portrait

helenaborrell

Bristol, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Catalan (CA)

2,200

Words Translated

103

Terms Translated

helenaborrell’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent helenaborrell’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Harvard

Harvard University is the oldest institution of higher learning in the United States. It was established in 1636 by the Massachusetts legislature and named after its first benefactor, John Harvard. Located in Cambridge, Massachusetts, Harvard University is ...

Catalan (CA)Harvard

La Universitat de Harvard és la institució d'educació superior més vella als Estats Units. Es va establir el 1636 per l'assemblea legislativa de Massachusetts i anomenada com el seu primer benefactor, John Harvard. Situada a Cambridge, Massachusetts, la ...

Education; Colleges & universities

English (EN)behavioral interview

An interview to assess the characteristics of the interviewee's personality, to see whether he/she will suit the organization and role applied for. Questions will encourage the interviewee to name specific occasions in the past where certain behaviors were ...

Catalan (CA)entrevista de comportament

Entrevista que avalua les característiques de la personalitat de l'entrevistat per tal de veure si és apropiat/da per a l'empresa o per al rol que ha sol·licitat. Les preguntes animen l'entrevistat a citar instàncies en el passat en les quals s'exposen certs ...

Business services; Human resources

English (EN)references

1) Commonly used source of information on a topic; see also resource. 2) Documentation of sources referred to in a written document.

Catalan (CA)referències

1) Font d'informació d'un tema utilitzada generalment. Vegeu també recurs. 2) Documentació de fonts citades en un document escrit.

Education; Teaching

English (EN)linguistic determinism

One of the two points in Sapir-Whorf hypothesis, i.e. language determines thought.

Catalan (CA)determinisme lingüístic

Un dels dos arguments de la hipòtesi de Sapir-Whorf, que és que el llenguage determina el pensament.

Culture; People

English (EN)sequence

A group of two or more frames that may consist of words, graphics or animation that are grouped together under one name. It may range in size from a few frames up to a hundred or more.

Catalan (CA)seqüència

Un grup de dos o més fotogrames els quals poden consistir en paraules, gràfics o animacions que estan agrupats sota un nom. La seva mida pot oscil·lar entre uns quants fotogrames i fins a cent o més.

Advertising; Billboard advertising

English (EN)Amnesty International

AI is an international human rights non-governmental organisation with over 3 million members and supporters around the world. They have celebrated its 50th anniversary in 2011. Amnesty International was founded in London in 1961 by the lawyer Peter ...

Catalan (CA)Aministia Internacional

AI és una organització no governamental dels drets humans amb més de tres milions de membres i seguidors a tot el món. Va celebrar el seu 50è aniversari l'any 2011. Amnistia Internacional es va fundar a Londres el 1961 per l'advocat Peter Benenson. ...

Non-profit organizations; Campaigning organizations

English (EN)Import

To bring in from somewhere else

Catalan (CA)Importar

Descarregar o capturar un arxiu d'àudio, vídeo o imatge.

Entertainment; Digital music

English (EN)plagiarism

Any use of the ideas or writings of another person without providing credit to the original author.

Catalan (CA)plagi

Ús qualsevol de les idees o escrits d'una altra persona sense citar-ne l'autor original.

Education; Teaching

English (EN)peace corps

The Peace Corps is an American volunteer program aiming at providing technical assistance, helping people outside the United States to understand US culture, and helping Americans to understand the cultures of other countries.

Catalan (CA)exèrcit de la pau

L'èxercit de la pau (Peace Corps) és un programa voluntari americà que pretén proporcionar assistència tècnica, tot ajudant a persones fora dels Estats Units a entendre la cultura americana, i ajudant els nord-americans a entendre les cultures d'altres ...

Non-profit organizations; Advocacy

English (EN)online learning

Educational environment that exists in cyberspace using communications tools such as email, chatrooms readings on the Internet, and/or video conferencing.

Catalan (CA)aprenentatge en línia

Entorn educatiu que existeix al ciberespai i que utilitza eines de comunicació, com el correu electrònic, lectures de sales de xat a Internet i/o videoconferències.

Education; Teaching