portrait

Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

29,064

Words Translated

1,052

Terms Translated

Edita’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Edita’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)publicity

A media campaign, normally consisting of a series of public notices and advertising activities, aimed at ensuring maximum attendance by focusing attention on an event.

Albanian (SQ)publiciteti

Një fushatë mediatike, zakonisht i përbërë nga një seri e njoftimeve publike dhe aktiviteteve reklamuese, synon sigurimin e pjesëmarrjes maksimale duke u fokusuar vëmendjen në një ngjarje.

Convention; Conferences

English (EN)forward integration

A strategy for growth in which a company develops by seeking ownership of, or some measure of control over, its distribution systems.

Albanian (SQ)Integrimi përpara

Një strategji për rritjen në të cilin një kompani e zhvillon duke kërkuar pronësinë ose disa masa të kontrollit, mbi sistemet e saj të shpërndarjes.

Professional careers; Sales

English (EN)absolute cost advantage

The cost advantage one company has over another by having a cheaper source of raw materials, control of superior knowledge through patents, cheaper manufacturing or assembly costs, or similar benefit.

Albanian (SQ)avantazh absolut i kostos

Avantazhi i kostos që një kompani ka mbi një tjetër duke pasur një burim të lirë të lëndëve të para, kontrolli i njohurive superiore përmes patentave, prodhimin ose montimin me kosto më të lirë, apo përfitime të ngjashme.

Professional careers; Sales

English (EN)banknote

A unit of paper money.

Albanian (SQ)kartëmonedhë

Një njësi e parave të letrës.

Banking;

English (EN)endorsement

A well known individual or entity, usually monetarily compensated, gives affirmation of a product's worth.

Albanian (SQ)miratim

Një individ i njohur ose entitet, zakonisht monetarisht i kompenzuar, jep afirmimin e vlerës së një produkti.

Business services; Marketing

English (EN)differentiation

Creating or successfully giving the perception that a product is unique.

Albanian (SQ)diferencimi

Krijimi ose dhënia me sukses e perceptimit që një produkt është unik.

Business services; Marketing

English (EN)account representative

A salesperson with direct responsibility for a specific major account or a group of major accounts.

Albanian (SQ)përfaqësuesi i llogaris

Një shites me përgjegjësi të drejtpërdrejtë për një llogari të veçantë të madhe ose një grup të llogarive të mëdha.

Professional careers; Sales

English (EN)straight rebuy

A purchase in which the customer buys the same goods in the same quantity on the same terms from the same supplier, see buy classes, modified rebuy, and new task buying.

Albanian (SQ)riblerja e drejtë

Një blerje në të cilën klienti blen të njëjtat mallra në sasi të njëjtë në të njëjtat kushte nga i njëjti furnizues, shih klasat e blerjes, riblerja e modifikuar, dhe blerja e detyrave te reja.

Professional careers; Sales

English (EN)smart card

An thin card, similar to a bankcard or credit card, containing computer chips capable of receiving, storing and transmitting significant amounts of data with marketing applications.

Albanian (SQ)kartë smart

Një kartë e hollë, e ngjashme me një kartë bankare ose kartë krediti, që përmban chip kompjuteri të aftë për marrjen, ruajtjen dhe transmetimin e sasive të konsiderueshme të të dhënave me kërkesat e marketingut.

Professional careers; Sales

English (EN)democratic leadership

A form of leadership which tries to replace the usual focus on the leader in favour of a focus on the contributions of followers. In an organization this takes the form of democratic management.

Albanian (SQ)lidership demokratik

Një formë e udhëheqjes që përpiqet për të zëvendësuar fokusin e zakonshem në lider në favor të një fokusi në kontributet e ndjekesve.   Në një organizatë kjo merr formën e menaxhimit demokratik.

Business administration; Business management