portrait

Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

29,064

Words Translated

0

Terms Translated

Edita’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Edita’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)job characteristics model

A technique for evaluating the effectiveness of a job enrichment scheme. Devised by J.R. Hackman and G.R. Oldham, it focuses on the job satisfaction provided by five key characteristics: (1) skill variety, (2) task identity, (3) task significance, (4) ...

Albanian (SQ)Modeli i karakteristikave e punës

Një teknikë për vlerësimin e efektivitetit të një skeme të pasurimit në punë. Hartuar nga J.R. Hackman dhe G.R. Oldham, ajo fokusohet në kënaqësinë e punës të ofruar nga pesë karakteristikave kryesore: (1) shumëllojshmëri aftësish, (2) identitetit të detyrës, ...

Business administration; Business management

English (EN)in-pack premium

A type of sales promotion in which a small gift is included inside the package of a product to encourage consumers to buy it, see premiums, near-pack premium, on-pack premium, and with-pack premium.

Albanian (SQ)premiumi në pako

Një lloj i promovimit të shitjes, në të cilën një dhuratë e vogël është përfshirë brenda paketës e një produkti për të inkurajuar konsumatorët për të blerë atë, shih premiumet, afër-pakos premium, në-paketë premium, dhe me-pako ...

Professional careers; Sales

English (EN)outside order-taker

A salesperson who visits customers to write up orders but is not responsible for persuading them to buy.

Albanian (SQ)pranuesi i jashtëm i porosisë

Një shitës i cili viziton klientët për të shkruar porosi por nuk është përgjegjës për bindjen e tyre për të blerë.

Professional careers; Sales

English (EN)test market

A city, region or state used to test market reaction to a new product and marketing program before full commercialisation begins, test markets can also be simulated by bringing together selected individuals from the target market.

Albanian (SQ)testimi i tregut

Një qytet, rajon apo shtet i përdorur për të testuar reagimin e tregut ndaj një produkti të ri dhe programi të marketingut para se të fillojë komercializimi i plotë, tregjet e testit gjithashtu mund të simulohen duke sjellë individët e zgjedhur së bashku nga ...

Professional careers; Sales

English (EN)cluster sampling

A term used in market research for the practice of drawing a sample of informants from a geographically localized area (like a single street) – a much cheaper procedure than random sampling or even quota sampling.

Albanian (SQ)marrja e mostrave grumbull

Një term i përdorur në hulumtimin e tregut për praktikën e tërheqjes së një mostre të informatorëve nga një zonë gjeografike të lokalizuar (si një rrugë të vetme) - një procedurë shumë më të lirë se sa marrjen e mostrave të rastit apo edhe marrjen e mostrave ...

Business administration; Business management

English (EN)co-operative

A group of producers or purchasers who set up a trading organization, the profit from which is shared out among the members of the group.

Albanian (SQ)kooperativë

Një grup i prodhuesve apo blerësve të cilët krijojnë një organizatë tregtare, fitimi nga e cila është e ndarë në mes të anëtarëve të grupit.

Business administration; Business management

English (EN)sales potential

An organisation's expected sales of a product in a given market for a specified period, the share of the total market that a firm can reasonably expect to attain in a given time, see market potential.

Albanian (SQ)potencial të shitjes

Shitjet e pritshme të një produkti në një treg të caktuar për një periudhë të caktuar e organizatës, pjesa e tregut total që një firmë mund të pres në mënyrë të arsyeshme për të arritur në një kohë të caktuar, shih potencialin e ...

Professional careers; Sales

English (EN)field marketing

Direct marketing that occurs outside the home or office and in public. It encompasses outdoor promotional events, handing out of coupons or pamphlets, in-store promotional activities, etc.

Albanian (SQ)Marketing në terren

Marketingu i drejtpërdrejtë që ndodh jashtë shtëpisë apo zyrës dhe në publik. Ajo përfshin ngjarjet promovuese jashtë, shpërndarjen e kuponave apo pamfletave, aktivitetet promovuese në dyqan, etj.

Business services; Marketing

English (EN)need objection

An objection by a prospective buyer that they have no need for the product offered by a salesperson.

Albanian (SQ)kundërshtimi i nevojës

Kundërshtimi nga një blerës i ardhshëm që nuk ka nevojë për produktin e ofruar nga një shitës.

Professional careers; Sales

English (EN)adaptive selling

A technique which calls for the salesperson to adapt his or her social style to that of the buyer in order to maximise effectiveness and buyer comfort the salesperson's ability to change directions during a call based on what happens during the call.

Albanian (SQ)shitja adaptive

Një teknikë e cila bën thirrje për shitësin të përshtat stilin e tij ose të saj shoqëror me atë të blerësit për të maksimizuar efektivitetin dhe rehatin e blerësit, aftësia e shitësit të ndryshojë drejtime gjatë një telefonate të bazuar në atë që ndodh gjatë ...

Professional careers; Sales