portrait

PavelPolz

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

1,381

Words Translated

51

Terms Translated

PavelPolz’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent PavelPolz’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)adaptive strategies

A mode of coping with competition or environmental conditions on an evolutionary time scale. Species adapt when succeeding generations emphasize beneficial characteristics.

Czech (CS)adaptivní strategie

Způsob vypořádávání se s konkurencí nebo enviromentálními podmínkami na časově-evolučním rozsahu. Druh se adaptuje, když úspěšné generace zdůrazňují prospěšné charakteristiky.

Archaeology; Evolution

English (EN)ammonoid

Extinct relatives of cephalopods (squid, octopi, and chambered nautiluses), these mollusks had coiled shells and are found in the fossil record of the Cretaceous period.

Czech (CS)ammonoid

Vyhynulí příbuzní hlavonožců (oliheň, chobotnice a hlavonožci s komorovitými ulitami). Tito měkkýši měli svinuté ulity a jsou nalézány ve fosilních záznamech z období Křídy.

Archaeology; Evolution

English (EN)allometry

The relation between the size of an organism and the size of any of its parts. For example, an allometric relation exists between brain size and body size, such that (in this case) animals with bigger bodies tend to have bigger brains. Allometric relations ...

Czech (CS)alometrie

Vztah mezi velikostí organismu a velikostí jakékoliv jeho části. Například, alometrický vztah mezi velikostí mozku a velikostí těla, takový že (v tomto případě) zvířata s většími těly mají tendenci mít větší mozky. Alomterické vztahy mohou být studovány běhěm ...

Archaeology; Evolution

English (EN)shovel

A tool that is used to dig, by lifting dirt from the excavation area.

Czech (CS)lopata

Nástroj, který se používá pro kopání, zvedáním hlíny z místa vykopávky.

Archaeology; Archaeology tools

English (EN)polytene chromosome

A special type of chromosome representing a bundle of numerous chromatids that have arisen by repeated cycles of replication of single chromatids without nuclear division. This type of chromosome is characteristic of various tissues of Diptera.

Czech (CS)polyténní chromozón

Zvláštní typ chromozónu představující svazek četných chromatid, které vznikly opakovanými cykly replikace jednotlivých chromatid vez štepení jádra. Tento typ chromozónu je charakterizován rozličnými Dipterovými tkáněmi.

Archaeology; Human evolution

English (EN)agnostic

A person who believes that the existence of a god or creator and the nature of the universe is unknowable.

Czech (CS)agnostik

Osoba, která věří existence boha nebo stvořitele a povahy vesmíru se nedá poznat.

Archaeology; Evolution

English (EN)dimorphism

A polymorphic character in which the males and the females of a species differ in some aspect of their anatomy not directly related to reproduction or birth.

Czech (CS)dimorfismus

Polymorfický charakter ve které samci a samice jednotlivého druhu odlišují v nějakém aspektu jejich anatomie, ne přímo spojeným s rozmnožováním nebo rozením.

Archaeology; Human evolution

English (EN)Alexey Kondrashov

A population geneticist specializing in mathematical analysis who has studied the evolutionary role of slightly deleterious mutations. He has theorized that a primitive organism's strategy for protecting itself against damaging mutations may have been the ...

Czech (CS)Alexej Kondrashov

Populační genetik, specialista v matematické analýze, který studoval evoluční roli lehce škodlivých mutací. Napsal teorii o tom, že obraná strategie primitivních organismů proti poškozujícím mutacím mohla být první krokem ve vývoji sexuální ...

Archaeology; Evolution

English (EN)adaptive logic

A behavior has adaptive logic if it tends to increase the number of offspring that an individual contributes to the next and following generations. If such a behavior is even partly genetically determined, it will tend to become widespread in the population. ...

Czech (CS)adaptivní logika

Chování má adaptativní logiku, pokud má tendenci zvyšovat počet potomků, které jedinec přinese příštím a následujícím generacím. Pokud je takové chování i částečnš geneticky předurčené, bude mít sklon rozšířit se v populaci. Poté, i přestože se okolnosti ...

Archaeology; Evolution

English (EN)mafic rock

Refers to igneous rock dark in color as a result of dark minerals such as olivine and pyroxene.

Czech (CS)mafický minerál

Odkazuje k magmatické hornině tmavé barvy jako následek tmavých minerálů jako je olivín a pyroxen.

Archaeology; Human evolution