portrait

Elina Poste

Skopje, Macedonia

Translate From: English (EN)

Translate To: Latvian (LV)

924

Words Translated

0

Terms Translated

Elina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Elina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)adoptive admission

Action by a party that communicates agreement with the statements of another person.

Latvian (LV)pieņēmumu atzīšana

Puses rīcība, ar kuru līgumu dara zināmu ar citas personas apgalvojumiem.

Law; European law

English (EN)able

Party capable of meeting its obligation(s) under a contract, as in the phrase "ready, willing, and able."

Latvian (LV)spēja

Puse spēj izpildīt savu pienākumu(-us) saskaņā ar līgumu, kā frāze "gatavs, apņemas un spēj".

Law; Contracts

English (EN)lay witness

A witness who is not an expert in the field on which he or she is called to testify.

Latvian (LV)nekvalificēts liecinieks

Liecinieks, kurš nav eksperts jomā, par kuru viņš vai viņa ir aicināti liecināt.

Law; European law

English (EN)adversary system

The system of trial practice in the United States and some other countries in which each of the opposing (or “adversary”) parties has the opportunity to present and establish opposing positions before the court.

Latvian (LV)pozicionālā sistēma

Sistēma tiesas procesā, ko lieto Savienotajās Valstīs un dažās citās valstīs, kurā katrai pretējai (vai pretinieka) pusei ir iespēja prezentēt un paziņot pretējo pozīciju pirms tiesas.

Law; European law

English (EN)digital rights management

The practice of restricting access to digital materials and information by copyright holders and publishers. Abbrev. DRM.

Latvian (LV)digitālo tiesību pārvaldība

Prakse ierobežot piekļuvi digitālajiem materiāliem un informācijai no autortiesību īpašniekiem un izdevējiem.

Law; European law

English (EN)abusive draw

Cashing of a bond or guarantee by its obligee although no breach of the underlying agreement or contract has been committed by the obligor.

Latvian (LV)ļaunprātīgas samaksas iekasēšana

Iekasēt naudu no obligācijām vai obligāciju garantijām, lai gan nav bijusi pamatojuma līguma lauzšana vai debitors jau ir izpildījis līgumu.

Law; Contracts

English (EN)accord and satisfaction

Agreement between two parties to a contract, in which one party (which has a legal claim against the other) releases the other party from its obligations in return for some form of compensation. The agreement is the 'accord,' and the compensation is the ...

Latvian (LV)vienošanās un gandarījums

Vienošanās starp divām pusēm par līgumu, kurā viena puse (kurai ir likumīga sūdzība pret otru) atbrīvo otru pusi no tās pienākumiem, atpakaļ saņemot noteiktas formas kompensāciju. Līgums is "vienošanās" un kompensācija ir "gandarījums".

Law; Contracts

English (EN)absolute assignment

Assignment in which all (and not merely a portion of) benefits, liabilities, and/or rights are transferred by one party to another, without any pre-condition. See also collateral assignment.

Latvian (LV)Cesija

Tiesību piešķiršanu, ar kuru visi (ne tikai daļeji) labumi, saistības un/ vai citas tiesibas tiek nodotas no vienas personas otrai bez iepriekšējiem papildnosacījumiem. Aplūkot arī nodoršinājuma cesija.

Law; Contracts

English (EN)leading case

A case that is recognized as determining the law on a particular topic and is often cited for that purpose.

Latvian (LV)vadošā lieta

Lieta, kas ir atzīta kā likumu izskaidrotāju noteiktā gadījumā un bieži šajā nolūkā uz to atsaucās.

Law; European law

English (EN)acceptance

1. Agreements: Granting of an unqualified consent (whether express or implied) to the terms of a contract by the involved parties. When an offer is received, it is either accepted or countered (with a counter offer). A counter offer obligates the other party ...

Latvian (LV)piekrišana

1. Līgumi: Bezierunu piekrišanas (vienalga vai tieša vai netieša) piešķiršana līgumā iesaistīto pušu nosacījumiem. Kad ir izteikts piedāvājums, tad tas ir vai nu pieņemts vai attliek (ar blakus noteikumu piedāvājumu. Blakus noteikumu piedāvājums uzdod otrai ...

Law; Contracts