portrait

Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

29,064

Words Translated

1,052

Terms Translated

Edita’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Edita’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)credit enhancements

Using third-party guarantees such as a cosigner, the pledging of assets, an insurance company bond, or a letter of credit to provide additional security for a loan

Albanian (SQ)zgjerimi i kreditit

Duke përdorur garancitë e palës së tretë të tilla si një bashkë-nënshkrues, asetet e premtuara, një obligacion të kompanisë së sigurimit ose një letër kredie për të ofruar siguri shtesë për një kredi.

Accounting; Tax

English (EN)deliverable

An aspect of a proposal that the provider commits to do or supply, usually and preferably clearly measurable.

Albanian (SQ)dërgesa

Një aspekt i një propozimi që ofruesi kryen për të bërë apo për të furnizuar, zakonisht dhe mundësisht në mënyrë të qartë të matshme.

Professional careers; Sales

English (EN)engineering psychology

An alternative term for ergonomics, the art of applying the principles of psychology, engineering, anatomy, physiology and other sciences to aid interactions between people and the environment in which they work, and in particular their relationship to ...

Albanian (SQ)psikologji inxhinierike

Një term alternativ për ergonomi, arti i aplikimit te parimeve te psikologjisë, inxhinierisë, anatomisë, fiziologjisë dhe shkencave të tjera për të ndihmuar ndërveprimet mes njerëzve dhe mjedisit në të cilin ata punojnë, dhe në veçanti marrëdhëniet e tyre ...

Business administration; Business management

English (EN)performance reporting

The process of collecting and distributing performance information. This includes status reporting, progress measurement, and forecasting.

Albanian (SQ)raportimi i performanës

Procesi i mbledhjes dhe shpërndarjes së informacionit të performancës. Kjo përfshin raportimin e statusit, matjen e progresit dhe parashikimin.

Business services; Project management

English (EN)training needs analysis

A method of analyzing how employee skill deficits can be addressed through current or future training and professional development programs, as well as determining the types of training/development programs required, and how to prioritize training/development. ...

Albanian (SQ)analizimi i nevojës për trajnim

Një metodë e analizimit se si deficitet në aftësinë e punonjësit mund të adresohen përmes trajnimit të tanishëm ose të ardhshëm dhe programeve të zhvillimit profesional, si dhe përcaktimin e llojeve të programeve të trajnimit / zhvillimit të nevojshme, dhe se ...

Business services; Human resources

English (EN)Delphi method

A technique of forecasting, using a panel of experts in science and technology to predict the likely future of a particular issue. Each member of the panel makes his or her own forecast and the different forecasts are assembled in a composite report, which is ...

Albanian (SQ)Metoda Delfi

Një teknikë e parashikimit, duke përdorur një panel të ekspertëve në shkencë dhe teknologji për të parashikuar të ardhmen e mundshme të një çështje të caktuar. Çdo anëtar i panelit bën parashikimin e tij ose të saj vetë dhe parashikimet e ndryshme mblidhen në ...

Business administration; Business management

English (EN)hr audit

A method by which human resources effectiveness can be assessed. Can be carried out internally or HR audit systems are available.

Albanian (SQ)auditorë i burimeve njerëzore

Një metodë me të cilën efektiviteti i burimeve njerëzore mund të vlerësohet. Mund të kryhet brenda ose sistemet e auditimit HR janë në dispozicion.

Business services; Human resources

English (EN)onboarding

A relatively new term, it is more far reaching than historical orientation programs It links new employees with team members very early in the employment process and continuing after the traditional orientation program ends.

Albanian (SQ)onboarding

Një term relativisht i ri, ai është më arritës se programet historike orientuese. Ai lidh punonjësit e rinj me anëtarët e ekipit shumë herët në procesin e punësimit dhe duke vazhduar pas përfundimit të programit tradicional të orientimit.

Business services; Human resources

English (EN)habit

A learned response to a given situation which occurs in such a regular fashion that it appears to be virtually automatic. Thus, it may at times be mistaken for innate behavior and considered an instinct.

Albanian (SQ)shprehi

Një përgjigje e mësuar në një situatë të caktuar e cila ndodh në një mënyrë të tillë të rregullt saqë ajo duket të jetë pothuajse automatike. Kështu, ajo mund ndërkohë të jetë e gabuar për sjellje tjetër të lindur dhe konsiderohet si një ...

Business administration; Business management

English (EN)organic organization

A term introduced by two British sociologists and management theorists, Tom Burns and George Stalker. It denotes a relatively open and informal type of organization displaying flexibility in people’s job descriptions, for example, and encouraging ...

Albanian (SQ)organizate organike

Një term i prezantuar nga dy sociologët britanike dhe teoricienët e menaxhimit, Tom Burns dhe George Stalker. Ajo tregon një lloj relativisht të hapur dhe joformal të organizatës që shfaqë fleksibilitet në përshkrimet e punës të njerëzve, për shembull, dhe ...

Business administration; Business management