portrait

Vanida

Bangkok, Thailand

Translate From: English (EN)

Translate To: Thai (TH)

982,278

Words Translated

28,248

Terms Translated

Vanida’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Vanida’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Finnmark

Finnmark is a county in the extreme northeast of Norway. By land it borders Troms county to the west, Finland to the south and Russia to the east, and by water, the Norwegian Sea to the northwest, and the Barents Sea to the north and northeast.Knivskjellodden ...

Thai (TH)Finnmark

Finnmark เป็นจังหวัดในภาคอีสานมากของนอร์เวย์ โดยที่ดินเขต Troms เส้นขอบด้านตะวันตก ประเทศฟินแลนด์ทางใต้และรัสเซีย กับตะวันออก และ น้ำ ทะเลนอร์เวย์ไปตะวันตกเฉียงเหนือ และทะเลแบเร็นตส์เหนือและตะวันออกเฉียงเหนือKnivskjellodden ในนอร์ดเทศบาล (ตาม Magerøya) เป็นจุด ...

Geography; Countries & Territories

English (EN)chelate

Derived from the Greek word "chele" meaning claw. A large organic molecule, called a chelating agent, that contains one of the micronutrient heavy metals - iron (Fe), zinc (Zn), manganese (Mn), copper (Cu)-or divalent cations-calcium (Ca), magnesium ...

Thai (TH)chelate

มาจากคำภาษากรีก "chele" ความหมายเล็บ A ใหญ่อินทรีย์โมเลกุล เรียกตัวแทน chelating ที่ประกอบด้วยหนึ่ง micronutrient หนักโลหะ - เหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn), ทองแดง (Cu) -หรือ divalent เป็นของหายากแคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg) - จัดขึ้นในศูนย์ โดยลิแก ...

Plants; Horticulture

English (EN)track-laying vehicle

Vehicle used almost exclusively for off-the-road services (military, farming, construction, etc.). In this vehicle the organ which supports and propels the vehicle is formed by two or rarely one or several tracks.

Thai (TH)วางติดตามรถ

รถใช้โดยเฉพาะสำหรับบริการปิดการถนน (ทหาร การเกษตร ก่อสร้าง ฯลฯ) ในรถนี้อวัยวะที่สนับสนุน และ propels รถสร้างขึ้น ด้วยเพลงที่สอง หรือแทบไม่หนึ่ง หรือหลาย ...

Automotive; Trucks

English (EN)incremental search

A type of search that looks for a string in an automatic and progressive way. As the user types a string, possible matches are found, thus enabling the user to stop typing the complete string as soon as the right match is found.

Thai (TH)ค้นหาแบบเพิ่มหน่วย

ชนิดของการค้นหาที่ที่ค้นหาสตริในวิธีการอัตโนมัติ และโปรเกรสซี เป็นผู้ใช้ชนิดสต อาจตรงกันพบ จึง เปิดการใช้งานของผู้ใช้เมื่อต้องการหยุดพิมพ์สายอักขระสมบูรณ์ทันทีที่ตรงกับด้านขวาจะพบ ...

Computer; Operating systems

English (EN)snare drum

Small cylindrical drum with two heads stretched over a metal shell, the lower head having strings across it; played with two drumsticks. Also side drum.

Thai (TH)กลองบ่วง

กลองทรงกระบอกขนาดเล็ก มีสองหัวที่ยืดอยู่บนเปลือกโลหะ หัวล่างที่มีสตริงการทั้งนั้น เล่น ด้วยสอง drumsticks ยังด้านกลอง ...

Music; General music

English (EN)selective medium

A culture medium containing substances that specifically inhibit or prevent the growth of some species of microorganisms.

Thai (TH)สื่อที่ใช้

สื่อวัฒนธรรมประกอบด้วยสารที่ยับยั้ง หรือป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดโดยเฉพาะ ...

Plants; Plant pathology

English (EN)raccoon

1. Poor player. See also "fish". 2. To make calls based on the hopes of hitting runner runner, inside, or backdoor draws.

Thai (TH)คคูน

1. เล่นไม่ดี เห็น "ปลา" 2. เพื่อโทรตามความหวังของการตีนักวิ่งนักวิ่ง ภายใน หรือประตูหลังวาด

Games; Poker

English (EN)enumeration type

A discrete data type whose members can assume values that are explicitly defined by the programmer. For example, a data type called COLORS with possible values RED, BLUE, and YELLOW.

Thai (TH)ชนิด enumeration

ชนิดข้อมูลเดี่ยว ๆ มีสมาชิกสามารถสมมติว่าค่าที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยที่โปรแกรมเมอร์ ตัวอย่าง ชนิดของข้อมูลเรียกว่าสีกับค่าที่เป็นไปได้สีแดง สีน้ำเงิน และสีเหลือง ...

Computer; Software engineering

English (EN)double-diamond antenna

A broadband antenna consisting of two rhomboid plates, one attached to each side of the feeder.

Thai (TH)เสาอากาศคู่เพชร

เสาอากาศแบบบรอดแบนด์โทรประกอบด้วยสอง rhomboid แผ่น อย่างใดอย่างหนึ่งแนบมากับแต่ละด้านของการป้อนกระดาษ ...

Engineering; Electronic engineering

English (EN)Abbé Pierre

Abbé Pierre (5 August 1912 - 22 January 2007) was a French Catholic priest, a Resistance member in World War II and a member of the Popular Republican Movement (MRP). He remains a popular figure in France for his stances on helping immigrants, the homeless ...

Thai (TH)ปีแยร์ Abbé

Abbé Pierre (5 1912 มิถุนายน-22 2550 มกราคม) ไม่มีบาทหลวงคาทอลิกฝรั่งเศส สมาชิก Resistance ในสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นสมาชิกของการนิยมสาธารณรัฐขบวนการ (MRP) เขายังคงอยู่ในรูปที่เป็นที่นิยมในประเทศฝรั่งเศสสำหรับ stances ของเขาในการช่วยผู้อพยพ จรจัด และทำใช้ส ...

People; Religious figures