portrait

PavelPolz

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

1,381

Words Translated

51

Terms Translated

PavelPolz’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent PavelPolz’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Alex Goldfarb

A Russian-born microbiologist now at the Public Health Research Institute in New York City, Dr. Goldfarb is piloting a program in the Russian prison system to combat the further evolution of drug-resistant strains of tuberculosis, which have infected at least ...

Czech (CS)Alex Goldfarb

Dr. Goldfab, v Rusku narozený mikrobiolog teď působící v Institutu výzkumu veřejného zdraví v New York City, představuje program v ruských věznicích aby zabránil dalšímu vývoji lékům-odolným náporům tuberkulózi, která infikovala nejméně 30 000 ...

Archaeology; Evolution

English (EN)tool

An artifact with a functional use. Curated tools are kept for use in the future, while expedient tools are made in response to an immediate need.

Czech (CS)nástroj

Artefakt s funkčním použitím. Nástroje skladované v muzeu jsou udržovány, aby mohly být použity v budoucnu, zatímco účelné nástroje jsou vyrobeny v reakci na okamžitou potřebu.

Archaeology; Human evolution

English (EN)conditional mutant

A mutant organism that is normal under one set of conditions but becomes seriously impaired or dies under other conditions.

Czech (CS)podmíněný mutant

Mutantní organismus, který je bežně pod vliven jednoho souboru podmínek, ale vážně se naruší nebo umře za jiných podmínek

Archaeology; Human evolution

English (EN)pick

Picks, along with shovels, are used for digging.

Czech (CS)krumpáč

Kopáče, společně s lopatami, se používají pro kopání.

Archaeology; Archaeology tools

English (EN)homeotic mutations

Mutations that alter the identity of particular segments, transforming them into copies of other segments.

Czech (CS)homeotické mutace

Mutace, které pozměňují identitu jednotlivých segmetů, přemeňující je do kopií dalších segmentů.

Archaeology; Human evolution

English (EN)dead sea scrolls

Papyrus scrolls discovered at sites along the Dead Sea.

Czech (CS)Svitky od Mrtvého Moře

Svitky papyru objevené na lokalitách u Mrtvého Moře

Archaeology; Artifacts

English (EN)allopatric speciation

Speciation that occurs when two or more populations of a species are geographically isolated from one another sufficiently that they do not interbreed.

Czech (CS)alopatrická speciace

Speciace, která se vyskytuje, když dvě nebo více populací jednoho druhu jsou dostatečně geograficky izolováné jedna od druhé, tak že nedochází ke křížení.

Archaeology; Evolution

English (EN)trowel

A tool that are used to remove the topsoil of a site; a trowel is also used to create flat profiles.

Czech (CS)zednická lžíce

Nástroj, který slouží k odstranění vrchní vrstvy půdy na lokalitě; zednická lžíce se také používá k zarovnávání profilů.

Archaeology; Archaeology tools

English (EN)Alexey Kondrashov

A population geneticist specializing in mathematical analysis who has studied the evolutionary role of slightly deleterious mutations. He has theorized that a primitive organism's strategy for protecting itself against damaging mutations may have been the ...

Czech (CS)Alexej Kondrashov

Populační genetik, specialista v matematické analýze, který studoval evoluční roli lehce škodlivých mutací. Napsal teorii o tom, že obraná strategie primitivních organismů proti poškozujícím mutacím mohla být první krokem ve vývoji sexuální ...

Archaeology; Evolution

English (EN)signal recognition particle (SRP)

In eukaryotes, a complex of a small RNA molecule with six proteins, which can temporarily halt protein synthesis by recognizing the signal sequence of a nascent polypeptide destined to be translocated through the ER, binding to it, and hereby blocking further ...

Czech (CS)signál rozpoznávající částice

V eukaryotách, komplex malé RNA molekuly s šesti proteiny, které mohou být dočasně zastaveny proteinovou syntézou, tím že rozpoznávají signál sekvence rodícího se polypeptidu, že se k tomu připojí, a tím blokuje další překlad mRNA

Archaeology; Human evolution