portrait

Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

29,064

Words Translated

1,052

Terms Translated

Edita’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Edita’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)logistics

A term that was originally used in the military sphere to describe the organizing and moving of troops and equipment. It is now often applied to any detailed planning process in an organization which entails the distribution or redistribution of resources.

Albanian (SQ)logjistika

Një term që është përdorur fillimisht në sferën ushtarake për të përshkruar organizimin dhe lëvizjen e trupave dhe pajisjeve. Ajo tani është aplikuar shpesh në çdo proces të detajuar të planifikimit në një organizatë që përfshin shpërndarjen ose ...

Business administration; Business management

English (EN)forward supply contract

A contract for future supply of definite quantities of goods or services over a fixed period

Albanian (SQ)kontratë e ardhshme furnizimi

Një kontratë për furnizimin e ardhshëm të sasive të caktuara të mallrave ose shërbimeve gjatë një periudhe të caktuar

Accounting; Tax

English (EN)capital expenditure

The purchase of or outlay for an asset with a life of more than a year, or one that increases the capacity or efficiency of an asset or extends it's useful life Generally, such expenditures cannot be deducted currently for tax purposes (or expensed for ...

Albanian (SQ)shpenzimet kapitale

Blerja ose shpenzimi për një aset me një jetë prej më shumë se një vit, ose një që rrit kapacitetin ose efikasitetin e një aseti apo zgjatë jetën e tij të dobishme. Në përgjithësi, shpenzimet e tilla nuk mund të zbriten aktualisht për qëllime tatimore (ose ...

Accounting; Tax

English (EN)scope verification

The process of formalizing acceptance of the completed project deliverables.

Albanian (SQ)verifikimi i fushëveprimit

Procesi i formalizimit të pranimit të rezultateve të përfunduara të projektit.

Business services; Project management

English (EN)alienation

A term with various shades of meaning in psychology and sociology, all of which refer to feelings of being estranged, separated and powerless, whether in relation to oneself, to work, to nature, to other people, to wealth and the means of production in a ...

Albanian (SQ)tjetërsimi

Një term me hije të ndryshme të kuptimit në psikologji dhe sociologji, të cilat i referohen ndjenjave e të ndjerit i përdhosur, i ndarë dhe i pafuqishëm, qoftë në lidhje me veten, për punën, për natyrën, për njerëzit e tjerë, pasurisë dhe mjeteve të prodhimit ...

Business administration; Business management

English (EN)principle of integrating interests

A technique used in selling in which the salesperson, knowing the buyer's personal interests or buying motives, places emphasis on these in the presentation rather than on the features or benefits of the product.

Albanian (SQ)principi i integrimit të interesave

Një teknikë e përdorur në shitje në të cilën shitësi, duke ditur interesat personale të blerësit apo motivet e blerjes, e vë theksin në këto në prezantimin sesa në karakteristikat ose përfitimet e produktit.

Professional careers; Sales

English (EN)offering date

The first day a security is publicly offered for sale.

Albanian (SQ)data e ofertës

Dita e parë që një sigurim ofrohet publikisht për shitje.

Banking; Initial public offering

English (EN)sexism

A negative prejudice against someone on the basis of her or his sex. Usually, though by no means exclusively, by men against women.

Albanian (SQ)seksizëm

Një paragjykim negativ ndaj dikujt në bazë të seksit të saj ose të tij. Zakonisht, ndonëse në asnjë mënyrë ekskluzivisht, nga burrat ndaj grave.

Business administration; Business management

English (EN)lifestyle

An individual's way of life as shaped by his or her interests, attitudes and opinions.

Albanian (SQ)jetesë

Mënyra e jetës të një individi të formuar nga interesat e tij apo saj, qëndrimet dhe opinionet.

Professional careers; Sales

English (EN)close

As a noun, the critical stage in the selling process when the salesperson attempts to obtain the buyer's commitment to the purchase as a verb, the point at which the salesperson asks the prospect to make a commitment to purchase a particular product or ...

Albanian (SQ)mbyllja

Si një emër, faza kritike në procesin e shitjes kur shitësi përpiqet të marrë angazhimin e blerësit me blerjen si një folje, pika në të cilën shitësi kërkon konsumatorin për të bërë një angazhim për të blerë një produkt apo shërbim të ...

Professional careers; Sales