portrait

nguyenduytung87

Viet Nam

Translate From: English (EN)

Translate To: Vietnamese (VI)

335

Words Translated

18

Terms Translated

nguyenduytung87’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent nguyenduytung87’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Abel flashpoint apparatus

Equipment for determining the flash point of petroleum.

Vietnamese (VI)Thiết bị kiểm tra điểm chớp cháy Abel

Thiết bị dùng để xác định điểm chớp cháy của xăng.

Automotive; Automobile

English (EN)dog tracking

Track is the width between the outside tread edges of tires on the same axle. Tracking, or more specifically Dog Tracking, refers to a condition in which the vehicle is out of alignment, and the rear wheels do not follow in the path of the front wheels when ...

Vietnamese (VI)chỉnh độ chụm bánh xe

Bề rộng cơ sở là bề rộng giữa các cạnh của gai lốp ngoài trên cùng một cầu xe. Chỉnh độ chụm hay cụ thể gọi là Dog Tracking chỉ điều kiện trong đó xekhông thẳng hàng và các bánh sau không đi trên cùng một đường với các bánh trước khi xe chạy trên một đường ...

Automotive; Tires

English (EN)Backflushing

Pushing fluid in the opposite direction to its normal flow. It is used in engines to clean the cooling system.

Vietnamese (VI)Backflush (Kỹ thuật thổi ngược)

Đẩy chất lỏng theo hướng ngược lại với dòng chảy thông thường. Kỹ thuật này được sử dụng để làm sạch hệ thống làm mát.

Automotive; Automobile

English (EN)durablack

A compound technology that allows a tire’s sidewall to stay a rich black during the entire life of the tire.

Vietnamese (VI)durablack

Công nghệ kết hợp cho phép phần cạnh vỏ xe giữ được màu đen đậm trong quá trình sử dụng bánh xe.

Automotive; Tires

English (EN)AC Aceca

A car series produced by the AC Cars Group.

Vietnamese (VI)AC Aceca

Loạt xe được sản xuất bởi Tập đoàn Xe AC.

Automotive; Automobile

English (EN)Acceleration stress

The influence of acceleration on an object, e.g. the human body.

Vietnamese (VI)Ứng suất gia tốc

Ảnh hưởng của việc gia tốc đến một vật thể, ví dụ như cơ thể con người.

Automotive; Automobile

English (EN)Accelerating-well ports

Ports in the carburetor which make up for the gap between the opening of the air valves and the injection of fuel.

Vietnamese (VI)Lỗ thông dự trữ xăng

Lỗ nằm trong bộ chế hoà khí tạo thành khoảng trống giữa phần miệng van hơi và kim phun nhiên liệu.

Automotive; Automobile

English (EN)ABS override button

An override button to disengage the anti-lock braking system (ABS). ABS brakes can increase braking distance when driving on grave.

Vietnamese (VI)Nút ngắt hệ thống ABS

Nút ngắt để ngắt hệ thống phanh chống hãm cứng (ABS). Thắng ABS có thể làm tăng khoảng cách phanh khi lái trên mộ.

Automotive; Automobile

English (EN)Abel tester

Equipment for determining the flash point of petroleum and other oils.

Vietnamese (VI)thiết bị thử Abel

Thiết bị dùng để xác định điểm bắt cháy của xăng và các loại dầu khác.

Automotive; Automobile

English (EN)Acceleration slip regulation

An electro-hydraulic system on vehicles which helps drivers to maintain control when accelerating quickly on unsuitable ground.

Vietnamese (VI)Hệ thống chống trượt quay

Hệ thống điện thuỷ lực trên xe giúp lái xe duy trì được khả năng kiểm soát khi gia tốc nhanh trên mặt đường không phù hợp.

Automotive; Automobile