portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)topographic map

A topographic map is a map that represents elevations on it.

Albanian (SQ)Harta topografike

Një hartë topografike është një hartë që përfaqëson lartesitë e saj.

Geography; Geography

English (EN)parental fee

A portion of the provider’s charge that is paid by the family approved for subsidy services. The parental fee is assessed based upon the family’s income and family size.

Albanian (SQ)Tarifa prindërore

Një pjesë e ngarkuar e ofruesve që paguhet nga familja e miratuar për shërbimet e subvencionit. Pagesa prindërore vlerësohet në bazë të ardhurave të familjes dhe madhësia e familjes.

Education; Child care services

English (EN)smitten

Very much in love; grievously or disastrously stricken or afflicted with feeling; marked by foolish or unreasoning fondness. Affected by something overwhelming; struck, as with a hard blow.

Albanian (SQ)i pushtuar

Shumë i dashurua; i rëndë ose i shkatërruar apo i goditur me ndjenjë; shënuar nga nje simpati e pa mend. i Ndikuar nga diçka e madhe; i rene, nga goditje e fortë.

Love; Romantic love

English (EN)plateau

A plateau is a large, flat area of land that is higher than the surrounding land.

Albanian (SQ)pllajë

Një pllajë është një zonë e madhe,e sheshte e tokës që është më e lartë se toka përreth.

Geography; Geography

English (EN)alternative contract

Type of contract that can be executed or performed in more than one ways, the performing party usually having the discretion to choose. Opposite of certain contract.

Albanian (SQ)kontrata alternative

Lloji i kontratës që mund të ekzekutohet ose të kryhet në më shumë se një mënyre, pala qe vepron zakonisht ka lirinë e veprimit për të zgjedhur. E kundërta e kontratës të caktuar.

Law; Contracts

English (EN)abusive draw

Cashing of a bond or guarantee by its obligee although no breach of the underlying agreement or contract has been committed by the obligor.

Albanian (SQ)tërheqje abuzive

Arketimi i një kontrate ose garancie nga detyruesit e saj edhe pse shkelja e marrëveshjes ose kontratës themelore është kryer nga ana e huamarrësit.

Law; Contracts

English (EN)incremental

An increase in product sales volume attributed to a special promotion or merchandising plan.

Albanian (SQ)rritëse

Rritja e vëllimit të shitjes së produktit i atribuohet një promovimi të veçantë ose plani të shitjes.

Retail; Supermarkets

English (EN)physiographic region

A portion of the Earth's surface with a common topography and common morphology.

Albanian (SQ)rajoni fiziografik

Një pjesë e sipërfaqes së Tokës me një topografi të përbashkët dhe morfologji të përbashkët.

Geography; Geography

English (EN)pagoda

A multistoried building with the corners of the roof curved up that were used as a temple.

Albanian (SQ)faltore

Një ndërtesë me qoshet e kulmit te lakuara, janë përdorur si një tempull.

History; World history

English (EN)colonization

A group of people moving from their homeland to a new area in large numbers.

Albanian (SQ)kolonizimi

 Një grup njerëzish të lëvizin nga vendi i tyre në një zonë të re në numër me të madhe.

History; World history