portrait

Jan Kutálek

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

1,387

Words Translated

111

Terms Translated

Jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)phonemes

phonemes, are the smallest units, of a word, thus a language.

Czech (CS)Fonémy

fonémy, jsou nejmenší jednotky, slova, tedy jazyk.

Education; Teaching

English (EN)Aircraft

Any vehicle which travels through the air.

Czech (CS)Letoun

Vozidlo, které se pohybuje ve vzduchu. Přepravuje cestující nebo náklad. Má motor a křídla.

Aviation; Airplanes & equipment

English (EN)resource

Material, either object, person, or location, that can be used to provide information.

Czech (CS)Zdroj

Materiál, předmět, nebo osoba, která nám poskytuje informace, které potřebujeme k nějakému účelu.

Education; Teaching

English (EN)surplus value

This was Marxâs term for profit in the capitalistic system.

Czech (CS)Přebytek

Marx používal tento termín pro zisk v kapitalistickém systému.

Sociology; General sociology

English (EN)goalkeeper

the player positioned directly in front of the goal who tries to prevent shots from getting into the net behind him; the only player allowed to use his hands and arms, though only within the penalty area.

Czech (CS)Brankář

Hráč, který stojí přímo před bránou a snaží se zabránit, aby se míč dostal za něj do sítě. Je to jediný hráč, kterému je dovolena hra rukama. Jan Kutálek

Sports; Soccer

English (EN)sociology

The scientific and systematic study of society and social interaction.

Czech (CS)Sociologie

Vědecká a systematická studie společnosti a společenských vztahů.

Sociology; General sociology

English (EN)quiz

A quiz is a form of game or mind sport in which the players (as individuals or in teams) attempt to answer questions correctly. Quizzes are also brief assessments used in education and similar fields to measure growth in knowledge, abilities, and/or skills.

Czech (CS)kvíz

Kvíz je druh hry, ve které se hráči, ať už samostatně, tak i v týmech, snaží odpovědět správně na různé otázky. Kvízy slouží také ve vzdělávání k hodnocení dosažených znalostí, schopností a dovedností žáků.

Education;

English (EN)narrate

narrate is tell a story, fairy tale, relate, then nouns are ''narration'' and ''narrator''

Czech (CS)Vyprávět

mluvený komentář je vyprávět příběh, pohádka, vztahují, pak podstatná jména jsou '' vyprávění '' a '' vypravěč ''

Education; SAT vocabulary

English (EN)word length

Total number of words required for an essay, thesis or written report.

Czech (CS)délka textu

Celkový počet slov potřebných pro esej, bakalářskou práci nebo psanou reportáž.

Education; Teaching

English (EN)kickoff

the method of starting a game or restarting it after each goal; a player passes the ball forward to a teammate from the center spot.

Czech (CS)Výkop

Způsob zahájení hry nebo znovu zahájení po každém gólu. Hráč nahrává svému spoluhráči ze středu hřiště. Jan Kutálek

Sports; Soccer