portrait

Ico Gegov

Radovis, Macedonia

Translate From: English (EN)

Translate To: Macedonian (MK)

6,374

Words Translated

220

Terms Translated

Ico’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ico’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)prose poem

A kind of open form poetry that is printed as prose and represents the most clear opposite of fixed form poetry. Prose poems are densely compact and often make use of striking imagery and figures of speech. See also fixed form, open form.

Macedonian (MK)Прозна поема

Вид на отворена форма на поезија која е отпечатена како проза и претставува најчиста спротивност на фиксирана форма на поезија. Прозните поеми се густо збиени и во нив често се користат впечатливи слики и стлски фигури. Види: фиксирани форми, отворени ...

Literature; General literature

English (EN)encode

In semiotics, the process of creating a message for transmission by the addresser to the addressee is called encoding. The act of interpreting the message by the addressee is called decoding.

Macedonian (MK)Кодирање

Во семиотиката, процесот на создавање на порака за пренос на адресантот на примачот се нарекува кодирање. Чинот на толкување на пораката од страна на примачот се нарекува декодирање. ...

Literature; General

English (EN)astral light

Material expression of the Akasha, or self-luminous collective unconscious.

Macedonian (MK)астрална светлина

Материјален одраз на Акаша, или себе-проникнувачко колективно несвесно.

Astrology; General astrology

English (EN)Carl Lewis

American track-and-field athlete, who won nine Olympic gold medals during the 1980s and '90s.

Macedonian (MK)Карл Луис

Американски атлетичар на спортска патека, кој освои девет олимписки златни медали во 1980-тите и 90-тите.

People; Sportspeople

English (EN)etheric

Pertaining to the Ether. Often used as shorthand for the Etheric Body, or the Etheric Plane.

Macedonian (MK)етеричко

Кое се однесува на Етерот. Често е употребуван како кратенка за Етеричко Тело или Етеричка сфера.

Astrology; General astrology

English (EN)fatuous love

Fatuous love can be exemplified by a whirlwind courtship and marriage. It is fatuous in the sense that a commitment is made on the basis of passion without the stabilizing influence of intimate involvement.

Macedonian (MK)глупава љубов

Глупавата љубов може да се илустрира со виор на додворување и брак. таа е глупава, во смисла дека врската е направен врз основа на страст без стабилизирање и интимни вклучување. ...

Love; Romantic love

English (EN)year of the dragon

Number 5 in the 12-year cycle of the Chinese zodiac, dragon years follow the rabbit and precede the snake. Unlike the malicious monster often portrayed for the Western dragon, the Eastern dragon is a creature of myth and legend, symbolizing divine power and ...

Macedonian (MK)година на змејот

Петти по ред во 12 годишниот циклус на кинескиот зодијак, годините на змејот следат по оние на зајакот, а претходат на оние на змијата. За разлика од змејот на Западот, често претставуван како злобно чудовиште, змејоѕт на Истокот е суштество од митовите и ...

Astrology; Zodiac

English (EN)amatory fiction

Romantic fiction written in the 17th century and 18th century, primarily written by women

Macedonian (MK)љубовна проза

Романтична проза напишана во 17 век и 18 век, првенствено напишана од страна на жените.

Literature; General

English (EN)rondeau

Medieval and Renaissance fixed poetic form and chanson type with courtly love texts.

Macedonian (MK)Рондо

Средновековна и ренесансна утврдена поетска форма и шансона со дворски љубовни текстови.

Music; General music

English (EN)Roger Waters

George Roger Waters (born 6 September 1943) is an English musician, singer-songwriter and composer. He was a founding member of the rock band Pink Floyd, serving as bassist and co-lead vocalist.

Macedonian (MK)Роџер Вотерс

Џорџ Роџер Вотерс (роден на 6 Септември 1943 година) е англиски музичар, пејач-текстописец и композитор. Тој беше еден од основачите на рок-групата Пинк Флојд, како басист и придружен ...

People; Musicians