portrait

iolandacasa

Barcelona, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Catalan (CA)

1,270

Words Translated

70

Terms Translated

iolandacasa’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent iolandacasa’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)allergy

Immunological hypersensitivity to certain foreign antigens.

Catalan (CA)al·lèrgia

Hipersensibilitat a certs antígens estranys.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)leukemia

A cancerous proliferation of one of the subsets of white blood cells.

Catalan (CA)leucèmia

Proliferació cancerosa d'un dels subconjunts de leucòcits de la sang.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)recessive

Requires a copy of the gene from both parents to exhibit the trait. Having only one copy of the gene makes the dog a carrier of the trait, and he will never exhibit the trait - unless the gene is located on the ‘x’ or sex chromosome.

Catalan (CA)recessiu/recessiva

Requereix una còpia del gen d'ambdós pares per manifestar el tret. Si el gos té una sola còpia del gen hom diu que és portador del tret, però ell mateix no el manifestarà mai (a menys que el gen estigui localitzat en el cromosoma 'x' o sexual).

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)aortic stenosis

Obstruction of the blood flowing from the left ventricle to the aorta.

Catalan (CA)estenosi aòrtica

Obstrucció del flux sanguini des del ventricle esquerre a l'aorta.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)demodectic mange

Skin disease characterized by hair loss particularly on the head, face, neck, shoulders and the front of the forelegs. Caused by the demodex mite which is normally found on the skin of most dogs, but due to an abnormality of the immune system, the body ...

Catalan (CA)sarna demodècica

Malaltia de la pell caracteritzada per la pèrdua del pèl especialment al cap, cara, coll, espatlles i part davantera de les extremitats anteriors. Causada per l'àcar Demodex, que es troba de manera natural en la pell de la majoria dels gossos quan, a causa ...

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)Mugly

Mugly is an 8-year-old Chinese crested dog and the winner of the 2012 World's Ugliest Dog contest. Armed with his oddly placed whiskers, irregularly shaped ears and scattered teeth, Mugly beat out 28 other ugly competitors from around the world to win the ...

Catalan (CA)Mugly

Mugly és un gos crestat xinès de 8 anys d'edat i el guanyador del concurs de gos més lleig del món del 2012. Armat amb els seus bigotis peculiarment col·locats, orelles de forma irregular i dents escampades, en Mugly va vèncer els altres 28 lletjos ...

Animals; Dogs

English (EN)patellar luxation

Dislocation of the ‘knee’ cap, causing mild to severe, continuous or intermittent pain.

Catalan (CA)luxació de ròtula

Dislocació de la ròtula, que causa un dolor de lleu a greu, continu o intermitent.

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)diabetes insipidus

Inadequate secretion of, or resistance to the effects of, antidiuretic hormone (adh or vasopressin). This hormone stimulates the kidney retain water in the body. Consequently, the dog passes a large volume of urine with a low specific gravity, and also ...

Catalan (CA)diabetes insípida

Secreció inadequada de (o resistència als efectes de) l'hormona antidiürètica (HAD o vasopressina). Aquesta hormona estimula els ronyons a retenir aigua en el cos. En conseqüència, el volum d'orina del gos en cada micció és molt gran, però la seva densitat ...

Veterinary health; Veterinary care

English (EN)Facebook Camera

With the new Camera app, you can share photos on Facebook and see all your friends' latest shots in one place. Facebook bought Instagramm and renamed it into Facebook Camera. The idea behind this is the total possession of every user data that Facebook can ...

Catalan (CA)Càmera de Facebook

Amb la nova aplicació «Camera», pots compartir fotos a Facebook i veure totes les darreres fotos dels teus amics en un sol lloc. Facebook ha comprat Instagramm i li ha canviat el nom a «Facebook Camera». La idea darrere d'això és la possessió total de totes ...

Mobile communications; Mobile phones

English (EN)Penn Hip Improvement Program (PennHIP)

Closed registry of hip laxity measurements. Uses a DI (distraction index), a number from 0. 0 - 1. 00 with the lower the number the better the hip.

Catalan (CA)mètode Pennhip

Registre tancat de mesuraments de laxitud del maluc. Es fa servir un ID (índex de distracció), un nombre del 0 a l'1. Com més petit sigui el nombre, millor és la salut del maluc.

Veterinary health; Veterinary care