portrait

PavelPolz

Czech Republic

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

1,381

Words Translated

51

Terms Translated

PavelPolz’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent PavelPolz’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)signal recognition particle (SRP)

In eukaryotes, a complex of a small RNA molecule with six proteins, which can temporarily halt protein synthesis by recognizing the signal sequence of a nascent polypeptide destined to be translocated through the ER, binding to it, and hereby blocking further ...

Czech (CS)signál rozpoznávající částice

V eukaryotách, komplex malé RNA molekuly s šesti proteiny, které mohou být dočasně zastaveny proteinovou syntézou, tím že rozpoznávají signál sekvence rodícího se polypeptidu, že se k tomu připojí, a tím blokuje další překlad mRNA

Archaeology; Human evolution

English (EN)religion

A framework of beliefs relating to supernatural or superhuman beings or forces that transcend the everyday material world.

Czech (CS)náboženství

Soustava přesvědčení, které se vztahují k nadpřizozeným nebo nadlidským bytostem nebo silámm které přesahují každodenní materiální svět.

Archaeology; Human evolution

English (EN)concerted evolution (molecular drive)

A poorly understood evolutionary process that produces uniformity of sequence in multiple copies of a gene.

Czech (CS)společná evoluce (molekulární pohon)

Špatně pochopen evoluční proces, který vyvolává jednotnost sekvence v násobných kopiích genu

Archaeology; Human evolution

English (EN)allele

One of the alternative forms of a gene. For example, if a gene determines the seed color of peas, one allele of that gene may produce green seeds and another allele produce yellow seeds. In a diploid cell there are usually two alleles of any one gene (one ...

Czech (CS)alela

Jedna z alternativních forem genu. Například pokud gen určuje barvu semene hrachu, jedna alela tohoto genu můžu produkovat zelená semena a jiná alela produkuje žlutá semena, V diploidní buňce jsou obvykle dvě alely jakéhokoliv jednoho genu (jeden od každého ...

Archaeology; Evolution

English (EN)stop codon

See chain-terminating codon.

Czech (CS)stop kodon

viz řetezový-terminační kodon

Archaeology; Human evolution

English (EN)polytene chromosome

A special type of chromosome representing a bundle of numerous chromatids that have arisen by repeated cycles of replication of single chromatids without nuclear division. This type of chromosome is characteristic of various tissues of Diptera.

Czech (CS)polyténní chromozón

Zvláštní typ chromozónu představující svazek četných chromatid, které vznikly opakovanými cykly replikace jednotlivých chromatid vez štepení jádra. Tento typ chromozónu je charakterizován rozličnými Dipterovými tkáněmi.

Archaeology; Human evolution

English (EN)datum point

The datum point is the control point on an archeological site that determines all other measurements.

Czech (CS)Výchozí bod

Výchozí bod je kontrolní bod na archeologické lokalitě, který určuje všechny ostatní měření.

Archaeology; Dig sites

English (EN)Alfred Russel Wallace

A British naturalist and contemporary of Charles Darwin. Wallace conducted research on the Amazon River and studied the zoological differences between animal species of Asia and Australia, developing a theory of evolution similar to Darwin's.

Czech (CS)Alfred Russel Wallace

Britský přírodověděc a současník Charlese Darwina. Wallace provedl výzkum on Amazonské řece a studoval zoologické rozdíly mezi zvířecími druhy Asie a Austrálie, vyvinující podobnou teorii té Darwinově

Archaeology; Evolution

English (EN)woodland

A vegetation type characterized by discontinuous stands of relatively short trees separated by grassland.

Czech (CS)lesnatá oblast

Typ vegetacem který je charakterizovaný nesouvislými pozicemi relativně krýtkých stromů, oddělenými lučinami.

Archaeology; Human evolution

English (EN)morphocline

A continous gradation of anatomical change over space and time.

Czech (CS)morfocline

Soustavná gradace změny v anatomie přes prostor a čas.

Archaeology; Human evolution