portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

1,087

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)chiffonade

In cooking, this French word, meaning "made of rags," refers to thin strips of fresh herbs or lettuce.

Czech (CS)chiffonade

Ve vaření toto francouzské slovo znamenající "z hadrů," odkazuje na tenké proužky čerstvých bylinek nebo salátu.

Culinary arts; Cooking

English (EN)gouache (gwash)

A medium in which opaque pigments are mixed with water and a preparation of gum. Gouache is also used to describe a painting made with such pigments.

Czech (CS)kvaš (gwash)

Medium, ve kterém jsou neprůhledné pigmenty smíchané s vodou a preparací gumy. Kvaš je také používano k popisu obrazu vyrobeného s takovými pigmenty.

Arts & crafts; Fine art

English (EN)portrait

a painting, photograph, or other artistic representation of a person.

Czech (CS)portrét

obraz, fotografie či jiná umělecká reprezentace člověka.

Arts & crafts; Fine art

English (EN)fremantle chocolate factory

Distributed in Australia by Fremantle Chocolate Factory. It has various flavors of hand-made chocolate bars.

Czech (CS)fremantle chocolate factory

Distribuované v Austrálii společností Fremantle Chocolate Factory. Různě ochucené ručně vyráběné čokoládové tyčinky.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)powdered sugar

Also known as confectioner's sugar, this is granulated sugar that has been milled to a fine powder, then mixed with cornstarch to prevent lumping. Sift powdered sugar before using.

Czech (CS)cukr moučka

Také známý jako cukrářský cukr, to je krystalový cukr, který je rozemletý na jemný prášek a pak se smísí s kukuřičným škrobem, aby se zabránilo hrudkování. Před použitím práškový cukr prosejte.

Culinary arts; Cooking

English (EN)cilantro

Bright-green stems and leaves from the coriander plant.

Czech (CS)koriandr

Jasně zelené stonky a listy z rostliny koriandru.

Food (other); Herbs & spices

English (EN)renaissance

One of the most fraught and debated terms in art history, this generally refers to the revival of arts and letters inspired by classical roman and greek models in western europe from the fourteenth to the sixteenth centuries; more generally, it may refer to ...

Czech (CS)renesance

Jedním z nejvíce diskutovaných a ožehavých termínů v dějinách umění, které obecně odkazuje na oživení umění a dopisů inspirovaných klasickými latinskými a řeckými modely v západní Evropě od čtrnáctého do šestnáctého století; obecněji, může odkazovat na ...

Art history; Visual arts

English (EN)Wheat Thins

A popular baked snack cracker found in North America, distributed by Nabisco, a subsidiary of Kraft Foods Global Inc. in the US, Kraft Foods in Canada and in Australia through wholesaler USA Foods. Also Vegetable Thins, Pita Thins, and Rice Thins, which ...

Czech (CS)Wheat Thins

Populární pečený svačinový krekr ze Severní Ameriky, distribuovaný Nabiscem, dceřinou společností Kraft Foods Global Inc. v USA, Kraft Foods v Kanadě a v Austrálii prostřednictvím velkoobchodníka USA Foods. Také Vegetable thins, Pita thins a Rice thins, která ...

Baked goods; Cookies

English (EN)à la mode

French for "in the manner (or mode) ," referring to the style in which a dish is prepared. The term has been Americanized to also mean pie topped with ice cream.

Czech (CS)à la mode

Francouzsky "ve způsobu (nebo módu)," styl, ve kterém se připraví jídlo. Termín byl amerikanizován a rovněž znamená koláč obložený zmrzlinou.

Culinary arts; Cooking

English (EN)avant-garde

A group active in the invention and application of new ideas and techniques in an original or experimental way. A group of practitioners and/or advocates of a new art form may also be called avant-garde. Some avant-garde works are intended to shock those who ...

Czech (CS)avantgarda

Skupina působící ve vynálezu a uplatňování nových myšlenek a technik originální nebo experimentální cestou. Skupina praktikující a/nebo obhajující nové umělecké formy také mohou být nazývány avantgarda. Některá avantgardní díla jsou určena, aby šokovala ty, ...

Arts & crafts; Fine art