portrait

United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Bulgarian (BG)

1,128

Words Translated

41

Terms Translated

’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)mousse

An aerosol foam used to control and style the hair.

Bulgarian (BG)мус

Аерозолна пяна, използвана за контрол и оформяне на косата.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)heliotrope

Botanically speaking, this refers to more than one type of flower, but in perfumery, it refers to flowers of the family heliotropium, which are said to have a strong, sweet vanilla-like fragrance with undertones of almond.

Bulgarian (BG)хелиотроп

В ботаническия смисъл, този термин се отнася до повече от един тип цветя, но в парфюмерията, той се отнася до цветята от семейството хелиотропиум, за които се казва, че имат силен, сладък, ванилен аромат с по-дълбоки тонове на ...

Personal care products; Perfume

English (EN)transverse

When the fetus is turned sideways in the uterus.

Bulgarian (BG)странично предлежание

Когато бебето е обърнато настрани в матката.

Parenting; Pregnancy

English (EN)Venus

The evening and morning star, a planet symbolising matters to do with love, affection, beauty, the arts, money and so on. Ruler of Taurus and Libra. Exalted in Pisces.

Bulgarian (BG)Венера

Вечерница или утринната звезда, планета, символизираща връзката с любовта, обичта, красотата, изкуството, парите и т.н. Владетелка на Телеца и Везната. Издигната в ...

Astrology; General astrology

English (EN)vertex presentation

When the baby is positioned head down in the uterus at term.

Bulgarian (BG)тилно предлежание

Когато бебето е позиционирано с главата надолу в матката в края на бременността.

Parenting; Pregnancy

English (EN)cosmic

Pertaining to the Cosmos; something vast, grand and in some sense harmonious, or at least ordered.

Bulgarian (BG)космически

Отнасящ се до космоса; нещо голямо, величествено и в някакъв смисъл хармонично, или поне съдържащо порядък.

Astrology; General astrology

English (EN)house

One of twelve divisions of the heavens as seen from the Earth. Each house has a particular field of reference to events on Earth, or in the querent's life.

Bulgarian (BG)дом

Една от дванадесетте части на небето, както се вижда от Земята.

Astrology; General astrology

English (EN)scarring

Formation of tissue at the incision. All wounds heal by the formation of a scar. The degree of scarring varies from person to person, and skin type is an important factor for the development of scars. If the scarring becomes irregular and raised, it is ...

Bulgarian (BG)образуване на белег

Образуване на тъкан при зарастване Всички рани заздравяват чрез образуване на белег Степента на образуването на белези варира при различните хора и типът кожа е важен фактор, за образуването на белези. Ако зарастването чрез образуване на белег става по ...

Beauty; Breast implant

English (EN)apgar score

A newborn baby's first test. Given one minute after a baby is born, then again five minutes later, the Apgar assesses the newborn's appearance (skin color), pulse, grimace (reflex), activity (muscle tone), and respiration. A perfect Apgar score is ten; ...

Bulgarian (BG)апгар-тест

Първото изследване на новороденото бебе Провеждан една минута след като бебето се роди, след това отново след пет минути, апгар-тестът оценява външния вид на новороденото (цвят на кожата), пулс, гримаси (рефлекс), активност (мускулен тон) и дишане. Най-високия ...

Parenting; Pregnancy

English (EN)metallic

These notes are used in perfumes to produce cool, clean effects. They are used in nuances, and very seldom occur dominantly.

Bulgarian (BG)метални

Тези тонове се използват в парфюмите, за да произведат ефект на студен, чист аромат. Те се използват в нюансите и много рядко се случва да бъдат доминиращи. ...

Personal care products; Perfume