portrait

CIbanescu

Bucharest, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

1,896,412

Words Translated

54,199

Terms Translated

CIbanescu’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent CIbanescu’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Oakland Athletics

The Oakland Athletics are a professional baseball team in the Western Division of the American League (AL) of Major League Baseball (MLB) based in Oakland California. The Athletics were established in 1901 in Philadelphia; relocating first to Kansas City in ...

Romanian (RO)Oakland Atletism

Oakland Atletism sunt o echipa de baseball profesionist în diviziunea Western de American League (AL) din Major League Baseball (MLB), cu sediul în Oakland California. Atletism au fost stabilite în 1901, Philadelphia; relocarea în primul rând pentru Kansas ...

Sports; Baseball

English (EN)MedGLOSS

A sea level program for the Mediterranean and Black Seas under the auspices of the CIESM and IOC.

Romanian (RO)MedGLOSS

Un program de nivelul Mării Mediterane și Mării Negre sub auspiciile CIESM şi IOC.

Earth science; Physical oceanography

English (EN)gradation

The range of tones, in a picture, from the brightest highlights to the deepest shadows.

Romanian (RO)gradaţie

Gama de tonuri, într-o imagine, de a scoate în evidenţă cele mai strălucite la cele mai profunde umbre.

Earth science; Mapping science

English (EN)pathos

The power in life or the quality in art of evoking a feeling of compassion or pity; derived "suffering". Compare bathos; see tragedy, drama.

Romanian (RO)Pathos

Puterea în viaţă sau calitatea in arta evoca un sentiment de compasiune sau milă; derivat de "suferinţă". Compara Batos; a se vedea tragedie, drama.

Printing & publishing; Publishing

English (EN)waileress

A woman who wails.

Romanian (RO)waileress

O femeie care wails.

Language; Dictionaries

English (EN)edit

To modify the form or format of computer code, data, or documentation; for example, to insert, rearrange, or delete characters.

Romanian (RO)editare

Pentru a modifica forma sau în formatul de cod de computer, datele sau documentaţia; de exemplu, pentru a insera, rearanja sau şterge caractere.

Computer; Software engineering

English (EN)bog iron ore

Impure ferruginous deposits developed in bogs or swamps by the chemical or biochemical oxidation of iron carried in solution.

Romanian (RO)minereu de fier bog

Depozite feruginoase impur dezvoltat în mlaştini sau mlaştinile de oxidare chimică sau biochimică de fier în soluție.

Earth science; Soil science

English (EN)atomic mass

The mass number of one atom of an isotope (e.g., carbon-14). It is the sum of the number of protons and neutrons in the nucleus of one atom. See atomic number.

Romanian (RO)masă atomică

Numărul de masă de un atom de un izotop (de exemplu, carbonul-14). Este suma dintre numărul de protoni şi neutroni în nucleul un singur atom. a se vedea numărul atomic.

Anthropology; Physical anthropology

English (EN)linear accelerator

A series of adjacent cylindrical resonant cavities arranged in a straight line. RF power from the klystron is transmitted to the accelerator or guide, where it forms a standing wave that resonates in the cavities. Electrons injected into the accelerator a.

Romanian (RO)acceleratorul liniar

O serie de adiacente cavităţi de rezonanţă cilindrice dispuse în linie dreaptă. Puterea de RF la descoperirea clistronului este transmis la ghid, unde formează un val în picioare care rezoneaza în cavităţile sau accelerator. Injectat în accelerator de ...

Medical devices; Radiology equipment

English (EN)chevron

The double angle bracket denoting an overflow button control.

Romanian (RO)Chevron

Consolă dublă de unghi care denotă un preaplin de butonul de control.

Software; Productivity software