portrait

Tkuzma

Manchester, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

1,737

Words Translated

48

Terms Translated

Tkuzma’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tkuzma’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)remote

Far distant in space or situated at some distance that is secluded away from others.

Slovenian (SL)odročen

Oddaljen znotraj nekega prostora, ali ki se nahaja na neki razdalji, ki je odmaknjena od drugih.

Energy; Wind energy

English (EN)temperature

A measure of the warmth or coldness of an object or substance with reference to some standard value.

Slovenian (SL)temperatura

Stopnja toplote ali mraza predmeta ali snovi glede na nekatere standardne vrednosti.

Energy; Wind energy

English (EN)wind speed duration curve

A graph that indicates the distribution of wind speeds as a function of the cumulative number of hours that the wind speed exceeds a given wind speed in a year.

Slovenian (SL)krivulja trajanja hitrosti vetra

Graf, ki prikazuje porazdelitev hitrosti vetra kot vsoto števila ur v katerih hitrost vetra preseže dano hitrost vetra v enem letu.

Energy; Energy efficiency

English (EN)public water system

A system for providing the public with water for human consumption (through pipes or other constructed conveyances) that has at least 15 service connections or regularly serves at least 25 individuals.

Slovenian (SL)javni vodovodni sistem

Sistem za oskrbo javnosti s pitno vodo (preko cevovodov ali drugih izgrajenih poti), ki ima najmanj 15 storitvenih povezav ali redno oskrbuje vsaj 25 posameznikov.

Energy; Shale gas

English (EN)solar ventilation preheating

The process to use solar enerty to preheat outdoor air before it enters the ventilation system of a building. Most large buildings require a large volume (thousands of cubic feet per minute) of outdoor air to be continuously pulled into the building to ...

Slovenian (SL)solarno ogrevanje z ventilatorjem

Postopek uporabe sončne energije za segrevanje zraka, preden le-ta vstopi v prezračevalni sistem zgradbev Pri večina velikih stavb je potrebno, da velika količina zunanjega zraka (več sto kubičnih metrov na minuto) neprekinjeno vstopa v stavbo, saj se tako ...

Energy; Solar power

English (EN)cellulose

Cellulose is the inner element of a plant cell that provides the shape and structure of the plant. Cellulose are chains of molecules linked together into a strong matrix which protect the plant from being torn apart by wind, insects or disease.

Slovenian (SL)celuloza

Celuloza je poglavitna sestavina rastlinskih celic, ki določa njihovo obliko in strukturo. Celuloza so verige molekul, povezane v močno matrico, ki varujejo rastline pred vetrom, žuželkami ali boleznimi.

Energy; Biofuel

English (EN)photovoltaic cell

An electronic device that converts solar energy into direct current electricity by the photovoltaic effect. Photovoltaics is the field of technology related to the application of solar cells for solar energy. Assemblies of cells are used to make solar ...

Slovenian (SL)sončna celica

Elektronska naprava, ki sončno energijo pretvori v enosmerni električni tok preko fotovoltaičnega učinka Fotovoltaika je področje tehnologije, povezane z uporabo sončnih celic za pridobivanje sončne energije Sklopi celic se uporabljajo za izdelavo solarnih ...

Energy; Solar power

English (EN)windpower curve

A graph representing the relationship between the power available from the wind and the wind speed. The power from the wind increases proportionally with the cube of the wind speed.

Slovenian (SL)krivulja moči vetra

Graf, ki predstavlja razmerje med razpoložljivo močjo in hitrostjo vetra. Moč vetra narašča sorazmerno s tretjo potenco njegove hitrosti.

Energy; Energy efficiency

English (EN)redox reaction

A chemical reaction involving transfer or electrons from one element to another.

Slovenian (SL)Redoks reakcija

Kemijska reakcija pri kateri pride do prenosa elektronov od enega elementa k drugemu.

Energy; Shale gas

English (EN)bio-gas

A gas produced from biomass. Can be used as a combustion fuel.

Slovenian (SL)bioplin

Plin, pridobljen iz biomase. Lahko se uporablja kot gorivo za izgorevanje.

Energy; Biofuel