portrait

PavelPolz

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

1,381

Words Translated

0

Terms Translated

PavelPolz’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent PavelPolz’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)acquired trait

A phenotypic characteristic, acquired during growth and development, that is not genetically based and therefore cannot be passed on to the next generation (for example, the large muscles of a weightlifter).

Czech (CS)osvojený rys

Fenotypická charakteristika, získaná během růstu a vývoje, která není genetického charakteru a proto nemůže být přenesena na další generaci (například: velké svaly člověka zvědajícího težké předměty).

Archaeology; Evolution

English (EN)tool

An artifact with a functional use. Curated tools are kept for use in the future, while expedient tools are made in response to an immediate need.

Czech (CS)nástroj

Artefakt s funkčním použitím. Nástroje skladované v muzeu jsou udržovány, aby mohly být použity v budoucnu, zatímco účelné nástroje jsou vyrobeny v reakci na okamžitou potřebu.

Archaeology; Human evolution

English (EN)religion

A framework of beliefs relating to supernatural or superhuman beings or forces that transcend the everyday material world.

Czech (CS)náboženství

Soustava přesvědčení, které se vztahují k nadpřizozeným nebo nadlidským bytostem nebo silámm které přesahují každodenní materiální svět.

Archaeology; Human evolution

English (EN)allopatry

Living in separate places. Compare with sympatry.

Czech (CS)alopatrie

Žití v oddělených místech. Porovnejte se sympatrií.

Archaeology; Evolution

English (EN)Alex Goldfarb

A Russian-born microbiologist now at the Public Health Research Institute in New York City, Dr. Goldfarb is piloting a program in the Russian prison system to combat the further evolution of drug-resistant strains of tuberculosis, which have infected at least ...

Czech (CS)Alex Goldfarb

Dr. Goldfab, v Rusku narozený mikrobiolog teď působící v Institutu výzkumu veřejného zdraví v New York City, představuje program v ruských věznicích aby zabránil dalšímu vývoji lékům-odolným náporům tuberkulózi, která infikovala nejméně 30 000 ...

Archaeology; Evolution

English (EN)ammonoid

Extinct relatives of cephalopods (squid, octopi, and chambered nautiluses), these mollusks had coiled shells and are found in the fossil record of the Cretaceous period.

Czech (CS)ammonoid

Vyhynulí příbuzní hlavonožců (oliheň, chobotnice a hlavonožci s komorovitými ulitami). Tito měkkýši měli svinuté ulity a jsou nalézány ve fosilních záznamech z období Křídy.

Archaeology; Evolution

English (EN)adaptive radiation

The diversification, over evolutionary time, of a species or group of species into several different species or subspecies that are typically adapted to different ecological niches (for example, Darwin's finches). The term can also be applied to larger groups ...

Czech (CS)adaptivní radiace

Diversifikace, po dobu evoluce, druhu nebo skupiny druhu do několika rozdílných druhů nebo podruhů, které jsou za normálních okolností adaptovány do rozličných ekologických nik (například: Darwinovy pěnkavy). Termín může být také aplikován na větší skupiny ...

Archaeology; Evolution

English (EN)mafic rock

Refers to igneous rock dark in color as a result of dark minerals such as olivine and pyroxene.

Czech (CS)mafický minerál

Odkazuje k magmatické hornině tmavé barvy jako následek tmavých minerálů jako je olivín a pyroxen.

Archaeology; Human evolution

English (EN)polytene chromosome

A special type of chromosome representing a bundle of numerous chromatids that have arisen by repeated cycles of replication of single chromatids without nuclear division. This type of chromosome is characteristic of various tissues of Diptera.

Czech (CS)polyténní chromozón

Zvláštní typ chromozónu představující svazek četných chromatid, které vznikly opakovanými cykly replikace jednotlivých chromatid vez štepení jádra. Tento typ chromozónu je charakterizován rozličnými Dipterovými tkáněmi.

Archaeology; Human evolution

English (EN)allopatric speciation

Speciation that occurs when two or more populations of a species are geographically isolated from one another sufficiently that they do not interbreed.

Czech (CS)alopatrická speciace

Speciace, která se vyskytuje, když dvě nebo více populací jednoho druhu jsou dostatečně geograficky izolováné jedna od druhé, tak že nedochází ke křížení.

Archaeology; Evolution