portrait

PavelPolz

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

1,381

Words Translated

51

Terms Translated

PavelPolz’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent PavelPolz’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)phalanx (phalange)

Bone of the finger or toe digits.

Czech (CS)článek prstu

Kost z prstů na noze i na ruce.

Archaeology; Human evolution

English (EN)allopatric speciation

Speciation that occurs when two or more populations of a species are geographically isolated from one another sufficiently that they do not interbreed.

Czech (CS)alopatrická speciace

Speciace, která se vyskytuje, když dvě nebo více populací jednoho druhu jsou dostatečně geograficky izolováné jedna od druhé, tak že nedochází ke křížení.

Archaeology; Evolution

English (EN)adaptive logic

A behavior has adaptive logic if it tends to increase the number of offspring that an individual contributes to the next and following generations. If such a behavior is even partly genetically determined, it will tend to become widespread in the population. ...

Czech (CS)adaptivní logika

Chování má adaptativní logiku, pokud má tendenci zvyšovat počet potomků, které jedinec přinese příštím a následujícím generacím. Pokud je takové chování i částečnš geneticky předurčené, bude mít sklon rozšířit se v populaci. Poté, i přestože se okolnosti ...

Archaeology; Evolution

English (EN)amino acid sequence

A series of amino acids, the building blocks of proteins, usually coded for by DNA. Exceptions are those coded for by the RNA of certain viruses, such as HIV.

Czech (CS)sekvence aminokyseliny

Řada aminokyselin, stavějících bloky proteinů, obvykle za tím účelem zakodovaná DNA kyselinou . Výjimky jsou ty zakodované pro RNA určitých virů, jako je HIV.

Archaeology; Evolution

English (EN)jugular foramen

The opening formed by the temporal notches on the petrous temporal and occipital bones.

Czech (CS)krční štrbina

Otvor tvořený dočasnými žářezy na skalní a týlní části spánkové kosti.

Archaeology; Human evolution

English (EN)religion

A framework of beliefs relating to supernatural or superhuman beings or forces that transcend the everyday material world.

Czech (CS)náboženství

Soustava přesvědčení, které se vztahují k nadpřizozeným nebo nadlidským bytostem nebo silámm které přesahují každodenní materiální svět.

Archaeology; Human evolution

English (EN)line level

A line level is a small level, located on the top of a string pulled taut. The string is attached to a datum point. A line level determines the depth below the datum point.

Czech (CS)provázková vodováha

Provázková vodováha je malá vodováha, umístěná na vrchu nataženého provázku. Provázek je upevněný k výchozímu bodu. Provázková vodováha určuje hloubku pod tímto výchozím bodem.

Archaeology; Archaeology tools

English (EN)adaptation

Any heritable characteristic of an organism that improves its ability to survive and reproduce in its environment. Also used to describe the process of genetic change within a population, as influenced by natural selection.

Czech (CS)adaptace

Jakkákoliv charakteristika organismu, která vylepší svou schopnost přežití a reprodukce ve svém prostředí. Také používáno k popsání procesu genetické změny v rámci populace, protože je ovlivněň přirozeným výběrem.

Archaeology; Evolution

English (EN)Alfred Russel Wallace

A British naturalist and contemporary of Charles Darwin. Wallace conducted research on the Amazon River and studied the zoological differences between animal species of Asia and Australia, developing a theory of evolution similar to Darwin's.

Czech (CS)Alfred Russel Wallace

Britský přírodověděc a současník Charlese Darwina. Wallace provedl výzkum on Amazonské řece a studoval zoologické rozdíly mezi zvířecími druhy Asie a Austrálie, vyvinující podobnou teorii té Darwinově

Archaeology; Evolution

English (EN)mafic rock

Refers to igneous rock dark in color as a result of dark minerals such as olivine and pyroxene.

Czech (CS)mafický minerál

Odkazuje k magmatické hornině tmavé barvy jako následek tmavých minerálů jako je olivín a pyroxen.

Archaeology; Human evolution