portrait

Ico Gegov

Radovis, Macedonia

Translate From: English (EN)

Translate To: Macedonian (MK)

6,374

Words Translated

220

Terms Translated

Ico’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ico’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)akashic records

The "Book of Life"; interactive cosmic storehouse of karmic impressions made by every thought, word and deed in the Akasha, or cosmic mind, the collective unconscious.

Macedonian (MK)Акаша записи

„Книгата на животот“; интерактивно космичко складиште на кармички импресии создадени од секоја мисла, збор или дело во Акаша, или космичкиот ум, колективното ...

Astrology; General astrology

English (EN)melodic contour

The line of highs and lows that is created by the melody.

Macedonian (MK)мелодиска контура

Линијата на издигнувања и спуштање што е создадена од страна на мелодијата.

Drama; Opera

English (EN)sextile

An aspect of 60◦ between planets. It normally occurs between planets placed either in two feminine (Earth and Water) or two masculine (Fire and Air) signs. It is considered to be harmonious and usually associated with the word "opportunity". Sextile ...

Macedonian (MK)секстил

Аспект од агол од 60◦ помеѓу планети. Воглавно се појавува помеѓу планети поставени или во два женски (Земја и Вода) или во два машки (Оган и Воздух) знаци. Се смета за хармоничен и обично е поврзуван со зборот „можност“. Секстилот посочува талент кој треба ...

Astrology; General astrology

English (EN)kino

A method of using gentle, non-threatening touches of the skin or hair to lure a woman into bed.

Macedonian (MK)кино

Метод за користење на нежни, незаканувачки допири на кожата или косата за да ја однесат жената во кревет.

Love; Dating

English (EN)naturopathy

A theory of disease and system of therapy based on the supposition that diseases can be cured by natural agencies without the use of drugs.

Macedonian (MK)натуропатија

Теорија на болест и систем на терапија базиран на претпоставка дека болеста може да се излечи со природни агенси, без употреба на лекови.

Alternative therapy; Naturopathy

English (EN)cardinal signs

The signs Aries, Cancer, Libra, and Capricorn. They are square or opposite one another and thus form challenging aspects.

Macedonian (MK)главни знаци

Знаците Овен, Рак, Вага и Јарец. Тие се паралелни или спротивни еден на друг и на тој начин формираат предизвикувачки аспекти.

Astrology; Zodiac

English (EN)tap out

A method in which a fighter submits to his opponent by tapping his opponent, himself or the mat. Verbal tap outs are also allowed.

Macedonian (MK)Откажување

Метод во кој борецот се откажува од борбата, така што тапка врз противникот, врз себе или врз подот. Дозволено е и вербално откажување.

Martial arts; Submission

English (EN)narrative hook

A narrative hook (or hook) is a literary technique in the opening of a story that "hooks" the reader's attention so that he or she will keep on reading.

Macedonian (MK)наративен кука

Наративот кука (или кука) е литературен техника во започнувањето на една приказна која "куките" го задржуваат вниманието на читателот, така што тој или таа ќе продолжат со ...

Literature; General

English (EN)asymmetry

Uneven appearance between a woman's breasts in terms of size, shape, or breast level.

Macedonian (MK)асиметрија

Нееднаков изглед на женски гради со оглед на големина, форма или положба на гради.

Beauty; Breast implant

English (EN)air signs

Libra (cardinal), Aquarius (fixed) and Gemini (mutable).

Macedonian (MK)воздушни знаци

Вага (основен), Водолија (непроменлив) и Близнаци (променлив).

Astrology; Zodiac