portrait

Tkuzma

Manchester, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

1,737

Words Translated

48

Terms Translated

Tkuzma’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Tkuzma’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)bio-gas

A gas produced from biomass. Can be used as a combustion fuel.

Slovenian (SL)bioplin

Plin, pridobljen iz biomase. Lahko se uporablja kot gorivo za izgorevanje.

Energy; Biofuel

English (EN)hydroelectric rent

Hydroelectric rent is the amount of money paid by a hydro power plant or the company that runs it to the local community in the area the plant is operating in as compensation for its impact on the environment and people's lives. Hydro power plants and their ...

Slovenian (SL)najemnina za hidroelektrarno

Najemnina za hidroelektrarno je znesek, ki ga hidroelektrarna ali podjetje, ki jo upravlja, kot nadomestilo za njen vpliv na okolje in življenje ljudi plačuje lokalni skupnosti, na območju katere obrat deluje. Hidroelektrarne in njihova akumulacijska jezera ...

Energy; Hydroelectric

English (EN)line

Anything long, flexible, and thin, such as a wire or string.

Slovenian (SL)napeljava

Karkoli dolgega, upogljivega in tankega kot je na primer žica ali vrvica.

Energy; Wind energy

English (EN)wind speed duration curve

A graph that indicates the distribution of wind speeds as a function of the cumulative number of hours that the wind speed exceeds a given wind speed in a year.

Slovenian (SL)krivulja trajanja hitrosti vetra

Graf, ki prikazuje porazdelitev hitrosti vetra kot vsoto števila ur v katerih hitrost vetra preseže dano hitrost vetra v enem letu.

Energy; Energy efficiency

English (EN)state

Of or pertaining to the central civil government or authority.

Slovenian (SL)državen

Pripadajoč osrednji civilni vladi ali oblasti.

Energy; Wind energy

English (EN)solar radiation

A general term for the visible and near visible (ultraviolet and near-infrared) electromagnetic radiation that is emitted by the sun. It has a spectral, or wavelength, distribution that corresponds to different energy levels; short wavelength radiation has a ...

Slovenian (SL)sončno sevanje

Splošni izraz za vidno in komaj vidno (ultravijolično in bližnje infrardeče) elektromagnetno sevanje, ki jo oddaja sonce. Porazdeli se po spektrih ali valovnih dolžinah, ki ustrezajo različnim nivojem energije; sevanje s kratkimi valovnimi dolžinami ima višji ...

Energy; Energy efficiency

English (EN)bottled gas

A generic term for liquefied and pressurized gas, ordinarily butane, propane, or a mixture of the two, contained in a cylinder for domestic use.

Slovenian (SL)plin v jeklenkah

Splošni izraz za utekočinjen plin pod tlakom; običajno butan, propan ali mešanica obeh, zaprta v jeklenki za domačo uporabo.

Energy; Energy efficiency

English (EN)catch

To seize or capture, especially after pursuit of something.

Slovenian (SL)uloviti

Ujeti ali zajeti, ponavadi po lovu.

Energy; Wind energy

Energy; Natural gas

English (EN)surface waves

Waves that travel along or near the surface and include Rayleigh (Sv) and Love (SH) Waves of an earthquake.

Slovenian (SL)površinski valovi

Valovi, ki se širijo vzdolž ali tik nad površjem in vključujejo Rayleigh (Sv) ali Love (SH) potresne valove.

Energy; Hydro dam