portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)topographic map

A topographic map is a map that represents elevations on it.

Albanian (SQ)Harta topografike

Një hartë topografike është një hartë që përfaqëson lartesitë e saj.

Geography; Geography

English (EN)patrician

A member of the upper class of ancient Roman society.

Albanian (SQ)patric

Një anëtar i klasës së sipërme të shoqërisë së lashtë romake.

History; World history

English (EN)work first employment services

A program of work and work-related activities and supportive services provided by county departments of social services to help low-income families achieve self-sufficiency.

Albanian (SQ)sherbimet e para te punesimit

Një program i punës dhe aktiviteteve të lidhura me punën dhe shërbimet mbështetëse të ofruara nga departamentet e qarkut të shërbimeve sociale për të ndihmuar familjet me të ardhura të ulëta te arrijnë vetë-mjaftueshmërinë.

Education; Child care services

English (EN)Vittorio Orlando

(1860-1952) Prime Minister of Italy during World War I. He was one of the formulators of the Treaty of Versailles.

Albanian (SQ)Vittorio Orlando

(1860-1952) Kryeministri i Italisë gjatë Luftës së Parë Botërore. Ai ishte një nga themeluesit e Traktatit të Versajës.

History; World history

English (EN)Austria

The Republic of Austria is a Central European country bordered by Hungary and Slovakia to the east,the Czech Republic and Germany to the north, Switzerland and Liechtenstein to the west, and Italy and Slovenia to the south. The country's official language is ...

Albanian (SQ)Austria

Republika e Austrisë është një vend në Europën Qendrore kufizohet nga Hungaria dhe Sllovakia në lindje, Republika Çeke dhe Gjermania në veri, Zvicra dhe Lihtenshtajni në perëndim, dhe Italia dhe Sllovenia në jug. Gjuha zyrtare e vendit është Gjermanishtja, ...

Geography; Countries & Territories

English (EN)Greek column

Fluted column used in many of their buildings, and copied throughout the world today.

Albanian (SQ)kolona greke

Kolona melodike e përdorur në shumë prej ndërtesave të tyre, dhe që kopjohet në të gjithë botën sot.

History; World history

English (EN)Darius I

(558?BCE – 486BCE) King of Persia who expanded his empire to extend from the Mediterranean to the Indus River.

Albanian (SQ)Darius I

(558Pes - 486BCE) Mbreti i Persisë, i cili zgjeroi perandorinë e tij per të zgjatur nga Mesdheu në lumin Indus.

History; World history

English (EN)geyser

A geyser is a natural hot spring that occasionally sprays water and steam above the ground.

Albanian (SQ)ngrohës uji

Një ngrohës uji është një burim natyror i nxehtë që herë pas here spërkat ujë dhe avull mbi tokë.

Geography; Geography

English (EN)hearing

A review requested by a parent, responsible adult, or provider to establish whether an adverse action taken by the local purchasing agency was correct.

Albanian (SQ)dëgjimi

Një shqyrtim i kërkuar nga një prind, i rritur përgjegjës, ose ofruesi për të vendosur nëse një veprim i kundërt i ndërmarrë nga agjencia lokale blerëse ishte i saktë.

Education; Child care services

English (EN)latitude

Lines of equal distance measured north and south of the equator.

Albanian (SQ)gjerësi

Linjat e distancës barabartë te matura nga veriu dhe jugu i ekuatorit.

History; World history