portrait

Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

29,064

Words Translated

1,052

Terms Translated

Edita’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Edita’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)rational appeals in advertising

Advertising messages, usually product-feature based, in which advertisers attempt to achieve their objectives by appeals to logic and reason rather than to the emotions, see emotional appeals in advertising.

Albanian (SQ)apelet racionale në reklamat

Mesazhet reklamuese, zakonisht të bazuata në produkt-tipar, në të cilën reklamuesit bëjnë të pamundurën për të arritur objektivat e tyre përmes apeleve logjikës dhe arsyes dhe jo me emocione, shih apelet emocionale në reklama.

Professional careers; Sales

English (EN)turnover

Describes changes in the work force resulting from voluntary or involuntary resignations.

Albanian (SQ)qarkullimi

Përshkruan ndryshimet në forcën e punës që rezultojnë nga dorëheqjet vullnetare apo jovullnetare.

Business services; Human resources

English (EN)open system

Any system or enterprise (nation or business firm) that is affected by external forces.

Albanian (SQ)sistemi i hapur

Çdo sistem ose ndërmarrje (kombi apo firmë afariste), që është e prekur nga forcat e jashtme.

Professional careers; Sales

English (EN)credit enhancements

Using third-party guarantees such as a cosigner, the pledging of assets, an insurance company bond, or a letter of credit to provide additional security for a loan

Albanian (SQ)zgjerimi i kreditit

Duke përdorur garancitë e palës së tretë të tilla si një bashkë-nënshkrues, asetet e premtuara, një obligacion të kompanisë së sigurimit ose një letër kredie për të ofruar siguri shtesë për një kredi.

Accounting; Tax

English (EN)non-monetary awards

Compensation that is not cash, such as travel and merchandise, it includes other non-taxable items such as gifts and plaques/pins.

Albanian (SQ)shpërblimet jomonetare

Kompensimi që nuk është të holla, sikurse mallra dhe udhëtimi, ajo përfshin sende të tjera jo të tatueshme të tilla si dhurata dhe pllaka / kunjat.

Professional careers; Sales

English (EN)habit

A learned response to a given situation which occurs in such a regular fashion that it appears to be virtually automatic. Thus, it may at times be mistaken for innate behavior and considered an instinct.

Albanian (SQ)shprehi

Një përgjigje e mësuar në një situatë të caktuar e cila ndodh në një mënyrë të tillë të rregullt saqë ajo duket të jetë pothuajse automatike. Kështu, ajo mund ndërkohë të jetë e gabuar për sjellje tjetër të lindur dhe konsiderohet si një ...

Business administration; Business management

English (EN)discount

This term can have a number of meanings, depending on the context When used in connection with a loan, it's where the bank deducts its interest payment before giving the loan proceeds to the borrower For example, where $100 is borrowed at 10% for one year, ...

Albanian (SQ)zbritja

Ky term mund të ketë një numër të kuptimeve, në varësi të kontekstit kur përdoret. Kur përdoret në lidhje me një kredi, kjo është kur banka zbret pagesën e interesit para se të japë të ardhurat e kredisë për huamarrësit. Për shembull, ku 100 $ janë huazuar në ...

Accounting; Tax

English (EN)facilitating channel institution

An agency or organisation, such as a bank, transport company or insurance agency, which provides specialised assistance to members of a marketing channel, the facilitating channel institution does not take title to the goods.

Albanian (SQ)lehtësimi i institucionit kanal

Një agjenci apo organizatë, të tilla si një bankë, kompani transporti apo agjenci e sigurimit, e cila siguron asistencë të specializuar për anëtarët e një kanali të marketingut, institucioni lehtësues i kanalit nuk ka marrë titullin për ...

Professional careers; Sales

English (EN)purchase probability scale

A tool used in marketing research surveys of buying intentions, respondents are asked to rate the likelihood of their purchase of a particular product on a scale ranging, for example, from "definitely not" to "certain to buy".

Albanian (SQ)shkalla e probabilitetit të blerjes

Një mjet i përdorur në marketingun e sondazheve kërkimore të qëllimeve të blerjes, të anketuarit janë pyetur të vlerësojnë mundësinë e blerjes së tyre të një produkti të veçantë në shkallë që variojnë, për shembull, nga "definitivisht nuk" deri në "sigurt për ...

Professional careers; Sales

English (EN)form letter

A standard letter used for repetitive kinds of correspondence, such as rejection slips from publishers.

Albanian (SQ)letër formë

Një letër standarde e përdorur për lloje të përsëritura të korrespondencës, të tilla si refuzimit nga botuesit.

Business administration; Business management