portrait

Iris Gjymshana

Tirana, Albania

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

1,098

Words Translated

51

Terms Translated

Iris’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iris’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)white-collar crime

Violations of the criminal law committed by a person of respectability and high social status in the course of his or her occupation.

Albanian (SQ)krim i jakave te bardha

Thyerje e ligjeve kriminale te kryera nga nje person i respektueshem dhe i nje statusi te larte social ne vijim te profesionit te tij ose te saj.

Sociology; Criminology

English (EN)capital punishment

The legal imposition of a sentence of death upon a convicted offender. Another term for the death penalty.

Albanian (SQ)denim kapital

Detyrim ligjor i nje vendimi me vdekje mbi nje shkeles te denuar. Nje term tjeter per denimin me vdekje.

Sociology; Criminology

English (EN)testosterone

The primary male sex hormone, produced in the testes and functioning to control secondary sex characteristics and sexual drive.

Albanian (SQ)testosteron

Hormoni kryesor seksual i mashkullit, prodhuar ne testikuj dhe qe funksionon duke kontrolluar tiparet dytesore te seksit dhe shtytjen seksuale.

Sociology; Criminology

English (EN)Twelve Tables

Early roman laws written around 450 b. C. Which regulated family, religious and economic life.

Albanian (SQ)Dymbedhjete Tabelat

Ligje te hershme Romake te shkruara rreth 450 para krishtit te cilat rregullonin jeten familjare, fetare dhe ekonomike.

Sociology; Criminology

English (EN)reward

Desirable behavioral consequences likely to increase the frequency of occurrence of that behavior.

Albanian (SQ)shperblim

Pasoja te deshirueshme te sjelljes qe ka mundesi te rrisin shpeshtesine e ndodhjes se asaj sjellje.

Sociology; Criminology

English (EN)social capital

The degree of positive relationships with other persons and with social institutions, that individuals build up over the course of their lives.

Albanian (SQ)kapital shoqeror

Shkalla e marrdhenieve pozitive me persona te tjere dhe me institucione shoqerore, qe individet ndertojne ne rrjedhen e jetes se tyre.

Sociology; Criminology

English (EN)Star of David

The six-pointed star emblem commonly associated with Judaism.

Albanian (SQ)Ylli i Davidit

Ylli me gjashte cepa embleme zakonisht e shoqeruar me Judaizmin.

Religion; Judaism

English (EN)psychological profiling

The attempt to categorize, understand, and predict, the behavior of certain types of offenders based upon behavioral clues they provide.

Albanian (SQ)profil psikologjik

Perpjekja per te kategorizuar, kuptuar, dhe parashikuar, sjelljen e disa lloj shkelesish bazuar ne te dhenat e sjelljes qe ata sigurojne.

Sociology; Criminology

English (EN)drug-related crimes

Crimes in which drugs contribute to the offense (excluding violations of drug laws).

Albanian (SQ)krime te lidhura me drogen

Krime ku droga kontribuon ne shkelje (perjashtuar thyerje te ligjeve te droges).

Sociology; Criminology

English (EN)pure research

Research undertaken simply for the sake of advancing scientific knowledge.

Albanian (SQ)kerkim i kulluar

Kerkim i ndermarre thjesht per hir te avancimit ne njohurite shkencore.

Sociology; Criminology