portrait

Maria Dimitrova

Varna, Bulgaria

Translate From: English (EN)

Translate To: Bulgarian (BG)

2,455

Words Translated

63

Terms Translated

Maria’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Maria’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)conduit

Any type of pipe, channel, tunnel, canal, or something of similar structure that is used to transfer water.

Bulgarian (BG)тръбопровод

Всякакъв вид тръба, канал, тунел или друг елемент с подобна структура, който се използва за пренос на вода.

Energy; Hydroelectric

English (EN)Average annual energy

Average annual energy is the total amount of energy generated in a year.

Bulgarian (BG)средногодишно производство на енергия

Средногодишното производство на енергия е общото количество генерирана енергия за една година.

Energy; Hydroelectric

English (EN)miasma

Noxious vapors from decomposing organic matter polluting the atmosphere; foreboding, unwholesome or oppressive atmosphere. Miasma is also related to the ''miasma theory'', which prevailed during the Middle Ages, up to the mid-1800s. The ''miasma theory'' ...

Bulgarian (BG)миазма

Вредни изпарения от разграждаща се органична материя, които замърсяват атмосферата; задушаваща, нездравословна или потискаща атмосфера. Терминът \"миазма\" е свързан също с \"теорията за миазмата\", която доминира през Средновековието до средата на 1800-те. ...

Environment; Pollution

English (EN)convergence

A tendency for two or more economies to become more similar.

Bulgarian (BG)сближаване

Тенденцията на две или повече икономики да станат подобни.

Economy;

English (EN)absorption coefficient

A measure of the amount of radiant energy, incident normal to a planar surface, that is absorbed per unit distance or unit mass of a substance.

Bulgarian (BG)коефициент на абсорбция

Мярка за количеството излъчвана енергия, считано за нормално за плоска повърхност, която се абсорбира на единица разстояние или единица маса от дадено ...

Environment; Environmental conservation

English (EN)factors of production

Any commodities or services used to produce goods and services.

Bulgarian (BG)фактори на производството

Всички стоики или услуги, които се използват за произвеждане на стоки и услуги.

Economy; Economics

English (EN)photovoltaics

One category of solar power that produces electricity directly from solar energy.

Bulgarian (BG)фотоволтаика

Категория слънчева енергия, която произвежда електричество директно от слънчевата енергия.

Energy; Solar power

English (EN)London interbank offered rate (LIBOR)

The rate of interest that top-quality banks charge each other for loans. As a result, it is often used by banks as a base for calculating the interest rate they charge on other loans. LIBOR is a floating rate, changing all the time.

Bulgarian (BG)лондонски меджубанков лихвен процент

Лихвеният процент, който първокласните банки начисляват една на друга за заеми. В резултат от това, той често се използва от банките като базисен за изчисляване на лихвите, които те начисляват върху други заеми. LIBOR е плаващ лихвен процент, който се променя ...

Economy; Economics

English (EN)greening

The adoption of or alignment with the environmentally friendly ideals or practices of the Green movement.

Bulgarian (BG)\"озеленяване\"

Възприемането или привеждането в съответствие с екологосъобразни идеали или практики на Зеленото течение.

Environment; Environmental policy

English (EN)liquidity

How easily an asset can be spent, if so desired. Cash is wholly liquid. The liquidity of other assets is usually less; how much less may be measured by the ease with which they can be exchanged for cash (that is, liquidated). Public financial markets try to ...

Bulgarian (BG)ликвидност

Степента на лекота, с която даден актив може да бъде похарчен, ако човек пожелае. Парите в брой са напълно ликвидни. Ликвидността на останалите активи обикновено е по-ниска; доколко е по-ниска може да се измери чрез лекотата, с която те могат да бъдат ...

Economy; Economics