portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)bank

A business that exchanges currencies, makes loans, and keeps the money of individual depositors.

Albanian (SQ)banka

Një biznes që shkëmben monedhat, e bën kredi, dhe mban paratë e depozituesve individual.

History; World history

English (EN)innkeepers statutes

Statutes that limit the common law liability of innkeepers.

Albanian (SQ)statuti i bujtinesve

Statutet që kufizojnë përgjegjësinë e ligjit të përbashkët të bujtinesve.

Travel; Hotels

English (EN)wide area network (WAN)

A collection of local area networks (LANs) connected together over distance via telephone lines and/or radiowaves.

Albanian (SQ)zonë gjerë rrjeti

Një koleksion i rrjeteve të zonës lokale (LAN) të lidhura së bashku ne distancë përmes linjave telefonike dhe / ose valët e radios.

Education; Teaching

English (EN)feast

A rich meal served on a special occasion for a large group of people; we feasted on duck to celebrate the opening of the hunting season.

Albanian (SQ)banket

Një vakt i pasur i shërbyer në një rast të veçantë për një grup të madh njerëzish; ne feasted me rosë për të festuar hapjen e sezonit të gjuetisë.

Culture; People

English (EN)stratovolcano

A steep-sided volcano built by lava flows and tephra deposits.

Albanian (SQ)stratovullkan

Një vullkan i madh i njëanshëm i ndërtuar nga flukset e llavës dhe depozitat.

Geography; Geography

English (EN)astronomer

A person who specializes in the study of astronomical bodies.

Albanian (SQ)astronom

Një person i specializuar në studimin e organeve astronomike.

History; World history

English (EN)Gupta Dynasty

(320-550 C.E.)Ruling family in India during its golden age. Responsible for many achievements.

Albanian (SQ)Dinastia Gupta

  (320-550 CE) Familja në pushtet në Indi gjatë moshës artë të saj. Përgjegjëse për shumë arritje.

History; World history

English (EN)agent

A person who is responsible for facilitating a travel booking. A member of a travel agency.

Albanian (SQ)agjent

nje person i cili eshte pergjegjes per lehtesimin e nje udhetimi. nje anetar i nje agjensie udhetimesh

Travel; Travel sites

English (EN)dean

An administrative officer in charge of a college, faculty or division in a university.

Albanian (SQ)dekan

  Një zyrtar administrativ në krye të një kolegji, fakulteti apo ndarje në një universitet.

Culture; People

English (EN)Three Gorges Dam

A dam across the Yangtze River in China scheduled to be completed in 2009.

Albanian (SQ)Tre Digat Gorge

Një pendë mbi lumin Yangtze në Kinë e planifikuar të përfundojë në vitin 2009

History; World history