portrait

Elenka Ganeva

Varna, Bulgaria

Translate From: English (EN)

Translate To: Bulgarian (BG)

190

Words Translated

9

Terms Translated

Elenka’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Elenka’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)tomboy

A girl who behaves in a boyish manner, especially in games and sports.

Bulgarian (BG)мъжкарана

Момиче, което се държи като момче, особено в игри и спорт.

General; Miscellaneous

English (EN)Hurricane Sandy

A late season tropical cyclone that threatened Jamaica, Cuba, Bahamas, Haiti and Florida, and grazed United States East Coast. The eighteenth tropical cyclone and eighteenth named storm of the 2012 Atlantic hurricane season, Sandy developed from an elongated ...

Bulgarian (BG)Ураган Санди

Тропически циклон в края на сезона, който застрашава Ямайка, Куба, Бахамските острови, Хаити и Флорида и засяга източното крайбрежие на Съединените щати. Осемнадесети тропически циклон и осемнадесета буря с име за сезона на ураганите през 2012 г. в Атлантическ ...

Weather; Storms

English (EN)leading case

A case that is recognized as determining the law on a particular topic and is often cited for that purpose.

Bulgarian (BG)водещо дело

Дело, което е признато като определящо правото по определен въпрос и често бива цитирано за тази цел.

Law; European law

English (EN)packet size

The number of bytes that can be transmitted as one independent group on a physical medium. The size may vary, with the maximum packet size being determined by the implementation.

Bulgarian (BG)размер на пакета

Броят на байтовете, които може да бъдат предавани във физическа среда като отделна независима група. Размерът може да варира, като максималният бива определян от изпълнението. ...

Automation; Industrial automation

English (EN)parse

To decode an external program statement based on the specified syntax and semantics of the programming language.

Bulgarian (BG)анализирам

Декодиране на оператор на външна програма въз основа на специфичните синтаксис и семантика на програмния език.

Automation; Industrial automation

English (EN)controlled variable (C)

In a control loop, the quantity or condition of the controlled system that is sensed to originate a feedback signal for the controller.

Bulgarian (BG)регулируема величина (С)

В управляващ контур това е количеството или състоянието на регулируема система, което се следи с цел изработване на обратен сигнал за контролера. ...

Automation; Industrial automation

English (EN)bridge rectifier

A full-wave rectifier that conducts current in only one direction of the input current. AC applied to the input results in approximate dc at the output.

Bulgarian (BG)мостов токоизправител

Двуполупериоден токоизправител, който пропуска ток само в едната посока на входния ток. Подаваният на входа му променлив ток на изхода му се явява като почти ...

Automation; Industrial automation

English (EN)read

To acquire data from somewhere (memory, an input, another station).

Bulgarian (BG)чета

Научавам данни отнякъде (памет, входни данни, друга станция).

Automation; Industrial automation

English (EN)integration

1. General: Process of attaining close and seamless coordination between several departments, groups, organizations, systems, etc. 2. Companies: Merger of two or more firms resulting in a new legal entity. 3. Contracts: Amalgamation of two or more agreements ...

Bulgarian (BG)интегриране

1. Общо: процес, чрез който се постига близка и безпроблемна координация сред няколко отдела, групи, организации, системи и др. 2. Компании: сливане на две или повече фирми, в резултат на което се появява ново юридическо лице. 3. Договори: обединяване на две ...

Law; Contracts