portrait

Erind Kasmi

Des plaines, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

26,075

Words Translated

1,221

Terms Translated

Erind’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Erind’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)shreds of evidence

These are actual artifacts, examples, discussion points or other specific data that support the comments you are making about your class, themes or tags.

Albanian (SQ)provavat shreds

Këto janë objekte aktuale, shembuj, pikat e diskutimit apo data të tjera specifike që mbështesin komentet që ju jeni duke bërë në lidhje me klasën tuaj, temat ose taget.

Education; Professional training

English (EN)nouadhibou

a seaport in SW Mauritania. 25,000. Formerly, Port-Étienne

Albanian (SQ)Nouadhibou

një port detar në jugperëndim të Mauritanisë. 25,000. Formerly, Port-Étienne

Geography; Countries & Territories

English (EN)annotated bibliographies

Bibliographies that include a summary description of the works listed.

Albanian (SQ)bibliografia Annotated

Përmbledhje të që përfshin një përshkrim të përmbledhur të punimeve të listuara.

Education; Professional training

English (EN)glamour

The power of great beauty and charm; a special appeal or attraction is called as glamour.

Albanian (SQ)magjepsës

Fuqia e te bukres së madhe dhe hijeshise; një ankim i veçantë ose tërheqje është quajtur si magji.

Beauty; Skin care

English (EN)summary

A condensed presentation of the main elements of some material intended to highlight the main points.

Albanian (SQ)përmbledhje

Një paraqitje e kondensuar e elementeve kryesore të disa materialeve për qëllim nxjerrjen në pah te pikave kryesore.

Education; Teaching

English (EN)Thomas Newcomen

(1663-1729) Developed a steam engine powered by coal.

Albanian (SQ)Tomas Njukomeni

(1663-1729) Zhvillimi i motorit me avull mundësuar nga qymyri

History; World history

English (EN)English as a second language (ESL)

ESL Stands for contexts in which individuals are surrounded by English but it is not their mother tongue or they are not native speakers.

Albanian (SQ)Anglishtja si gjuhë e dytë (ESL)

ESL qëndron për kontekste në të cilat individët janë të rrethuar nga gjuha angleze, por kjo nuk është gjuha e tyre amtare ose ata nuk janë folës vendas.

Education; Child care services

English (EN)welcome banquet

an elaborate and formal evening meal for welcoming people, often followed by speeches

Albanian (SQ)vakti i mireseardhjes

nje vakt formal i ndonje mbremjeje per te mirepritur njerezit, zakonisht ndiqet nga ndonje fjalim

Travel; Cruise

English (EN)Abbassid Dynasty

(750 - 1258) Ruling family of the Islamic Empire during its golden age and responsible for many achievements.

Albanian (SQ)Dinastia Abasid

(750 - 1258)pushteti familjes se Perandorisë islame gjatë moshës saj të artë dhe përgjegjëse për shumë arritje.

History; World history

English (EN)Bhagavad Gita

A Hindu holy book where the god Krishna teaches the importance of selflessness, performing religious duties, and of devotion to God.

Albanian (SQ)Bhagavad Gita

Një libër i shenjtë Hindu ku perëndia Krishna mëson rëndësinë e vetmohimit, kryerjen e detyrave fetare, dhe përkushtimin ndaj Zotit.

History; World history