portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

0

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)tea ceremony

A Japanese ritual in which tea is prepared, served, and drunk in a certain way.

Albanian (SQ)Ceremonia e çajit

Një ritual Japonese, në të cilin caji është përgatitet, shërbehet dhe pihet në një mënyrë të caktuar.

History; World history

English (EN)Gottlieb Daimler

(1834-1900) German inventor. He is best know for his work in the development of the gasoline internal combustion engine.

Albanian (SQ)Gottlieb Daimler

(1834-1900) shpikës gjerman. Ai është i njohur për punën e tij në zhvillimin e motorit me djegie të brendshme benzine.

History; World history

English (EN)grade

A measure of progression in school education, each year being marked in a progression in grade.

Albanian (SQ)notë

Një matje e përparimit të arsimit shkollor, çdo vit duke shënuar nga një rritje në klasë.

Education; Schools

English (EN)standards

Specified ends of learning all students are expected to attain.

Albanian (SQ)standarte

Skajet e specifikuara te të mësuarit të gjithë studentëve qe janë të prirur për të arritur.

Education; Teaching

English (EN)rule based machine translation system

A rule based machine translation system consists of collection of rules called grammar rules, lexicon and software programs to process the rules. It is extensible and maintainable. Rule based approach is the first strategy ever developed in the field of ...

Albanian (SQ)rregull bazë i një sistemi përkthimi mekanik

Një rregull bazë në të cilin një sistem përkthimi mekanik konsiston është në grumbullimin e rregullave të quajtura rregulla gramatikore, leksikun dhe programe kompjuterike për të përpunuar rregullat. është i zgjerueshëm dhe i shfrytëzueshëm Rregulli bazë i ...

Translation & localization; Translation

English (EN)matrilineal

Relating to, based on, or tracing ancestral descent through the maternal line.

Albanian (SQ)nga ana e nenes

Në lidhje me, në bazë të, apo gjetjen e prejardhjes stërgjyshore nëpërmjet linjës se nënës.

History; World history

English (EN)regional networks

Groups of individuals involved in common area of interest or research who will within a limited geographical area.

Albanian (SQ)rrjete rajonale

Grupet e individëve të përfshirë në zonën e përbashkët te interesit apo kërkimit që do të kenë ne një zonë të kufizuar gjeografike.

Education; Teaching

English (EN)cupid

God of Love, is the god of desire, affection and erotic love.

Albanian (SQ)perëndi e dashurisë

Perëndia e dashurisë, është zot i dëshirës, ​​dashurisë dhe vetë dashurisë erotike.

History; Roman gods

English (EN)Isaac Newton

(1642-1727) English scientist who discovered gravitation, invented calculus, and formulated the laws of motion.

Albanian (SQ)Isak Njutoni

(1642-1727) shkencëtar anglez i cili zbuloi gravitacionin, shpiku njehsimin, dhe formuloi ligjet e levizjes.

History; World history

English (EN)division of child development’s regulatory review panel

A panel which consist of staff from the Division that reviews the accuracy and consistency of administrative actions that affect a license.

Albanian (SQ)Ndarja rregullatore e Panelit Shqyrtues ne zhvillimin e fëmijës

Një panel cili përbëhet nga stafi i Divizionit që shqyrton saktësinë dhe qëndrueshmërinë e veprimeve administrative që ndikojnë ne një licencë.

Education; Child care services