portrait

Tkuzma

Manchester, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

1,737

Words Translated

48

Terms Translated

Tkuzma’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tkuzma’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)biomass

Biomass refers to products, waste and residues from agriculture, forestry and related industries, as well as the biogenic fraction of industrial and municipal waste. The mass of living biological organisms in a given area or ecosystem at a given time. Biomass ...

Slovenian (SL)biomasa

Biomasa zajema proizvode, odpadke in ostanke v kmetijstvu, gozdarstvu in podobnih panogah; kot tudi biogeno frakcijo komunalnih odpadkov Masa živih organizmov na danem območju ali v danem ekosistemu ob določenem času Biomasa se lahko nanaša na biomaso ...

Energy; Biomass

English (EN)Tavan Tolgoi

Situated at South Gobi desert in Mongolia, Tavan Tolgoi is the world's largest untapped coking coal reserve with an estimated deposit of 6 billion metric tons of steelmaking coal. The mine was discovered in the 1950s when Mongolia was a Soviet satellite. ...

Slovenian (SL)Tavan Tolgoi

Tavan Tolgoi leži na jugu puščave Gobi v Mongoliji in je največje neizkoriščeno nahajališče koksnega premoga na svetu, ki je bilo ocenjeno na 6 milijard ton premoga, ki se uporablja za izdelovanje jekla. Rudnik je bil odkrit leta 1950, v času, ko je bila ...

Energy; Coal

English (EN)temperature

A measure of the warmth or coldness of an object or substance with reference to some standard value.

Slovenian (SL)temperatura

Stopnja toplote ali mraza predmeta ali snovi glede na nekatere standardne vrednosti.

Energy; Wind energy

English (EN)accumulator

A rechargeable device for storing electrical energy in the form of chemical energy.

Slovenian (SL)akumulator

Polnljiva naprava za shranjevanje električne energije v obliki kemične energije.

Energy; Wind energy

English (EN)fossil fuel

organic fuel formed from the remains of plants or animals within or beneath the earth's crust

Slovenian (SL)fosilno gorivo

organsko gorivo iz odmrlih rastlin ali živali, znotraj ali pod zemeljsko skorjo

Energy; Biofuel

Energy; Natural gas

English (EN)public water system

A system for providing the public with water for human consumption (through pipes or other constructed conveyances) that has at least 15 service connections or regularly serves at least 25 individuals.

Slovenian (SL)javni vodovodni sistem

Sistem za oskrbo javnosti s pitno vodo (preko cevovodov ali drugih izgrajenih poti), ki ima najmanj 15 storitvenih povezav ali redno oskrbuje vsaj 25 posameznikov.

Energy; Shale gas

English (EN)R- value

A measure of thermal resistance used in the building and construction industry. A bigger number means the building insulation is more effective. The units of R-value are (hr * degree F*ft squared)/Btu. You can interpret R-Value units as the number of hours it ...

Slovenian (SL)R-vrednost

Enota toplotnega upora, ki se uporablja v gradbeništvu Večje število pomeni bolj učinkovito izolacijo stavbe Enote R-vrednosti so izražene kot (hr * stopinje F * ft na kvadrat) / Btu R-vrednost enote lahko razložimo kot število ur v katerih toplotni tok ...

Energy; Solar power

English (EN)bio-gas

A gas produced from biomass. Can be used as a combustion fuel.

Slovenian (SL)bioplin

Plin, pridobljen iz biomase. Lahko se uporablja kot gorivo za izgorevanje.

Energy; Biofuel

English (EN)remote

Far distant in space or situated at some distance that is secluded away from others.

Slovenian (SL)odročen

Oddaljen znotraj nekega prostora, ali ki se nahaja na neki razdalji, ki je odmaknjena od drugih.

Energy; Wind energy