portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

1,087

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)toasted corn

A snack food made of roasted or deep-fried corn.

Czech (CS)opékaná kukuřice

Snack potravina vyrobená z pražené nebo smažené kukuřice.

Baked goods; Cookies

English (EN)hardtack

Hardtack (or hard tack) is a simple type of cracker or biscuit, made from flour, water, and sometimes salt. Inexpensive and long-lasting, it was and is used for sustenance in the absence of perishable foods, commonly during long sea voyages and military ...

Czech (CS)hardtack

Hardtack (nebo hard tack) je jednoduchý typ krekru nebo sušenky, vyrobený z mouky, vody, a někdy soli. Levný a s dlouhou životností, byl a je používán jako náhrada při nedostatku potravin podléhajících rychlé zkáze, obvykle během dlouhých námořních plaveb a ...

Baked goods; Bread

English (EN)etching

Term applied to a method of engraving in which the design is bitten into the plate with acid, and also to the print so produced.

Czech (CS)leptání

Způsob rytí, ve kterém se design zakousne do desky kyselinou a také tisk takto vytvořený.

Arts & crafts; Modern art

English (EN)à la bonne femme

Literally translated as "good wife," the term bonne femme describes food prepared in an uncomplicated, homey manner. Sole bonne femme is a simply poached fish served with a sauce of white wine and lemon juice, and often garnished with small onions and ...

Czech (CS)à la bonne femme

Doslovně přeloženo jako "dobré manželky," termín bonne femme popisuje jídlo připravené nekomplikovaným, domáckým způsobem. Sole bonne femme je prostě pošírovaná ryba podávaná s omáčkou z bílého vína a citronovou šťávou, a často ozdobená malými cibulkami a ...

Culinary arts; Cooking

English (EN)barm brack

An Irish roll rich and usually candied with fruit peels, raisins, or currants.

Czech (CS)barm brack

Irský bochník bohatý a obvykle kandovaný s ovocnou kůrou, rozinkami, nebo rybízem.

Baked goods; Bread

English (EN)sociolinguistics of language

One of the two things in sociolinguistics,in which we want to look at structural things by paying attention to language use in a social context.

Czech (CS)sociolingvistika jazyka

Jedna ze dvou věcí v sociolingvistice, ve kterých chceme sledovat strukturální věci, tím, že budeme věnovat pozornost používání jazyka v sociálním kontextu.

Culture; People

English (EN)Walkers Shortbread

A Scottish manufacturer of shortbread, biscuits, cookies and crackers. The company is Scotland's biggest exporter of food.

Czech (CS)Walkers Shortbread

Skotský výrobce cukroví, máslových sušenek, cookies a krekrů. Společnost je ve Skotsku největším vývozcem potravin.

Baked goods; Cookies

English (EN)original prints

Prints, such as serigraphs or original lithographs, that are created without the use of photography. They are original because every print in an edition is created directly by the artist and may vary slightly from the other prints in the edition.

Czech (CS)originální tisky

Tisky, jako jsou serigrafy nebo originální litografie, které jsou vytvořeny bez použití fotografie. Jsou originální, protože každý tisk v edici je vytvořen přímo umělcem a může se mírně lišit od ostatních tisků v edici.

Arts & crafts; Fine art

English (EN)bamboo knife

 A piece of bamboo that is sharpened to a chisel edge.Used in throwing.

Czech (CS)bambusový nůž

Kousek bambusu naostřený do dlátového ostří. Používá se při vykružování.

Arts & crafts; Ceramics

English (EN)accession

A process of increasing an art collection by addition; something added to what you already have ("the art collection grew through accession").

Czech (CS)Přírůstek

Proces zvětšování umělecké sbírky přidáním; něco přidané k tomu, co už máte ("sbírka umění rostla díky přírůstkům").

Arts & crafts; Fine art