portrait

Sabina Alasgarova

Baki, Azerbaijan

Translate From: English (EN)

Translate To: Azerbaijani (AZ)

1,409

Words Translated

76

Terms Translated

Sabina’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Sabina’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)banner ad

A graphical web advertising unit, typically a large headline or title extending across the full page width often measuring 468 pixels wide and 60 pixels tall.

Azerbaijani (AZ)banner reklamı

Qrafik veb reklam vahidi, adətən eni 468 piksel, hündürlüyü isə 60 piksel olan, tam səhifə boyunca uzanan geniş başlıq və ya sərlövhə.

Marketing; Advertising

English (EN)herd

A group of cattle or other domestic animals of a single kind kept together for a specific purpose.

Azerbaijani (AZ)sürü

Konkret məqsəd üçün birlikdə saxlanılan mal-qara və ya eyni növdən olan digər ev heyvanları qrupu

Agriculture; General agriculture

English (EN)grantor

A person who sells or gives the land.

Azerbaijani (AZ)bəxşişçi

Torpaq satan və ya verən şəxs.

Genealogy; Family ancestry

English (EN)carnal relations

An alternative term for sexual intercourse and/or coitus.

Azerbaijani (AZ)şəhvani əlaqələr

Cinsi və/və cismani əlaqə üçün alternativ termin.

Relationships; Romantic relationships

English (EN)Continuous translation

Translation undertaken by a translator with no obvious project with a start and end date. The client can can continue to feed source material for as long as is necessary.

Azerbaijani (AZ)Davamlı tərcümə

Başlanma və bitmə tarixli aydın bir layihə olmadan tərcüməçi tərəfindən həyata keçirilən tərcümə. Müştəri mənbə materialı lazım gəldikcə təmin etməyə davam edə bilər.

Translation & localization; Terminology management

English (EN)advertising research

Research conducted to improve the efficacy of advertising. It may focus on a specific ad or campaign, or may be directed at a more general understanding of how advertising works or how consumers use the information in advertising. It can entail a variety of ...

Azerbaijani (AZ)reklam tədqiqatı

Reklamın effektivliyini artırmaq üçün keçirilən tədqiqat. Tədqiqat konkret reklam və ya kampaniya üzərində mərkəzləşə və ya reklamın necə işləməsi, yaxud istehlakçıların reklamda informasiyadan necə istifadə etməsi haqqında daha ümumi anlaşmaya yönəldilə ...

Marketing; Advertising

English (EN)blush

Also called rouge, is a cosmetic used by women to redden the cheeks, and to emphasize the cheekbones.

Azerbaijani (AZ)ənlik

Həmçinin allıq adlanan bu kosmetik vasitə qadınlar tərəfindən yanaqları qızartmaq və almacıq sümüklərini vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)face scrub

An exfoliation product which has been designed specifically for use on the face.

Azerbaijani (AZ)üz ovması

Xüsusi üz istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur bir exfoliation məhsul.

Cosmetics & skin care; Cosmetics

English (EN)bequest

Legacy; usually a gift of real estate by will.

Azerbaijani (AZ)vəsiyyət edilmiş miras

Varislik; adətən daşınmaz əmlakın könüllü hədiyyə edilməsi.

Genealogy; Family ancestry

English (EN)brand identity

How you want the consumer to perceive your product or your brand. Companies try to bridge the gap between the brand image and the brand identity.

Azerbaijani (AZ)brend kimliyi

İstehlakçının məhsulunuzu və ya brendinizi sizin arzunuza uyğun qavraması. Şirkətlər brend obrazı ilə brend kimliyi arasındakı boşluğu doldurmağa çalışırlar.

Marketing; Advertising