portrait

Krasimira Georgieva

London, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Bulgarian (BG)

952

Words Translated

39

Terms Translated

Krasimira’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Krasimira’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)tusunami

A series of big waves by a violent shake-up of the ocean's floor,such as an earthquake.

Bulgarian (BG)цунами

Серия от огромни вълни, предизвикани от силно като земетресение разклащане на дъното на океана.

General; Miscellaneous

English (EN)codec

Term is short for "Coder-decoder." A codec is a device that converts analog video and audio signals into a digital format for transmission. It also converts received digital signals back into an analog format.

Bulgarian (BG)кодек

Терминът е съкратено название от \"Кодира-Декодира\". Кодекът е устройство, което преобразува аналогови видео и аудио сигнали в дигитални за трансмисия. Той също преобразува получените дигитални сигнали в аналогов ...

Entertainment; TV

English (EN)liabilities

Obligations of an entity to transfer economic benefits as a result of past transactions or events.

Bulgarian (BG)пасиви

Правата на кредиторите, законен дълг, който да бъде изплатен съгласно условията на заемния договор.

Accounting; General accounting

English (EN)divorce in civil jurisprudence

Divorce is defined in jurisprudence as "the dissolution or partial suspension by the law of the marriage relation".

Bulgarian (BG)развод в гражданското право

Разводът се определя в гражданското право като разтрогване или временно прекратяване семейните отношения от закона.

General; Miscellaneous

English (EN)decree

In a general sense, an order or law made by a superior authority for the direction of others.

Bulgarian (BG)декрет

В общия смисъл, указ или закон от висша власт за направлени на останалите.

General; Miscellaneous

English (EN)barrel

Measure unit for oil equivalent to 42 US gallons or around 159 litres. Production statistics are published in barrel units, and prices for almost all the commonly known crude oil types are set in dollars per barrel.

Bulgarian (BG)барел

Мярка за вместимост на горива, равна на 40 галона или около 159 литра. Производствената статистика се публикува в барел единици, както и цените за почти всички познати видове сурови петрол и горива са в долар за ...

Banking; Investment banking

English (EN)Raglan Castle

The first castle at Raglan was a Norman motte and bailey which survived until the early 15th century when it came into the hands of Sir William ap Thomas, a Welsh knight who had fought at Agincourt (1415). About 1435 he began building the Great Tower, an ...

Bulgarian (BG)Raglan замък

Първият замък в Raglan е Норман motte и Бейли, оцеля до началото на 15 век, когато той дойде в ръцете на Сър Уилям ap Томас, уелски рицар, който се е борил в Аженкур (1415). Около 1435 започва изграждането на голямата кула, един необичаен шестоъгълни водят, ...

Architecture; Castles

English (EN)settlement risk

Risk of a trade failing to settle due to error, default or weaknesses in the settlement system.

Bulgarian (BG)сетълмент риск

Риск от провал в търговията, дължащ се на грешка, недостатък или слабости на разплащателната сисмета.

Banking; Investment banking

English (EN)receipt

Formal, written acknowledgment that something of value has been received.

Bulgarian (BG)касова бележка

Формален, писмен документ, удостоверяващ, стойността на получена стока или услуга.

Accounting; Auditing

English (EN)cash flows

Cash flow refers to the movement of cash into or out of a business, a project, or a financial product. It is usually measured during a specified, finite period of time. Measurement of cash flow can be used *to determine a project's rate of return or value.

Bulgarian (BG)парични потоци

Те са свързани с движението на парични наличности към или от бизнес, проект или финансов продукт. Обикновено се измерват за определен период от време. Измерването на паричните потоци може да послужи за се определи цената или възвращаемостта на един ...

Accounting; Auditing