portrait

iolandacasa

Barcelona, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Catalan (CA)

1,270

Words Translated

0

Terms Translated

iolandacasa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent iolandacasa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)Facebook Camera

With the new Camera app, you can share photos on Facebook and see all your friends' latest shots in one place. Facebook bought Instagramm and renamed it into Facebook Camera. The idea behind this is the total possession of every user data that Facebook can ...

Catalan (CA)Càmera de Facebook

Amb la nova aplicació «Camera», pots compartir fotos a Facebook i veure totes les darreres fotos dels teus amics en un sol lloc. Facebook ha comprat Instagramm i li ha canviat el nom a «Facebook Camera». La idea darrere d'això és la possessió total de totes ...

Mobile communications; Mobile phones

English (EN)prostatitis

Inflammation of the prostate gland.

Catalan (CA)prostatitis

Inflamació de la glàndula prostàtica.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)cyst

A closed sac of fluid or semi-solid substance. Generally harmless, but in some cases they may become malignant.

Catalan (CA)Quist

Sac tancat de contingut líquid o semisòlid. En general inofensius, però en alguns casos poden convertir-se en malignes.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)megaesophagus

Overly enlarged esophagus causing buildup of food and saliva and regurgitation. Associated with aspirative pneumonia from an early age.

Catalan (CA)megaesòfag

El tamany de l'esòfag augmenta excessivament, de manera que es produeix una acumulació d'aliments i saliva i la consegüent regurgitació. Associat amb pneumònia aspirativa des de molt jove.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)recessive

Requires a copy of the gene from both parents to exhibit the trait. Having only one copy of the gene makes the dog a carrier of the trait, and he will never exhibit the trait - unless the gene is located on the ‘x’ or sex chromosome.

Catalan (CA)recessiu/recessiva

Requereix una còpia del gen d'ambdós pares per manifestar el tret. Si el gos té una sola còpia del gen hom diu que és portador del tret, però ell mateix no el manifestarà mai (a menys que el gen estigui localitzat en el cromosoma 'x' o sexual).

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)demodectic mange

Skin disease characterized by hair loss particularly on the head, face, neck, shoulders and the front of the forelegs. Caused by the demodex mite which is normally found on the skin of most dogs, but due to an abnormality of the immune system, the body ...

Catalan (CA)sarna demodècica

Malaltia de la pell caracteritzada per la pèrdua del pèl especialment al cap, cara, coll, espatlles i part davantera de les extremitats anteriors. Causada per l'àcar Demodex, que es troba de manera natural en la pell de la majoria dels gossos quan, a causa ...

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)Dog

Domestic animal

Catalan (CA)gos

Animal domèstic

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)pyoderma

Any purulent (containing or forming pus) skin disease.

Catalan (CA)piodèrmia

Qualsevol malaltia purulenta (que conté o forma pus) de la pell.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)selective IgM deficiency

A deficiency in the production of the igm antibody, one of the body’s five classes of immunoglobulins, the proteins produced as antibodies to fight infection and toxins.

Catalan (CA)deficiència selectiva d'inmunoglobulina M

Deficiència en la producció d'anticossos IgM, una de les cinc classes d'immunoglobulines (proteïnes produïdes com anticossos per combatre infeccions i toxines) del cos.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)Penn Hip Improvement Program (PennHIP)

Closed registry of hip laxity measurements. Uses a DI (distraction index), a number from 0. 0 - 1. 00 with the lower the number the better the hip.

Catalan (CA)mètode Pennhip

Registre tancat de mesuraments de laxitud del maluc. Es fa servir un ID (índex de distracció), un nombre del 0 a l'1. Com més petit sigui el nombre, millor és la salut del maluc.

Veterinary health; Veterinary care