portrait

ibrahim tutuncuoglu

Turkey

Translate From: English (EN)

Translate To: Turkish (TR)

3,323

Words Translated

20,578

Terms Translated

ibrahim’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent ibrahim’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)intelligence quotient (IQ)

Usually defined as the mental age of an individual (as measured by standardized tests) divided by his or her real age and multiplied by 100. This formulation establishes the average IQ as 100. The usefulness and reliability of IQ as a measure of intelligence ...

Turkish (TR)zeka katsayısı (IQ)

Genellikle 100 ile çarpılmış ve onun gerçek yaşa göre bölünmüş yaşı bir bireyin (standart testler tarafından ölçülen) olarak tanımlanır. Bu formülasyon ortalama IQ 100 belirler. Kullanışlılığı ve güvenilirlik IQ Intelligence ölçüsü olarak sorguladı, kısmen ...

Archaeology; Evolution

English (EN)certificate

(1) Record, attestation, confirmation. (2) Collective document of title to one or more units in an investment fund. (3) Synonym for stock certificate.

Turkish (TR)sertifika

(1) Kayıt, tasdik, onay. (2) Toplu belge başlığı için bir yatırım fonu bir veya daha fazla birim. (3) Hisse senedi ile eşanlamlı.

Banking; Investment banking

English (EN)epithelium

The layer of cells covering internal and external surfaces of the body.

Turkish (TR)epitelyum

Vücudun iç ve dış yüzeylerini kaplayan hücre tabakası.

Health care; General

English (EN)aum

See om

Turkish (TR)Aum

OM görmek

Fitness; Yoga

English (EN)communicable disease

A disease spread through direct contact with an infected person or substance.

Turkish (TR)bulaşıcı hastalık

Bir hastalık enfekte kişi ya da madde ile doğrudan temas yoluyla yayılır.

Health care; General

English (EN)POS terminal

End-device that can be used when making cashless payments for goods and services in shops. The funds can be debited directly from the customer's account (e.g. when using a Maestro card with PIN). POS stands for point of sale.

Turkish (TR)POS terminali

Mağazalar Nakitsiz ödemeler için mal ve hizmet verme için kullanılabilir sonu-aygıt. Fonlar doğrudan müşterinin hesabından düşülür (örneğin ne zaman kullanarak bir Maestro kartı PIN ile). POS satış noktası için duruyor.

Banking; Investment banking

English (EN)phase i trials

Initial studies to determine the metabolism and pharmacologic actions of drugs in humans, the side effects associated with increasing doses, and to gain early evidence of effectiveness; may include healthy participants and/or patients.

Turkish (TR)Faz I çalışmalar

İlk çalışmalar insanlarda, artan dozlarda, ilişkili yan etkileri ilaçların farmakolojik eylem ve metabolizma ve etkinliğinin erken kanıt elde etmek için; sağlıklı katılımcılar ve/veya hasta içerebilir.

Pharmaceutical; Clinical trials

English (EN)meiosis

A special kind of cell division that occurs during the reproduction of diploid organisms to produce the gametes. The double set of genes and chromosomes of the normal diploid cells is reduced during meiosis to a single haploid set in the gametes. ...

Turkish (TR)mayoz

Özel bir hücre bölünmesi, gamet üretmeye diploit canlılar üreme sırasında oluşur. Diploit normal hücrelerin kromozom ve genler çift dizi mayoz sırasında tek bir haploid gametler içinde ayarlamak için azalır. Ve bu nedenle rekombinasyon Crossing-Over mayoz ...

Archaeology; Evolution

English (EN)vastra dhauti

Yogic detoxification technique in which a specially prepared cloth is swallowed and removed after ten minutes, in order to remove mucus from the stomach

Turkish (TR)Vastra dhauti

İçinde özel olarak hazırlanmış bir bez yuttu ve mukus mide kaldırmak için on dakika sonra kaldırıldı yogic detoksifikasyon tekniği

Fitness; Yoga

English (EN)confederate

One who is united with others in a league, compact, or agreement.

Turkish (TR)müttefik

Biri ile diğer lig, kompakt veya Sözleşmesi Birleşmiş.

Education; SAT vocabulary