена мозъчна функция. Комбинация от психиатрия и неврология. Психични разстрийства породени от мозъчна дисфувкция. ...

Medical; Illness

English (EN)cathisophobia

Fear of sitting: The fear from sitting can effect people who perform some sort of activity which is related to pain with sitting. The people who have been hostages and been tortured by making them sit on nails, pointed objects, burning embers, etc sometimes ...

Bulgarian (BG)катизофобия

Страх от сядане. Страхът от сядане може да се прояви при хора, които изпълняват дейност, свързана с болка при седене. Хора, които са били държани в плен и подлагани на мъчения, при които са ги карали да сядат върху пирони, остри предмети, живи въглени и т.н. ...

Medical; Illness

English (EN)eburnean

Disease in which cartilage or bone becomes very hard and dense like ivory.

Bulgarian (BG)ебурнация

Заболяване, пир което хрущял или кост се втвърдява и уплътнява, подобно на слонова кост.

Medical; Illness

English (EN)Black Death

An epidemic of bubonic plague in the 14Th century that began in Asia and swept through Europe.

Bulgarian (BG)Черната смърт

Епидемия от бубонна чума през ХІV век, която започва в Азия и преминава през цяла Европа.

Medical; Illness

English (EN)bubonic plague

A fatal disease in which a person vomits, has severe diarrhea, and has swollen lumps.

Bulgarian (BG)бубонна чума

Смъртоносна болест, при която заболелият повръща, има силна диария и подути лимфни възли.

Medical; Illness

English (EN)attention deficit disprder

A condition in which a person finds it hard to pay attention and tends to act without thinking.

Bulgarian (BG)дефицит на вниманието

Състояние, при което човек трудно се съсредоточава и е склонен да действа без да мисли.

Medical; Illness

English (EN)heart failure

Heart failure is a condition in which the heart has lost the ability to pump enough blood to the body's tissues.

Bulgarian (BG)сърдечна недостатъчност

Сърдечната недостатъчност е състояние, при коетосърцето не може да изпомпва достатъчно кръв в тъканите на тялото.

Medical; Cardiology

English (EN)astigmatism

A condition of the eye in which the curve of the cornea or lens is uneven. In astigmatism, light coming into the eye is not focused properly on the retina.

Bulgarian (BG)астигматизъм

Състояние на окото, при което дъгата на роговицата или лещата е несиметрична. При астигматизма, проникащата в окото светлина не се фокусира правилно върху ...

Medical; Illness

English (EN)cataract

A clouding that develops in the crystalline lens of the eye or in its envelope, varying in degree from slight to complete opacity and obstructing the passage of light.

Bulgarian (BG)катаракта

Помътняване на очните лещи или тяхната обвивка, което варира от лека до пълна непрозрачност и възпрепятства преминаването на светлина.

Medical; Illness

English (EN)goitre

The swelling of the thyroid gland, which leads to a swelling on the neck.

Bulgarian (BG)струма

Увеличение на щитовидната жлеза, което води до подуване на шията.

Medical; Illness