portrait

Roxana Brown

Long Island City, United States

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

4,740

Words Translated

168

Terms Translated

Roxana’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Roxana’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)exchange risk

The variability of a firm's value that results from unexpected exchange rate changes, or the extent to which the present value of a firm is expected to change as a result of a given currency's appreciation or depreciation.

Romanian (RO)riscul cursului valutar

Variabilitatea valorii unei firme care rezultă din modificări neaşteptate ale cursului de schimb, sau măsura în care se preconizează modificarea valorii actuale a unei firme ca urmare a aprecierii sau deprecierii unei anumite monede.

Financial services; General Finance

English (EN)explicit tax

A tax specifically collected by a government; includes income, withholding, property, sales, and value-added taxes and tariffs.

Romanian (RO)taxă explicită

O taxă colectată în mod specific de către un guvern, include venituri, reţineri la sursă, taxe şi tarife referitoare la proprietate, vânzări şi taxa pe valoarea adăugată.

Financial services; General Finance

English (EN)economic exposure

The extent to which the value of a firm will change because of an exchange rate change.

Romanian (RO)expunere economică

Măsura în care valoarea unei firme se va schimba din cauza modificării cursului de schimb.

Financial services; General Finance

English (EN)glacier

A large persistent body of ice. Originating on land, a glacier flows slowly due to stresses induced by its weight. A glacier forms in a location where the accumulation of snow and sleet exceeds the amount of snow that melts.Over many years, often decades or ...

Romanian (RO)gheţar

Un corp mare persistent de gheaţă. Iniţiat pe uscat, un gheţar curge lent, din cauza solicitării induse de greutate. Un gheţar se formează într-o locaţie în care acumularea de ninsoare şi lapoviţă depăşeşte cantitatea de ninsoare care se topeşte. În cursul ...

Water bodies; Rivers

English (EN)dry climate

According to the Köppen climate classification, these are climates where the precipitation is less than potential evapotranspiration.

Romanian (RO)climă uscată

Conform clasificării climatice Köppen, acestea sunt zonele în care precipitaţiile sunt mai reduse decât evapotranspiraţia potenţială.

Natural environment; Climate

English (EN)formatted file

A file that is arranged with particular characteristics, such as line spacing, headings, and number of characters and lines per page. See also unformatted file.

Romanian (RO)fişier formatat

Un fişier care este aranjat cu caracteristici speciale, cum ar fi spaţiere, titluri şi numărul de caractere şi linii pe pagină. A se vedea de asemenea fişierul neformatat.

Software; Globalization software service

English (EN)milky tooth

A milk tooth is a temporary tooth of a young mammal; especially one of the human dentition including four incisors, two canines, and four molars in each jaw. It is called also baby tooth, deciduous tooth.

Romanian (RO)dinte de lapte

Un dinte de lapte este un dinte temporar a unui mamifer tânăr; în special al dentiţiei umane, incluzând patru incisivi, doi canini şi patru molari în fiecare maxilar. Este numit, de asemenea, dinte de lapte, dinte tranzitoriu.

Anatomy; Developmental anatomy

English (EN)value net

B2B network between producer and supplier or customer

Romanian (RO)valoare netă

Reţea B2B între producător şi furnizor sau client

Business services;

English (EN)financial needs approach

A method of establishing the amount of life insurance required by an individual by estimating the financial needs of dependents in the event of the individual's death.

Romanian (RO)abordarea necesităţilor financiare

O metodă pentru stabilirea sumei asigurării de viaţă necesare unui individ prin estimarea necesităţilor financiare ale dependenţilor, în cazul decesului individului.

Financial services; General Finance

English (EN)parity

Exchange rate between two currencies. Dollar parity, for instance, is the price of a currency expressed in dollars. See also gold parity, purchasing power parity, parity price.

Romanian (RO)paritate

Cursul de schimb între două monede. Paritatea dolarului, de exemplu, este preţul unei monede exprimat în dolari. A se vedea, de asemenea, paritatea aurului, paritatea puterii de cumpărare, preţul de paritate.

Banking; Investment banking