portrait

iolandacasa

Barcelona, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Catalan (CA)

1,270

Words Translated

70

Terms Translated

iolandacasa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent iolandacasa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)idiopathic

No demonstrable cause, may be genetic.

Catalan (CA)idiopàtic

Sense causa demostrable; pot ser genètic.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)hypomyelination, tremblers

Reduction in the amount of myelin (cover or sheath) on the nerves. The disease has an early onset, in bmds is considered to be an autosomal recessive trait.

Catalan (CA)hipomielinització

Reducció en la quantitat de mielina (coberta o beina) dels nervis. La malaltia té un inici prematur i, en el sennenhund bernès, es considera un tret autosòmic recessiu.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)hypertrophic osteodystrophy (HOD)

Inflammation of the growth plates, and can be accompanied by depression, weight loss, and fever. The joints may be swollen and feel hot. Mild cases usually resolve with no lasting ill effects. However, in the rare case of severe hod, permanent damage to the ...

Catalan (CA)osteodistròfia hipertròfica

Inflamació de les plaques de creixement, que pot anar acompanyada de depressió, pèrdua de pes i febre. Les articulacions poden estar inflamades i amb sensació de calor. Els casos lleus es resolen generalment sense efectes duradors. No obstant això, en el rar ...

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)pyoderma

Any purulent (containing or forming pus) skin disease.

Catalan (CA)piodèrmia

Qualsevol malaltia purulenta (que conté o forma pus) de la pell.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)thrombocytopenic purpura

Is a disease characterized by the formation of platelet clots in the microcirculation (very small vessels). Exact cause is unclear but thought to be due to infections, inherited conditions or immunologic abnormalities. Results in bleeding with a low platelet ...

Catalan (CA)púrpura trombocitopènica

Malaltia caracteritzada per la formació de coàguls de plaquetes en els vasos sanguinis que integren la microcirculació (de diàmetre molt petit). La causa exacta no està clara, però hom creu que es deu a infeccions, malalties hereditàries o alteracions del ...

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)uveodermatologic syndrome

Depigmentation of the skin and hair, and of the nose, lips, eyelids, footpads and anus. (In humans this disease is believed to be immune-mediated. )

Catalan (CA)síndrome uveodermatològica

Despigmentació de la pell i el cabell, i del nas, llavis, parpelles, coixinets i anus (en els éssers humans, es creu que aquesta malaltia té un origen immunitari ).

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)meningitis

Not a disease, but a symptom, the inflammation of the membranes covering the brain and spinal cord, the meninges. This can be caused by bacteria, virus, fungi, or chemical toxins.

Catalan (CA)meningitis

No és una malaltia, sinó un símptoma; es tracta de la inflamació de les membranes que recobreixen el cervell i la medul·la espinal, les meninges. Pot estar causada per bacteris, virus, fongs o toxines químiques.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)luxating tarsus

Dislocation of the ‘ankle’

Catalan (CA)luxació del turmell

Dislocació del turmell.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)fibrosarcoma

A malignant tumor arising from collagen-producing fibroblasts (an immature fiber-producing cell of connective tissue).

Catalan (CA)fibrosarcoma

Tumor maligne que s'origina a partir dels fibroblasts productors de col·lagen(cèl·lules immadures del teixit connectiu que produeixen fibres).

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)benign

Not cancerous or malignant.

Catalan (CA)benigne -a

No cancerós o maligne.

Veterinary health; Veterinary care