portrait

Lidia Ionescu

Timisoara, Romania

Translate From: English (EN)

Translate To: Romanian (RO)

2,020

Words Translated

79

Terms Translated

Lidia’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Lidia’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)shooting rights

Permission to conduct geological and geophysical activity only, without the option to acquire lease acreage.

Romanian (RO)Drepturile de fotografiere

Permisiunea de a efectua numai activităţi geologice si geofizice, fără opţiunea de a achiziţiona terenul de leasing.

Energy; Natural gas

English (EN)preventive maintenance

Examination of plant and equipment on a schedule basis and the replacement or repair of parts that are worn by prescribed amounts or that are in such condition that further use will involve the risk of their failure while in service. It is designed to prevent ...

Romanian (RO)Mentenanta preventiva

Examinarea de instalaţii şi echipamente pe bază de program şi înlocuirea sau repararea pieselor, care sunt solicitate de sumele prevăzute sau care se află în stare de aşa natură încât se va utiliza în continuare riscul de eşec în timp ce se afla în ...

Energy; Natural gas

English (EN)pro rata allocation

A capacity or gas supply allocation methodology under which all customers would receive the same proportion of the natural gas service available as their portion of total volumes contracted for. Compare with FIRST COME, FIRST SERVED.

Romanian (RO)Rata de alocare pro

O alocare de capacitate sau de aprovizionare cu gaze în conformitate cu metodologia in care toţi clienţii vor primi aceeaşi proporţie de servicii în sectorul gazelor naturale,ca si partea lor din volumele totale contractate. Compara cu PRIMUL SOSIT, PRIMUL ...

Energy; Natural gas

English (EN)registration

A procedure through which the SEC must review and approve publicly traded securities before they can be sold to the public.

Romanian (RO)Inregistrare

O procedură prin care SEC trebuie să examineze şi să aprobe valori mobiliare tranzacţionate public, înainte ca acestea sa poata fi vândute către public.

Banking; Initial public offering

English (EN)upstream

From a reference point, any point located nearer the origin of flow, that is, before the reference point is reached.

Romanian (RO)Amonte

Dintr-un punct de referinţă, orice punct situat mai aproape de plecare sau de debit, care este, înainte ca punctul de referinţă sa fie atins.

Energy; Natural gas

English (EN)grade (gas revenue accounting data exchange)

An acronym for a system for the electronic communication of gas production and sales data between companies in the energy industry.

Romanian (RO)Calitate (schimb de date contabile cu veniturile de gaze)

Un acronim pentru un sistem de comunicaţii electronice de producţie a gazelor şi a datelor privind vânzările între companii din industria energetică.

Energy; Natural gas

English (EN)celsius scale

Favored name for centigrade scale, with freezing points and boiling points of water at 0 degrees and 100 degrees, respectively.

Romanian (RO)Scara Celsius

Nume preferat pentru scara de grade Celsius, cu punctele de congelare şi puncte de fierbere a apei la 0 si 100 de grade

Energy; Natural gas

English (EN)transportation agreement

An agreement between a shipper and transportation company which defines the terms and conditions of the transportation services and transportation transfer to be provided.

Romanian (RO)Acord de transport

Un acord între o companie de expeditie şi una de transport care defineşte termenii şi condiţiile serviciilor de transport şi de transfer de transport care urmează să fie furnizate.

Energy; Natural gas

English (EN)air conditioning

The process of heating, cooling, humidifying, filtering, drying, deodorizing, or otherwise treating air in a room or building to maintain a specified temperature and/or relative humidity and to remove impurities.

Romanian (RO)Aer conditionat

Procesul de încălzire, răcire, umidificare, filtrare, uscare, dezodorizare, sau altfel tratarea aerului într-o cameră sau clădire pentru a menţine o temperatură specifica şi/sau umiditatea relativă şi eliminarea impurităţilor.

Energy; Natural gas

English (EN)steam tracing

A graphic recording of steam pressure and temperature done instrumentally.

Romanian (RO)Urmarirea aburului

O înregistrare grafică de abur sub presiune şi temperatură făcut instrumental.

Energy; Natural gas