portrait

Tkuzma

Manchester, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

1,737

Words Translated

48

Terms Translated

Tkuzma’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tkuzma’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)electricity

A fundamental entity of nature consisting of negative and positive kinds, usually utilized in the form of electric currents.

Slovenian (SL)električna energija

Ena izmed osnovnih sil v naravi, sestavljena iz dveh nabojev; pozitivnega in negativnega. Najpogosteje se uporablja v obliki električnega toka.

Energy; Wind energy

English (EN)line

Anything long, flexible, and thin, such as a wire or string.

Slovenian (SL)napeljava

Karkoli dolgega, upogljivega in tankega kot je na primer žica ali vrvica.

Energy; Wind energy

English (EN)alternator

A generator producing alternating current by the rotation of its rotor, and which is powered by a primary mover.

Slovenian (SL)alternator

Generator na primarni pogon, ki proizvaja izmenični električni tok z vrtenjem rotirajoče armature.

Energy; Energy efficiency

English (EN)solar energy technologies

Convert solar energy to useful purposes. They can provide: electrical generation by heat engine or photovoltaic means; space heating and cooling in active and passive solar buildings; potable water via distillation and disinfection; daylighting; hot water; ...

Slovenian (SL)tehnologije pretvorbe sončne energije

Pretvarjajo sončno energijo v koristne namene Nudi lahko: proizvajanje električne energije s pomočjo toplote motorja ali fotovoltaičnih sredstev; ogrevanje in hlajenje prostorov v aktivnih in pasivnih solarnih zgradbah; pitno vodo preko destilacije in ...

Energy; Solar power

English (EN)fossil fuel

organic fuel formed from the remains of plants or animals within or beneath the earth's crust

Slovenian (SL)fosilno gorivo

organsko gorivo iz odmrlih rastlin ali živali, znotraj ali pod zemeljsko skorjo

Energy; Biofuel

English (EN)window

A generic term for a glazed opening that allows daylight to enter into a building and can be opened for ventilation.

Slovenian (SL)okno

Splošni izraz za zastekljeno odprtino, ki omogoča vstop sončne svetlobe v stavbo in jo je mogoče odpreti za prezračevanje.

Energy; Energy efficiency

English (EN)bio-gas

A gas produced from biomass. Can be used as a combustion fuel.

Slovenian (SL)bioplin

Plin, pridobljen iz biomase. Lahko se uporablja kot gorivo za izgorevanje.

Energy; Biofuel

English (EN)biofuels

Liquid fuels, such as ethanol or biodiesel, that are made from biomass. Like fossil fuels, biofuels have many applications such as powering cars, trucks, ships and airplanes.

Slovenian (SL)biogoriva

Tekoča goriva, kot so etanol in biodizel, ki se pridobivajo iz biomase. Tako kot fosilna goriva, imajo tudi biogoriva veliko možnosti uporabe, kot je pogon avtomobilov, tovornjakov, ladij in letal.

Energy; Biofuel

English (EN)alternative

Affording a choice of two or more things, propositions, or courses of action.

Slovenian (SL)alternativen

Ki ponuja izbiro med dvema ali več stvarmi, predlogi ali možnostmi ukrepanja.

Energy; Wind energy

English (EN)lignite

Lignite is a soft brown type of coal, with characteristics that places it somewhere between hard coal and peat. Lignite has a lower energy content and different characteristics than the longer-compacted hard coal.

Slovenian (SL)lignit

Lignit ima nižjo energijsko vrednost in različne lastnosti kot dalj časa stisnjen črn premog. Lignit je mehki, rjav tip premoga, ki ga zaradi njegovih lastnosti najdemo nekje med črnim premogom in šoto.

Energy; Coal