portrait

Ludmila Vodickova

Libomysl, Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

29,947

Words Translated

1,087

Terms Translated

Ludmila’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Ludmila’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)kiln

A furnace of refractory clay bricks for firing pottery and for fusing glass.

Czech (CS)pec

Pec z žáruvzdorných cihel pro výpal keramiky a pro slévání skla.

Arts & crafts; Ceramics

English (EN)pep chew

Distributed in Canada by Paulin's. Chewy peppermint flavored caramel covered in chocolate.

Czech (CS)pep chew

Distribuované v Kanadě společností Paulin's. Žvýkavý karamel ochucený mátou v čokoládě.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)bavarian cream pie

A rich and gelatinous pie that uses egg whites, gelatin, and whipped cream to create a custard. The custard can also be flavored (with vanilla, chocolate, coffee or fruit). It is then poured into a pie shell and chilled. After chilling, the custard can be ...

Czech (CS)Bavorský krémový koláč

Bohatý a želatinový koláč, kde se používají vaječné bílky, želatina a šlehačka k vytvoření pudinku. Pudink lze také ochutit (vanilkou, čokoládou, kávou nebo ovocem). Ten se potom nalije do koláčového korpusu a chladí. Po zchlazení může být puding pokladen ...

Baked goods; Pastries

English (EN)picnic

Distributed in New Zealand, Australia, UK, Ireland by Cadbury. Peanuts, caramel, wafers and crisped rice in milk chocolate.

Czech (CS)piknik

Distribuovaná na Novém Zélandu, v Austrálii, Velké Británii a Irsku společností Cadbury. Arašídy, karamel, oplatky a burizony v mléčné čokoládě.

Candy & confectionary; Chocolate

English (EN)color wheel

A round diagram that shows the placement of colors in relationship to each other. It is from the color wheel that "color schemes" are defined.

Czech (CS)kruh barev

Kulatý diagram, který ukazuje umístění barev ve vztahu k sobě navzájem. Z barevného kruhu jsou definována "barevná schémata".

Arts & crafts; Fine art

English (EN)gouache (gwash)

A medium in which opaque pigments are mixed with water and a preparation of gum. Gouache is also used to describe a painting made with such pigments.

Czech (CS)kvaš (gwash)

Medium, ve kterém jsou neprůhledné pigmenty smíchané s vodou a preparací gumy. Kvaš je také používano k popisu obrazu vyrobeného s takovými pigmenty.

Arts & crafts; Fine art

English (EN)composition

The arrangement of the design elements within the design area; the ordering of visual and emotional experience to give unity and consistency to a work of art and to allow the observer to comprehend its meaning.

Czech (CS)kompozice

Uspořádání konstrukčních prvků v oblasti designu; Řadící vizuální a emocionální zážitek, aby přinesl soulad a jednotu uměleckému dílu a umožnil pozorovateli pochopit jeho význam.

Arts & crafts; Fine art

English (EN)upcycle

The process of converting waste or discarded products into new products with higher quality and new usage. Reworking junk materials into new and improved products. Often associated with recycling, eco, and do-it-yourself (DIY)

Czech (CS)upcycle

Proces přeměny odpadu nebo vyřazených výrobků v nové produkty s vyšší kvalitou a novým využitím. Přetvoření odpadových materiálů do nových a vylepšených produktů. Často se druží s recyklací, eco, a do-it-yourself (DIY)

Apparel; Coats & jackets

English (EN)yo-yo

A toy consisting of a spool that is reeled up and down on a string by motions of the hand.

Czech (CS)jo-jo

Hračka sestávající z cívky, která je pomocí provázku navíjena nahoru a dolů podle pohybů ruky.

Toys; Classic toys

English (EN)light trail

image track recorded on photographic material when a point of light is shifted during exposure.

Czech (CS)světelná stopa

obrazová dráha zachycená na fotografický materiál, když se posune bod světla během expozice.

Photography; Professional photography