portrait

CIbanescu

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

0

Words Translated

54,199

Terms Translated

CIbanescu’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent CIbanescu’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)detector circuit

A demodulator circuit (i.e., one used to recover the intelligence from a modulated carrier).

Romanian (RO)Detector de circuit

Un demodulator circuit (adică unul folosit pentru a recupera informaţii de un transportator modulate).

Engineering; Electronic engineering

English (EN)moly

Molybdenum disulfide, a solid lubricant and friction reducer, colloidally dispersed in some oils and greases.

Romanian (RO)vasiloiu

Bisulfură de molibden, un lubrifiant solid şi reductor de frecare, colloidally dispersate în unele uleiuri şi grăsimi.

Industrial machinery; Industrial lubricants

English (EN)surface layer

Region of space comprising and adjoining the phase boundary between a solid and liquid phase, between a solid and gas phase, or between a liquid and gas phase within which properties of matter are significantly different from the values in the adjoining bulk ...

Romanian (RO)stratul de suprafaţă

Regiunea de spaţiu care cuprinde şi adiacente faza limita dintre o fază solidă şi lichidă, între un solid şi faza de gaz, sau între o fază lichid şi gaze, în care proprietăţile materiei sunt semnificativ diferite de la valorile de în fazele de adiacente în ...

Biology; Toxicology

English (EN)sarabande

Stately Spanish Baroque court dance in triple meter. The second and third beats of each measure are often tied, giving the dance a distinctive rhythm of quarter notes and eighth notes in alternation. The quarter notes are said to correspond with the dragging ...

Romanian (RO)Sarabande

Impunătoare spaniole Curtea dans în triplu metru. Bate doua şi a treia a fiecărei măsuri sunt legate adesea, dând dans un ritm distinctiv de trimestru note şi al optulea note în alternanta. Cartierul note sunt spus să corespundă cu glisare paşi în ...

Entertainment; Dance

English (EN)downstroke

The downward movement of the piston, either the intake stroke or the power stroke in a four-cycle engine.

Romanian (RO)downstroke

Mișcarea descendentă a pistonului, fie aportul accident vascular cerebral sau accident vascular cerebral de putere într-un motor four-cycle.

Automotive; Automobile

English (EN)bootstrap

A method for estimating standard errors or confidence intervals in which a small sample of observations is randomly selected from the original sample, estimates are calculated, and the sample is returned to the original sample. This process continues many ...

Romanian (RO)bootstrap

O metodă de estimare erori standard sau intervalelor de încredere, în care o probă de observații este selectate aleator din proba originală, estimările sunt calculate, și proba este returnată proba originală. Acest proces continuă de multe ori pentru a ...

Health care; Pharmacy

English (EN)absolute isohypse

A line along which both the pressure and the height above mean sea level are constant.

Romanian (RO)isohypse absolută

O linie de-a lungul care ambele presiunea și înălțimea mai sus înseamnă nivelul mării sunt constante.

Earth science; Mapping science

English (EN)gene copy number

The number of copies of a given gene present in a cell or nucleus. An increase in gene dosage can result in the formation of higher levels of gene product, provided that the gene is not subject to autogenous regulation.

Romanian (RO)numărul de copie gena

Numărul de copii ale unei gene dat prezente într-o celulă sau nucleu. Doza o creştere a genelor poate duce la formarea de niveluri mai ridicate de gena produsului, cu condiția ca gena nu este supusă autogen Regulamentul.

Health care; Genetic disorders

English (EN)neurotic disorders

Mental disorders in which a person does not have signs of brain abnormalities and does not display grossly irrational thinking or violate basic norms but does experience subjective distress; a category dropped from DSM-III.

Romanian (RO)tulburări nevrotic

Tulburări mentale, în care o persoană nu are semne de anomalii ale creierului şi nu afişează grosolan iraţional gândire sau încalcă normele bază dar experienţă subiectivă primejdie; o categorie a scăzut de la DSM-III.

Psychology; General psychology

English (EN)reach out

The distance in which a magnetic field will extend from the magnet source.

Romanian (RO)întinde-te după

Distanţa în care un câmp magnetic va extinde de la sursa magnetul.

Materials science; Magnetics