portrait

helenaborrell

Bristol, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Catalan (CA)

2,200

Words Translated

103

Terms Translated

helenaborrell’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent helenaborrell’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)work placement

Placing students in specific jobs or employment settings to gain work-related knowledge and skills outside of traditional educational institutions.

Catalan (CA)pràctiques laborals

Inserir estudiants en un lloc de treball o marc laboral específics perquè obtinguin conexeixements i habilitats relacionades amb el treball fora de les institucions educatives tradicionals.

Education; Teaching

English (EN)qualitative assessment

Assessment based on personal views, experience or opinion of the reviewer.

Catalan (CA)avaluació qualitativa

Avaluació basada en punts de vista personals, experiència o opinió de l'expert revisor.

Education; Teaching

English (EN)personal tutor

A teacher who provides personal instruction to an individual student.

Catalan (CA)tutor personal

Professor que proporciona ensenyament personal a un estudiant.

Education; Teaching

English (EN)portfolio

Collection of work completed by a person over time to demonstrate abilities and competencies.

Catalan (CA)portafolis

Recopilació de treball realitzat per una persona en un període de temps per demostrar les habilitats i competències.

Education; Teaching

English (EN)resource

Material, either object, person, or location, that can be used to provide information.

Catalan (CA)recurs

Material, com un objecte, una persona o una ubicació, que es pot utilitzar per proporcionar informació.

Education; Teaching

English (EN)time management

Methods and techniques to ensure one makes the most effect appropriate use of his/her time.

Catalan (CA)gestió del temps

Mètodes i tècniques per assegurar-se que es fa l'ús més apropiat i efectiu del temps disposat.

Education; Teaching

English (EN)blast

To confront someone in the public, or openly shame someone and to put them in an akward position by revealing compromising information

Catalan (CA)arremetre

Enfrontar-se amb algú en públic, o avergonyir algú obertament per tal de posar-lo en una situació incòmoda per revelar informació compromesa.

Language; Slang

English (EN)thesis

Written essay of variable length typically completed at the end of a baccalaureate or masters degree program.

Catalan (CA)tesi

Treball escrit d'una llargada variable normalment acabat al final d'un programa de batxillerat o màster.

Education; Teaching

English (EN)summative assessment

Assessment typically completed at the end of a learning period with the aim of providing a final evaluation of individual's mastery of a knowledge or skill.

Catalan (CA)avaluació sumativa

Avaluació que normalment acaba al final d'un període d'aprenentatge, amb l'objectiu de proporcionar una avaluació final del domini d'un coneixement o destresa d'una persona.

Education; Teaching

English (EN)dyslexia

A learning disorder that manifests itself as a difficulty with reading, spelling and in some cases mathematics.

Catalan (CA)dislèxia

Trastorn d'aprenentatge que es manifesta com a dificultat per a llegir, escriure i, en alguns casos, per a les matemàtiques.

Biology; Physiology