portrait

PavelPolz

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

1,381

Words Translated

51

Terms Translated

PavelPolz’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent PavelPolz’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)stop codon

See chain-terminating codon.

Czech (CS)stop kodon

viz řetezový-terminační kodon

Archaeology; Human evolution

English (EN)brush

Brushes are used once artifacts are found to gently brush away the remaining dirt found on the artifact itself.

Czech (CS)štětec

Poté co je artefakt nalezen, jsou štetce používány aby jemně odstanil prachy ze samotného artekatu

Archaeology; Archaeology tools

English (EN)probe

A probe is inserted into the soil to determine soil depth.

Czech (CS)Sonda

Sonda je vložena do půdy aby změřila její hloubku.

Archaeology; Archaeology tools

English (EN)allometry

The relation between the size of an organism and the size of any of its parts. For example, an allometric relation exists between brain size and body size, such that (in this case) animals with bigger bodies tend to have bigger brains. Allometric relations ...

Czech (CS)alometrie

Vztah mezi velikostí organismu a velikostí jakékoliv jeho části. Například, alometrický vztah mezi velikostí mozku a velikostí těla, takový že (v tomto případě) zvířata s většími těly mají tendenci mít větší mozky. Alomterické vztahy mohou být studovány běhěm ...

Archaeology; Evolution

English (EN)pluvial

A continent-wide unusually wet period.

Czech (CS)pluviál

Neobvykle vlhé období na celém kontinentu.

Archaeology; Human evolution

English (EN)conditional mutant

A mutant organism that is normal under one set of conditions but becomes seriously impaired or dies under other conditions.

Czech (CS)podmíněný mutant

Mutantní organismus, který je bežně pod vliven jednoho souboru podmínek, ale vážně se naruší nebo umře za jiných podmínek

Archaeology; Human evolution

English (EN)Alex Goldfarb

A Russian-born microbiologist now at the Public Health Research Institute in New York City, Dr. Goldfarb is piloting a program in the Russian prison system to combat the further evolution of drug-resistant strains of tuberculosis, which have infected at least ...

Czech (CS)Alex Goldfarb

Dr. Goldfab, v Rusku narozený mikrobiolog teď působící v Institutu výzkumu veřejného zdraví v New York City, představuje program v ruských věznicích aby zabránil dalšímu vývoji lékům-odolným náporům tuberkulózi, která infikovala nejméně 30 000 ...

Archaeology; Evolution

English (EN)trowel

A tool that are used to remove the topsoil of a site; a trowel is also used to create flat profiles.

Czech (CS)zednická lžíce

Nástroj, který slouží k odstranění vrchní vrstvy půdy na lokalitě; zednická lžíce se také používá k zarovnávání profilů.

Archaeology; Archaeology tools

English (EN)Alfred Wegener

A German climatologist and geophysicist whose book, The Origins of Continents and Oceans, was the first to propose the concept of continental drift (the forerunner to the theory of plate tectonics), as well as to suggest a supercontinent called Pangaea, which ...

Czech (CS)Alfred Wegener

Německý klimatolog a geofyzik jehož kniha, Původ Kontinentů a Oceánů, byla první, která navrhla pojem posunu kontinentů (předchůdce k tektonice desek), stejně tak naznačila superkontinent Pangaea, který, jak Wegener naznačil, se fragmentoval do kontinentů, ...

Archaeology; Evolution

English (EN)woodland

A vegetation type characterized by discontinuous stands of relatively short trees separated by grassland.

Czech (CS)lesnatá oblast

Typ vegetacem který je charakterizovaný nesouvislými pozicemi relativně krýtkých stromů, oddělenými lučinami.

Archaeology; Human evolution