portrait

PavelPolz

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

0

Words Translated

51

Terms Translated

PavelPolz’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent PavelPolz’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Alex Goldfarb

A Russian-born microbiologist now at the Public Health Research Institute in New York City, Dr. Goldfarb is piloting a program in the Russian prison system to combat the further evolution of drug-resistant strains of tuberculosis, which have infected at least ...

Czech (CS)Alex Goldfarb

Dr. Goldfab, v Rusku narozený mikrobiolog teď působící v Institutu výzkumu veřejného zdraví v New York City, představuje program v ruských věznicích aby zabránil dalšímu vývoji lékům-odolným náporům tuberkulózi, která infikovala nejméně 30 000 ...

Archaeology; Evolution

English (EN)allopatry

Living in separate places. Compare with sympatry.

Czech (CS)alopatrie

Žití v oddělených místech. Porovnejte se sympatrií.

Archaeology; Evolution

English (EN)morphocline

A continous gradation of anatomical change over space and time.

Czech (CS)morfocline

Soustavná gradace změny v anatomie přes prostor a čas.

Archaeology; Human evolution

English (EN)forage

Gather, collect, hunt, or scavenge foods.

Czech (CS)shánění potravy

Shromažďovat, sbírat, lovit nebo sbírat zbytky jídel.

Archaeology; Human evolution

English (EN)porion

The uppermost point in the margin of the auditory meatus; the point which, with the lowest point on the orbit, defines the Frankfort Horizontal.

Czech (CS)porion

Nejsvrchnější bod na pomezí sluchovodu; bod jenž, s nejnižším bodem na oční jamce, určuje Frankfortovu horizontálu.

Archaeology; Human evolution

English (EN)adaptive landscape

A graph of the average fitness of a population in relation to the frequencies of genotypes in it. Peaks on the landscape correspond to genotypic frequencies at which the average fitness is high, valleys to genotypic frequencies at which the average fitness is ...

Czech (CS)adaptivní krajina

Znázornění průměrné fyzické zdatnosti populace ve vztahu k četností jejích genotypů. Vrcholy v krajině korespondují s genotypickými frekvencemi v nichž je průměrná zdatnost vysoká, údolí ke genotypickým frekvencím v nichž je průměrná zdatnost nízká. Také ...

Archaeology; Evolution

English (EN)pluvial

A continent-wide unusually wet period.

Czech (CS)pluviál

Neobvykle vlhé období na celém kontinentu.

Archaeology; Human evolution

English (EN)amino acid

The unit molecular building block of proteins, which are chains of amino acids in a certain sequence. There are 20 main amino acids in the proteins of living things, and the properties of a protein are determined by its particular amino acid sequence.

Czech (CS)aminokyselina

Molekulární jednotka stavějící blok proteinů. které jsou řetězci aminokyselin v určité sekvenci. V proteinech živých věcí je 20 hlavních aminokyselin, kde vlastnosti jednoho proteinu jsou určeny její specifickou sekvencí aminokyseliny.

Archaeology; Evolution

English (EN)concerted evolution (molecular drive)

A poorly understood evolutionary process that produces uniformity of sequence in multiple copies of a gene.

Czech (CS)společná evoluce (molekulární pohon)

Špatně pochopen evoluční proces, který vyvolává jednotnost sekvence v násobných kopiích genu

Archaeology; Human evolution

English (EN)line level

A line level is a small level, located on the top of a string pulled taut. The string is attached to a datum point. A line level determines the depth below the datum point.

Czech (CS)provázková vodováha

Provázková vodováha je malá vodováha, umístěná na vrchu nataženého provázku. Provázek je upevněný k výchozímu bodu. Provázková vodováha určuje hloubku pod tímto výchozím bodem.

Archaeology; Archaeology tools