portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Reconquista

The re-conquest of Spain by the Christians after centuries of Islamic domination.

Albanian (SQ)Ri-Pushtimi

Ri-Pushtimi i Spanjës nga të krishterët, pas shekujve të dominimit islam.

History; World history

English (EN)performance criteria

Written standards used by an evaluator to judge whether an individual can perform a skill or has demonstrated knowledge.

Albanian (SQ)kriteret e performancës

Standardet e Shkruara te përdorura nga një vlerësues per të gjykuar nëse një individ mund të kryejë një aftësi ose ka demonstruar njohuri.

Education; Teaching

English (EN)Proserpine

Proserpina is the counterpart of the Greek goddess, Persephone. She was kidnapped by Pluto and taken to his underworld and made queen of the dead.

Albanian (SQ)Proserpine

Proserpina është homologia e perëndeshës greke, Persephone. Ajo u rrëmbye nga Plutoni dhe u morre në krimin e saj dhe u bë mbretëreshë e të vdekurve.

History; Roman gods

English (EN)suite

A hotel room that is ranked by a property as a nicer class of room which also has more available amenities and space.

Albanian (SQ)suitë

nje dhome hoteli e cila renditet si nje prone klasi e cila gjithashtu ka siperfaqe me te madhe dhe te mira me te shumta

Travel; Air travel

English (EN)cash crop economy

An economic system based on the exportation of certain crops such as sugar, cotton, and coffee.

Albanian (SQ)Ekonomia e kulturave ne treg

Një sistem ekonomik i bazuar në eksportimin e kulturave të caktuara të tilla si sheqeri, pambuku, dhe kafa.

History; World history

English (EN)underpopulation

Economically, a situation in which an increase in the size of the labor force will result in an increase in per worker productivity.

Albanian (SQ)mbipopullim

Ekonomikisht, një situatë në të cilën një rritje në madhësinë e forcës së punës do të rezultojë në një rritje të produktivitetit punëtor .

Geography; Geography

English (EN)screening

This is an attempt by the team that is serving the ball to block the other teams view of the person serving the ball.

Albanian (SQ)shfaqja

Kjo është një përpjekje nga ana e ekipit që është duke shërbyer topin për të bllokuar pikëpamjen e personit të ekipet tjetër të që shërben topin.

Sports; Volleyball

English (EN)robigus

Who as the numen or personification of agricultural disease could also prevent it

Albanian (SQ)robigus

personifikimi i sëmundjes bujqësore per ta parandaluar atë.

History; Roman gods

English (EN)minerva

Goddess of wisdom and crafts. Also known as the virgin goddess of poetry, medicine, wisdom, commerce, weaving, crafts, magic.

Albanian (SQ)minerva

Perëndeshë e urtësise dhe veprave artizanale. Gjithashtu e njohur si perëndesha e virgjër e poezisë, mjekësisë, urtësise, tregtise, thurjes, zanateve, magjise.

History; Roman gods

English (EN)Triple Alliance

An alliance that was made up of Germany, Austria-Hungary, and Italy during World War I.

Albanian (SQ)Aleanca Trepaleshe

Një aleancë e cila përbëhej nga Gjermania, Austro-Hungaria dhe Italia gjatë Luftës së Parë Botërore.

History; World history