portrait

ODoina

Cluj-Napoca, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

932

Words Translated

30

Terms Translated

ODoina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ODoina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)child welfare services

Services to prevent foster care placement, reunify families or achieve other permanent placement or to aid families in crisis. Subsidized child care services are provided to child welfare services families without regard to income and no parent fee is ...

Romanian (RO)Servicii de protecţie a copilului.

Servicii destinate pentru a preveni plasarea în centre de plasament, a reunifica familii sau pentru a realiza un plasament permanent ori pentru ajutorul familiilor în timp de criză. Servicii subvenţionate de îngrijire a copilului sunt furnizate familiilor cu ...

Education; Child care services

English (EN)web browser

A web browser is a software application for retrieving, presenting, and traversing information resources on the World Wide Web.

Romanian (RO)bară de navigare

O bară de navigare este o aplicaţie de calculator pentru regăsirea, prezentarea şi traversarea resurselor de informare pe internet.

Education; Teaching

English (EN)Wage$

A salary supplement program for early childhood professionals based on the level of education an individual has attained.

Romanian (RO)Salariu

S-a realizat un program salarial suplimentar pentru tineri profesionişti bazat pe nivelul de educaţie a individului.

Education; Child care services

English (EN)school-age child care

Child care programs provided before and after school, during summers and on school holidays for children from kindergarten to age 13 years. Programs are also referred to as after-school child care.

Romanian (RO)Îngrijirea copilului de vârstă şcolară.

Programe de îngrijire a copilului prevăzute înainte şi după şcoală, în timpul verii şi în vacanţele din timpul anului şcolar pentru copiii de la grădiniţă până la vârsta de 13 ani. Programele menţionate sunt de asemenea pentru îngrijirea copilului după ...

Education; Child care services

English (EN)virtual field trip

Simulated field trip completed by visiting sites on the Internet.

Romanian (RO)domeniu unic virtual

Domeniu unic virtual, completat la vizitarea site-urilor pe Internet.

Education; Teaching

English (EN)part-day, part-year programs

Programs that occur for less than a full school day during the academic year.

Romanian (RO)Programe cu fracţiune de zi, cu fracţiune de an.

Programe care au loc pentru mai puţin de o zi de şcoală completă în cursul anului universitar.

Education; Child care services

English (EN)teacher education and compensation helps (t.e.a.c.h.)

A comprehensive statewide initiative to provide training and education scholarships to child care center teachers and directors as well as family child care providers.

Romanian (RO)educaţia profesorilor şi ajutorul de indemnizaţie (e.p.a.i.)

O iniţiativă globală Statewide pentru a oferi burse de instruire şi educaţie pentru profesori din centrul de îngrijire a copilului şi directorilor, precum şi furnizorilor de îngrijire a copilului din familie.

Education; Child care services

English (EN)wide area network (WAN)

A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.

Romanian (RO)Reţea cu zonă largă (RZL)

O colecţie de reţele locale (LAN), conectate împreună peste distanţă prin intermediul liniilor telefonice şi / sau a undelor radio.

Education; Teaching

English (EN)widening access

Attempts to provide disadvantaged students maximum opportunities to participate in courses; attempts may include modifications of entry requirements or alternative teaching formats.

Romanian (RO)lărgirea accesului

Încercări de a oferi studenţilor defavorizaţi posibilităţi maxime de a participa la cursuri; încercările pot include modificări ale cerinţelor de intrare sau de formate alternative de predare.

Education; Teaching

English (EN)voucher

A form that authorizes payment for subsidized child care services and notifies the provider of the plan of care and whether the parent is responsible for a fee. The voucher enables the parent to assume responsibility for the selection of the provider rather ...

Romanian (RO)Bon

2. Un formular care autorizează plata pentru serviciile subvenţionate de îngrijire a copilului şi notifică furnizorul planului de îngrijire şi dacă părintele este responsabil pentru o taxă. Bonul permite părţii să-şi asume responsabilitatea pentru selectarea ...

Education; Child care services