portrait

kostrinio

Kiev, Ukraine

Translate From: Ukrainian (UK)

Translate To: Russian (RU)

2,129

Words Translated

132

Terms Translated

kostrinio’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent kostrinio’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

Ukrainian (UK)Ашока

(санскр. «Нежурливий») – Жив в 268-231 рр. до н.е. - із династії Маур’їв, імператор Стародавньої Індії, об’єднавший імперію на засадах вчення Будди. На початку правління був дуже жорстоким, а зустрівши Вчення щиро і глибоко спокутувався, прийняв Дхарму як ...

Russian (RU)Ашока

(санскр. «Нежурливый») - Жил в 268-231 гг. до н.э. - Из династии Маурьев, император Древней Индии, объединивший империю на принципах учения Будды. В начале правления был очень жестоким, а встретив Учение искренне и глубоко искупился, принял Дхарму как ...

History; Ancient history

Ukrainian (UK)Брахмани

санскр. – Ченці в релігії брахманізму, представники найвищого духовенства. Брахмани утворюють одну з чотирьох каст індійського суспільства і ця каста – ...

Russian (RU)Брахманы

санскр. - Монахи в религии брахманизма, представители высшего духовенства. Брахманы образуют одну из четырех каст индийского общества и эта каста - самая ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Божественні

(кит. «Шень») - (япон. «Сін») – це визначення має значення «надзвичайні», «неймовірні», «чудодійні». «Божественні» - це також сутність, притаманна небесним богам, мудрість ...

Russian (RU)Божественные

(кит. «Шэнь») - (япон. «Син») - это определение имеет значение «чрезвычайные», «невероятные», «чудодейственные». «Божественные» - это также сущность, присущая небесным богам, мудрость ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Абхідхарма

санскрит 1) «Найвище вчення хінаяни», 2) трактат Васубандху «Абхідхармакоша», 8 томів] – І том – «Вчення про класи елементів», де розглядається сумма теоретичних уявлень про живу істоту, як розвернутий в часі потік елементерних миттєвостей-дхарм і дається ...

Russian (RU)Абхидхарма

санскрит 1)"Высшее учение хинаяны", 2) трактат Васубандху «Абхидхармакоша», 8 томов] - I том - «Учение о классах элементов», где рассматривается сумма теоретических представлений о живом существе, как развернут во времени поток елементерных мгновений-дхарм и ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Ананда

(санскр.) Один із десяти "великих учнів" "історичного" Будди Шак'ямуні, його двоюрідний брат, що народився, згідно переказів, з ним в один день. Продовж двадцяти п'яти років супроводжував Шак'ямуні, будучи його особистим слугою і довіреною особою, через що ...

Russian (RU)Ананда

(санскр.) Один из десяти "великих учеников" "исторического" Будды Шакьямуни, его двоюродный брат, родившийся, согласно преданиям, с ним в один день. В течение двадцати пяти лет сопровождал Шакьямуни, будучи его личным слугой и доверенным лицом, из-за чего ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Арджака

(санскр.) Східноіндійський базілік. Кущова рослина висотою 50-60 сантиметрів (за іншими джерелами, - до 2,5метра), пірамідальної форми, з прямим стеблом, який розгалужується майже при самій основі і діаметр розгалуженої частини 30-40 сантиметрів. Листя ...

Russian (RU)Арджака

(санскр.) Восточноиндийский базилик. Кустовое растение высотой 50-60 сантиметров (по другим источникам - до 2,5метра), пирамидальной формы, с прямым стеблем, который разветвляется почти у самой основы и диаметр разветвленной части 30-40 сантиметров. Листья ...

Biology; Botany

Ukrainian (UK)Алмазний пестик

(кит.: цзинь ган чжу, яп.: кон го сьо) В Стародавній Індії - один з видів колючої бійцівської зброї. З часом гострий накінечник із алмазу став втіленням сили яка руйнує усі перешкоди. В буддизмі алмазний пестик є символом просвітлення або, краще сказати ...

Russian (RU)Алмазний пестик

(кит .: цзинь ган чжу, яп .: кон го се) В Древней Индии - один из видов колючего бойцовского оружия. Со временем острый наконечник с алмаза стал воплощением силы которая разрушает все преграды. В буддизме алмазный пестик является символом просветления или, ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Авічі

(санскр.) -"велике (гаряче) пекло" - його восьма, найнижча, ступінь. Там опиняються живі істоти, які здійснили п 'ять злочинів, а також ті, що ганьбили буддійське вчення. їх постійно опалює там пекельне полум'я. Муки грішників не припиняються ані на мить. ...

Russian (RU)Авичи

(санскр.) - "большой (горячий) ад" - его восьмая, самая низкая, степень. Там оказываются живые существа, которые совершили пять преступлений, а также те, что позорили буддийское учение. их постоянно отапливает там адское пламя. Муки грешников не прекращаются ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Анагамін

(санскр.) - В буддизмі хінаяни (див. Мала Колісниця) істота, що досягла передостанньої сходинки на шляху до нірвани, один із чотирьох видів «слухаючих голос». Анагамін майже повністю звільнився від пристрастей і бажань, а також помилок стосовно здійснення тих ...

Russian (RU)Анагамин

(санскр.) - в буддизме хинаяны (см. Малая Колесница) существо, достигшее предпоследней ступеньки на пути к нирване, один из четырех видов «слушающих голос». Анагамин почти полностью освободился от страстей и желаний, а также ошибок относительно осуществления ...

Religion; Buddhism

Ukrainian (UK)Анаватапта

(санскр.) Один із вісьми царів-драконів, що мешкають згідно стародавньоіндійським уявленням на півночі за Гімалаями у озері, береги якого вимощені скарбами. А насправді, як говориться в буддійських сутрах, Анавантапта-ботхісаттва, досягший восьмої із десяти ...

Russian (RU)Анаватапта

(санскр.) Один из восьми царей драконов, обитающих согласно древнеииндейським представлениям на севере за Гималаями в озере, берега которого вымощены сокровищами. А на самом деле, как говорится в буддийских сутрах, Анавантапта-ботхисаттва, достигнув восьми из ...

Religion; Buddhism