portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

1,087

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)sculpture

Art in three dimensional forms, whether made by carving, chiseling, modeling or casting. While sculpture and painting are often seen as distinct arts, they have also been practiced together, as in “polychrome” painting of sculpted figures in ancient, medieval ...

Czech (CS)sochařství

Umění v trojrozměrné formě, ať už vytvořená řezbářstvím, sekáním, modelováním nebo odléváním Zatímco sochařství a malířství jsou často vnímány jako odlišné umění, často se prováděly společně, jak v "polychromované" malbě soch ve starověké, středověké a raně ...

Art history; Visual arts

English (EN)kiln

A furnace of refractory clay bricks for firing pottery and for fusing glass.

Czech (CS)pec

Pec z žáruvzdorných cihel pro výpal keramiky a pro fúzi skla.

Arts & crafts; Ceramics

English (EN)nougatine

Nougatine is achieved by heating sugar until it caramelizes and mixing finely crushed roasted hazelnuts or almonds . Once this paste is achieved, it is put on a caramel roller and crushed into little pieces.

Czech (CS)Nugatin

Nugatinu je dosaženo zahřátím cukru, až zkaramelizuje a přimícháním jemně rozdrcených pražených lískových ořechů nebo mandlí. Jakmile vznikne tato pasta, je nalita na karamelový válec a rozdrcena na malé kousky.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)triptych (trip-tik)

A work of art done in three separate panels

Czech (CS)triptych (trip-tik)

Umělecké dílo na třech oddělených panelech

Arts & crafts; Fine art

English (EN)acrylic paint

A fast-drying synthetic paint made from acrylic resin. Acrylic is a fast-drying water-based "plastic" paint valued for its versatility and cleans up with soap and water.

Czech (CS)akrylové barvy

Rychle schnoucí syntetická barva vyrobená z akrylové pryskyřice. Akryl je rychleschnoucí "plastová" barva na bázi vody ceněná pro svou univerzálnost a dá se vyčistit vodou a mýdlem.

Arts & crafts; Fine art

English (EN)microphone

A device (transducer) used to convert sound waves into a varying electric current; normally fed into an amplifier and either recorded or broadcast.

Czech (CS)mikrofon

Zařízení (převodník), slouží k převodu zvukové vlny na měnící se elektrický proud; obvykle přiváděn do zesilovače a buď zaznamenává nebo vysílá.

Audio equipment;

English (EN)coffee choc golden tree

Distributed in Ghana by Cocoa Processing Co. Ltd. Coffee flavored milk chocolate.

Czech (CS)kávovo-čokoládový zlatý strom

Distribuovaný v Ghaně Cocoa Processing Co. Ltd. mléčná čokoláda s kávovou příchutí.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)specialty store

a shop dealing in a product, article or articles distinguished by some special characteristic

Czech (CS)specializovaná prodejna

obchod s výrobky, zbožím nebo produkty vyznačujícími se nějakou zvláštní charakteristikou

Supermarkets;

English (EN)linocut

An image cut into the surface of linoleum, usually, mounted on a block of wood. The surface is then inked, wiped, and the image transferred to paper by pressure.

Czech (CS)linoryt

Obrázek vyrytý do povrchu linolea obvykle připevněný na blok dřeva. Povrch je pak potřen inkoustem, otřen a obraz přenesen na papír pomocí tlaku.

Arts & crafts; Fine art

English (EN)melasma

A condition in which pigmentation of the cheeks of the face darkens into tan or brown patches. This condition occurs in half of all women during pregnancy.

Czech (CS)melasma

Stav, ve kterém pigmentace tváře na obličeji ztmavne do béžových nebo hnědých skvrn. Tento stav se objevuje u poloviny všech žen během těhotenství.

Beauty; Cosmetic surgery