portrait

ClaudiaCoja

Germany

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

841

Words Translated

6,225

Terms Translated

ClaudiaCoja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ClaudiaCoja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)weight

Weight is the force exerted by an object in a gravitational field. The weight of an object (W) arises from its mass (m): W = mg where g is the acceleration due to gravity (about 9.8 m/s2 on Earth).

Romanian (RO)greutate

Greutatea este forța exercitată de un obiect într-un câmp gravitațional. Greutatea unui obiect (W) apare la masa (m): W = mg unde g este accelerația gravitațională (aproximativ 9,8 m/s2 pe pământ).

Chemistry; General chemistry

English (EN)Marian Lupu

Marian Lupu (born 20 June 1966) is a Moldovan politician and current President of Parliament and Acting President since 2010.

Romanian (RO)Marian Lupu

Marian Lupu (n. 20 iunie 1966) este un politician din Republica Moldova şi curent Preşedintele Parlamentului şi Preşedintelui interimar din 2010.

People; Politicians

English (EN)precipitation

Any and all forms of water, liquid or solid, that falls from clouds and reaches the ground. This includes drizzle, freezing drizzle, freezing rain, hail, ice crystals, ice pellets, rain, snow, snow pellets, and snow grains. The amount of fall is usually ...

Romanian (RO)precipitaţii

Toate formele de apa, lichid sau solid, care cade din nori si ajunge la sol. Aceasta include cerne, îngheţarea cerne, îngheţarea ploaie, grindina, cristale de gheaţă, gheaţă pelete, ploaie, zăpadă, pelete de zăpadă şi zăpadă boabe. Cantitatea de toamna este ...

Weather; General weather

English (EN)Hifikepunye Pohamba

Hifikepunye Lucas Pohamba (born August 18, 1935) is the second and current President of Namibia.

Romanian (RO)Hifikepunye Pohamba

Hifikepunye Lucas Pohamba (n. 18 August 1935) este preşedintele al doilea şi actuale de Namibia.

People; Politicians

English (EN)weak acid

Substances capable of donating hydrogen but do not completely ionize in solution.

Romanian (RO)acid slab

Substanţe capabile să donaţi hidrogen dar nu complet ionizarea în soluţie.

Chemistry; General chemistry

English (EN)partly cloudy

The state of the weather when the clouds are conspicuously present, but do not completely dull the sky or the day at any moment. The National Weather Service does not have an amount of sky cover for this condition. Refer to clear, few, scattered, broken, and ...

Romanian (RO)parţial noros

Starea de vremea când norii sunt vizibil prezente, dar nu complet plictisitoare cer sau ziua în care în orice moment. Naţional vreme serviciu nu are o suma de acoperi cerul pentru această condiţie. Se referă clar, câteva, împrăştiate, rupt şi cer ...

Weather; General weather

English (EN)emission spectrum

A plot of relative intensity of emitted radiation as a function of wavelength or frequency .

Romanian (RO)spectru de emisie

O parcelă de intensitate relativă de radiaţii emise în funcţie de lungimea de undă sau frecvenţă.

Chemistry; General chemistry

English (EN)tribe

A descent and kinship-based group in which subgroups are clearly linked to one another, with the potential of uniting a large number of local groups for common defense or warfare. Unlike bands, tribes are usually settled farmers, though they also include ...

Romanian (RO)trib

O coborâre şi bazate pe rudenie Grupa în care subgrupuri clar sunt legate una de alta, cu potenţialul de a uni un număr mare de grupuri locale de apărare comune sau război. Spre deosebire de trupe, triburile sunt reglate, de obicei, fermieri, deşi acestea ...

Anthropology; Cultural anthropology

English (EN)virtual universities

Institutions of higher education that do not have a physical location but offer courses via online learning.

Romanian (RO)universităţi virtuale

Instituţiile de învăţământ superior care nu au o locatie fizica, dar oferă cursuri prin învăţare online.

Education; Teaching

English (EN)quatrain

A poem, unit or stanza of four lines of verse, usually with a rhyme scheme of abab or its variant, xbyb. It is the most common stanzaic form.

Romanian (RO)catren

Un poem, unitate sau strofa de patru linii de vers, de obicei, cu o schemă de rimă alex sau sa variantă, xbyb. Este cea mai comună formă de poezie.

Literature; Poetry