portrait

Andreea Sepi

München, Germany

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

484

Words Translated

30

Terms Translated

Andreea’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Andreea’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)financial intermediaries

Financial institutions through which savers can indirectly provide funds to borrowers.

Romanian (RO)intermediari financiari

Instituţii financiare prin intermediul cărora posesorii de economii pot furniza în mod indirect fonduri celor aflaţi în căutare de împrumuturi.

Economy; Economics

English (EN)exports

Goods and services that are produced domestically and sold abroad; Goods produced domestically and sold abroad.

Romanian (RO)exporturi

Bunuri şi servicii produse în interiorul ţării şi vândute în străinătate. Bunuri produse în plan intern şi vândute în afara ţării.

Economy; Economics

English (EN)financial markets

Financial institutions through which savers can directly provide funds to borrowers.

Romanian (RO)pieţe financiare

Instituţii financiare prin care posesorii de economii pot furniza în mod direct fonduri către solicitanţii de împrumuturi.

Economy; Economics

English (EN)externality

The impact of one person's actions on the well-being of a bystander.

Romanian (RO)externalitate

Impactul acţiunilor unei persoane asupra bunăstării unui terţ neimplicat.

Economy; Economics

English (EN)factors of production

The resources that allow an economy to produce goods and services. It includes land, labor, capital and management(entrepreneurship)

Romanian (RO)factori de producţie

Resursele care permit unei economii să producă bunuri şi servicii. Acestea includ: terenuri, forţă de muncă, capital şi management (antreprenoriat)

Economy; Economics

English (EN)efficiency

The property of a resource allocation of maximizing the total surplus received by all members of society; The property of society getting the most it can from its scarce resources.

Romanian (RO)eficienţă

Acea proprietate a alocării resurselor de a maximiza surplusul total obţinut de toţi membrii societăţii. Proprietatea societăţii de a obţine maximul posibil de pe urma resurselor sale limitate.

Economy; Economics

English (EN)equity

The fairness of the distribution of well-being among the various buyers and sellers; The property of distributing economic prosperity fairly among the members of society.

Romanian (RO)echitate

Justeţea distribuirii bunăstării între diverşii cumpărători şi vânzători. Proprietatea de a distribui în mod corect şi just prosperitatea economică între membrii societăţii.

Economy; Economics

English (EN)excess supply

A situation in which quantity supplied is greater than quantity demanded.

Romanian (RO)ofertă excedentară

Situaţia în care cantitatea oferită pe piaţă este mai mare decât cea cerută.

Economy; Economics

English (EN)export-led growth

The strategy that government should encourage exports in which the country has a comparative advantage to stimulate growth.

Romanian (RO)creştere bazată pe exporturi

Strategia conform căreia guvernul ar trebui să încurajeze exporturile la care ţara respectivă are un avantaj competitiv, în scopul stimulării creşterii economice.

Economy; Economics

English (EN)economies of scope

What exists when it is less expensive to produce two products together than it would be to produce each one separately.

Romanian (RO)economii de gamă

Ceea ce ia naşter atunci când este mai ieftin a produce două produse împreună decât ar fi dacă s-ar produce fiecare din ele separat.

Economy; Economics