portrait

Iris Gjymshana

Tirana, Albania

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

1,098

Words Translated

51

Terms Translated

Iris’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iris’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)redeemer

Jesus Christ, redeemer of mankind. Christ paid the price of his own sacrificial death on the cross to ransom us, to set us free from the slavery of sin, thus achieving our redemption. (571, 601; cf. 517, 1372).

Albanian (SQ)shelbyes

Jezu Krishti, shelbyes i njerezimit. Krishti pagoi cmimin e vete sakrifices se tij te vdekjes ne kryq per te na shpaguar ne, per te na liruar nga skllaveria e mekatit, duke arritur keshtu shelbimin tone.

Religion; Catholic church

English (EN)qualitative methods

Research techniques which produce results which are difficult to quantify.

Albanian (SQ)metoda cilesore

Teknika kerkimore qe prodhojne rezultate te cilat eshte veshtire te llogariten nga ana sasiore.

Sociology; Criminology

English (EN)single-parent families

Families in which there is only one parent present to care for children.

Albanian (SQ)familje me nje prind

Familje ku vetem nje prind eshte i pranishem per tu kujdesur per femijet.

Sociology; General sociology

English (EN)sublimation

The psychological process whereby one aspect of consciousness comes to be symbolically substituted for another.

Albanian (SQ)sublimim

Procesi psikologjik me ane te se cilit nje aspekt i ndergjegjes arrin te behet simbolikisht zevendesues per nje tjeter.

Sociology; Criminology

English (EN)new testament

The collection of books of the Gospels, Acts of the Apostles, the Pauline and other epistles, and Revelation.

Albanian (SQ)dhiata e re

Koleksioni i librave te Ungjijve, Veprat e Apostujve, sipas Paulit dhe apostujve te tjere, dhe Zbulesa.

Biblical;

English (EN)dna profiling

The use of biological residue found at the scene of a crime for genetic comparisons in aiding the identification of criminal suspects.

Albanian (SQ)profil i ADN-se

Perdorim i mbetjeve biologjike te gjendura ne skenen e krimit per krahasime gjentike ne ndihme te indentifikimit te te dyshuarve per krim.

Sociology; Criminology

English (EN)product catalog

A compilation of all products that are available for sale.

Albanian (SQ)katalog produktesh

Nje permbledhje e te gjitha produkteve qe jane ne dispozicion per shitje.

Computer; Operating systems

English (EN)bourgeoisie

In marxian theory, the class of people which owns the means of production.

Albanian (SQ)borgjezi

Ne teorine marksiste, klasa e njerezve te cilet zoterojne mjetet e prodhimit.

Sociology; Criminology

English (EN)total institutions

Facilities from which individuals can rarely come and go, and in which communal life is intense and circumscribed. Individuals in total institutions tend to eat, sleep, play, learn, and worship (if at all) together.

Albanian (SQ)institucione te plota

Ndertesa prej te cilave individet rrale mund te vijne ose te largohen, dhe ku jeta ne bashkesi eshte intensive dhe e kufizuar. Individet ne insitucionet e plota priren te hane, flene,lujane, mesojne dhe adhurojne (nese eshte e nevojshme) sebashku.

Sociology; Criminology

English (EN)category axis

A chart axis that represents the category for each data point. It displays arbitrary text values like Qtr1, Qtr2, and Qtr3; it cannot display scaled numerical values.

Albanian (SQ)bosht kategorie

Nje bosht grafiku qe paraqet nje kategori per cdo pike te dhenash. Paraqet vlera tekstesh arbitrare si Qtr1, Qtr2, dhe Qtr3; nuk mund te paraqesi vlera te shkallezuara numerike.

Software; Accounting software