portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

1,087

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)flour (verb)

To coat or dust a food or utensil with flour. Food may be floured before cooking to add texture and improve browning. Baking utensils sometimes are floured to prevent sticking.

Czech (CS)Pomoučit

Obalení nebo poprášení potraviny nebo nádoby moukou. Jídlo může být obaleno moukou před vařením, což mu dodá texturu a usnadní zhnědnutí. Pomůcky na pečení se někdy pomoučí, aby se nelepily.

Culinary arts; Cooking

English (EN)ngome

Ngome is a flatbread made in Mali using only millet, water and vegetable oil. The millet is typically home-ground and coarse.

Czech (CS)ngome

Ngome je chlebová placka z Mali, vyrobená pouze z prosa, vody a rostlinného oleje. Proso je typicky doma mleté a hrubé.

Baked goods; Bread

English (EN)bittersweet chocolate

Can be used interchangeably semisweet chocolate. They contain at least 35-percent pure chocolate with added cocoa butter and sugar.

Czech (CS)hořkosladká čokoláda

Může se používat stejně jako polosladká čokoláda. Obsahuje nejméně 35 procent čisté čokolády s přidaným kakaovým máslem a cukrem.

Culinary arts; Cooking

English (EN)Cuban bread

Originated from Cuban-American cuisine, Cuban bread is similar to a French or Italian loaf, but consists of a thinner crust and a softer interior and cut into a more rectangular from. Cuban bread is also essential in making a Cuban sandwich.

Czech (CS)Kubánský chléb

Pochází z kubánsko-americké kuchyně, kubánský chléb je podobný francouzskému nebo italskému bochníku, ale má tenčí kůrku a měkčí vnitřek a krájí se na pravoúhlejší tvary. Kubánský chléb je také nepostradatelný při přípravě kubánského ...

Baked goods; Bread

English (EN)Milo Bar

Distributed in New Zealand, Australia, South Africa by Nestlé. The bar is essentially compressed Milo encased in a nice milky chocolate layer.

Czech (CS)Tyčinka Milo

Distribuované na Novém Zélandu, v Austrálii a jižní Africe společností Nestlé. Tyčinka je v podstatě stlačené Milo uzavřené ve vrstvě mléčné čokolády.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)faceting

Decorating technique involving cutting or paddling flat facets in the clay surface.

Czech (CS)fasetování

Zdobící technika, jež zahrnuje výřezy nebo ploché vytlačování do jílu.

Arts & crafts; Ceramics

English (EN)fortune cookie

A crisp cookie usually made from flour, sugar, vanilla, and oil with a "fortune" wrapped inside. A "fortune" is a piece of paper with words of faux wisdom or a vague prophecy. The message inside may also include a Chinese phrase with translation or a list ...

Czech (CS)fortune cookie

Křupavá sušenka obvykle vyrobená z mouky, cukru, vanilky a oleje a s "předpovědí" zabalenou uvnitř. "Předpověď" je kus papíru se slovy falešné moudrosti či vágní proroctví. Zpráva uvnitř může také obsahovat čínskou frázi s překladem nebo seznam šťastných ...

Baked goods; Cookies

English (EN)preheat

To heat an oven or a utensil to a specific temperature before using it.

Czech (CS)Předehřát

Chcete-li troubu nebo nádobí před jejich použitím zahřát na určitou teplotu.

Culinary arts; Cooking

English (EN)marinade

A seasoned liquid in which meat, poultry, fish, shellfish, or vegetables are soaked to flavor and sometimes tenderize them. Most marinades contain an acid, such as wine or vinegar.

Czech (CS)marináda

Kořeněná kapalina, do které se nakládá maso, drůbež, ryby, korýši, nebo zelenina, aby získali chuť a někdy i změkli. Většina marinád obsahuje kyselinu, jako je například víno nebo ocet.

Culinary arts; Cooking

English (EN)butterfly

In cooking, to split a food (such as shrimp) down the center, cutting almost but not completely through. The two halves are then opened flat to resemble a butterfly shape.

Czech (CS)motýl

Při vaření, rozdělení potraviny (jako je například kreveta) podél středu, nakrojením téměř ale ne zcela skrz. Obě poloviny jsou pak rozevřeny, aby se podobaly tvaru motýla.

Culinary arts; Cooking