portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Sebastián Piñera

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique (born December 1, 1949) is the current President of Chile.

Albanian (SQ)Sebastián Piñera

Miguel Huan Sebastián Pinera Echenique (i lindur më 1 dhjetor 1949) është presidenti aktual i Kilit.

People; Politicians

English (EN)Malawi

Malawi is a landlocked country in southeast Africa that was formerly known as Nyasaland. It is bordered by Zambia to the northwest, Tanzania to the northeast, and Mozambique on the east, south and west.

Albanian (SQ)Malavi

Malavi është një vend pa dalje në det në Afrikën juglindore që ishte i njohur më parë si Niasaland. Ai kufizohet nga Zambia në veriperëndim, Tanzania në verilindje, dhe Mozambiku në lindje, jug dhe perëndim.

Geography; Countries & Territories

English (EN)double touch

When a player touches the ball twice in a row. This is against the rules and the other team will get the ball or the point.

Albanian (SQ)prekje e dyfishtë

Kur një lojtar prek topin dy herë rrjesht. Kjo është kundër rregullave dhe ekipi tjetër do të marrë topin ose pikë.

Sports; Volleyball

English (EN)aqueducts

Above ground structures used to carry water long distances. Built by the ancient Romans.

Albanian (SQ)kanale

struktura ne terren të përdorura për të kryer trasportimin e ujit në distanca të gjata . E ndërtuar nga romakët e lashtë.

History; World history

English (EN)agent

A person who is responsible for facilitating a travel booking. A member of a travel agency.

Albanian (SQ)agjent

nje person i cili eshte pergjegjes per lehtesimin e nje udhetimi. nje anetar i nje agjensie udhetimesh

Travel; Travel sites

English (EN)nuclear family

A family unit consisting a mother, father and their children.

Albanian (SQ)familja bërtham

një njësi e familjes e përbërë nga një nënë, babai dhe fëmijët e tyre.

History; World history

English (EN)nationalism

Pride in one’s country or culture, often excessive in nature.

Albanian (SQ)nacionalizmi

Krenaria në një vend apo kulturë, shpesh e tepruar në natyrë.

History; World history

English (EN)canyon

A canyon is a deep valley with very steep sides - often carved from the Earth by a river especially in the western parts of America.

Albanian (SQ)kanion

Një kanion është një luginë e thellë me anët shumë të pjerrta - shpesh të gdhendura nga Toka nga një lumë, veçanërisht në pjesët perëndimore të Amerikës.

Geography; Geography

English (EN)northern hemisphere

The Northern Hemisphere is the half of the Earth that is north of the equator.

Albanian (SQ)hemisfera veriore

Hemisferën veriore është gjysma e Tokës që është në veri të ekuatorit.

Geography; Geography

English (EN)work first family assistance

A program of time-limited cash assistance payments for children and parents who meet the income and resource limits.

Albanian (SQ)asistenca familjare

Një program i pagesave të asistencës të mjeteve monetare të kufizuara në kohë për fëmijët dhe prindërit të cilët i plotësojnë kufijtë e të ardhurave dhe burimeve.

Education; Child care services