portrait

Tulkin Yusupov

Tashkent, Uzbekistan

Translate From: English (EN)

Translate To: Uzbek (UZ)

2,699

Words Translated

118

Terms Translated

Tulkin’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tulkin’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)intramolecular forces

Forces within molecules. Forces caused by the attraction and repulsion of charged particles.

Uzbek (UZ)ichkimolekulyar kuchlar

Molekulaning ichidagi kuchlar. Mazkur kuchlar, zaryadlangan zarrachalarning tortilishi va itarilishi natijasida hosil bo'ladi.

Chemistry; General chemistry

English (EN)parent isotope

parent isotope-Or parental isotope, is an element undergoing a nuclear decay, or destruction

Uzbek (UZ)ota-ona izotop

Yadroviy parchalanishga yoki bo'linishga uchraydigan izotop.

Chemistry; General chemistry

English (EN)alkaloid

A class of bitter-tasting, basic organic compounds with nitrogen-containing rings. Alkaloids often have powerful effects on living things. Examples are cocaine, nicotine, strychnine, caffeine, and morphine.

Uzbek (UZ)alkaloid

Tarkibida azotli halqa tutuvchi, achchiq ta'mli organik asos birikmalar. Alkaloidlar asosan jonli narsalarga kuchli ta'sir etadi. Alkaloidlarga kokain, nikotin, strixnin, kafein va morfinlarni misol qilib keltirish mumkin.

Chemistry; General chemistry

English (EN)periodic table

An arrangement of the elements according to increasing atomic number that shows relationships between element properties.

Uzbek (UZ)Davriy jadval

Element xususiyatlari o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatuvchi, elementlarning atom raqamlari o'sishi tartibida tuzilgan jadval.

Chemistry; General chemistry

English (EN)kelvin

The SI Unit of temperature. It is the temperature in degrees Celsius plus 273.15.

Uzbek (UZ)kelvin

Haroratning SI birligi. Kelvin Tselsiy darajasiga 273,15 ni qo'shganda hosil bo'ladi.

Chemistry; General chemistry

English (EN)molarity

The number of moles of solute (the material dissolved) per liter of solution. Used to express the concentration of a solution.

Uzbek (UZ)molyarlik

1 litr erituvchida erigan moddaning mollar soni. Eritmaning konsentratsiyasini ifodalashda foydalaniladi.

Chemistry; General chemistry

English (EN)partial pressure

In a mixture of gases, each gas contributes to the total pressure of the mixture. This contribution is the partial pressure. The partial pressure is the pressure the gas if the gas were in the same volume and temperature by itself. Dalton's law states the ...

Uzbek (UZ)parsial bosim

Gazlar aralashmasida har bir gaz aralashmaning umumiy bosimiga o'z hissasini qo'shadi. Bu tarzda qo'shilgan bosim parsial bosim deyiladi. Agar gaz boshqa gazlar bilan bir xil hajm va harorat ostida bo'lsagina uning bosimi parsial bosim bo'la oladi. Dalton ...

Chemistry; General chemistry

English (EN)acidic

A solution with a high concentration of H+ ions.

Uzbek (UZ)kislotali

H+ ionlar konsentratsiyasi yuqori bo'lgan eritma.

Chemistry; General chemistry

English (EN)inverse

A math property which states: A+(-A)=0 and A*(1/A)=1

Uzbek (UZ)teskarilik

A + (- A) 0 = va A * (1 / A) = 1 ni ifodalovchi matematik atama.

Chemistry; General chemistry

English (EN)chemical changes

Processes or events that have altered the fundamental structure of something.

Uzbek (UZ)kimyoviy o'zgarishlar

Biror bir jismning fundamental strukturasining o'zgarish hodisasi.

Chemistry; General chemistry