portrait

Iris Gjymshana

Tirana, Albania

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

1,098

Words Translated

51

Terms Translated

Iris’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iris’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)second-degree murder

Criminal homicide which is unplanned, and which is often described as a "crime of passion. "

Albanian (SQ)vrasje e shkalles se dyte

Vrasje kriminale qe eshte e pa-planifikuar dhe qe shpesh pershkruhet si \"krim prej pasioni\".

Sociology; Criminology

English (EN)bill

The principal vehicle employed by lawmakers for introducing their proposals (enacting or repealing laws, for example) in the Senate. Bills are designated S. 1, S. 2, and so on depending on the order in which they are introduced. They address either matters of ...

Albanian (SQ)projektligj

Vegla kryesore e perdorur nga ligjvenesit per paraqitjen e propozimeve(miratimi ose shfuqizimi, per shembull)ne senat Projektligjet percaktohen si S.1, S.2, e keshtu me rradhe ne vartesi te rendit ne te cilin paraqiten. Ato kane lidhje ose me ceshtje ne nje ...

Government; American government

English (EN)netiquette

Principles of courtesy observed in sending electronic messages, such as e-mail and Usenet postings.

Albanian (SQ)netikete

Parime te miresjelljes te mbajtura ne dergimin e mesazheve elektronike, si posta elektronike dhe afishimet ne Usenet.

Computer; Operating systems

English (EN)secondary research

New evaluations of existing information which has already been collected by other researchers.

Albanian (SQ)kerkim dytesor

Vleresime te reja te informacionit ekzistues tashme te mbledhur nga studiues te tjere.

Sociology; Criminology

English (EN)sublimation

The psychological process whereby one aspect of consciousness comes to be symbolically substituted for another.

Albanian (SQ)sublimim

Procesi psikologjik me ane te se cilit nje aspekt i ndergjegjes arrin te behet simbolikisht zevendesues per nje tjeter.

Sociology; Criminology

English (EN)schizophrenics

Mentally ill individuals who suffer from disjointed thinking and, possibly, delusions and hallucinations.

Albanian (SQ)skizofrenet

Individe te semure mendore qe vuajne nga te menduarit e pa lidhur dhe mundesisht, deluzione dhe halucinacione.

Sociology; Criminology

English (EN)father

God, the first Person of the Blessed Trinity. Jesus revealed that God is Father in a unique way: not only as Creator, the origin of all things, but also as eternal Father in his relationship to his only Son, who is eternally begotten of the Father and ...

Albanian (SQ)At

Perendia, Personi i pare i Trinitetit te Bekuar. Jezusi zbuloi se Perendia eshte Ati ne nje menyre unike: jo vetem si krijuesi, origjina e te gjitha gjerave por edhe si At i perjetshem ne marrdhenien me Birin e tij te vetem, qe eshte perjetesisht i ...

Religion; Catholic church

English (EN)social-structural theories

Explain crime by reference to various aspects of the social fabric. They emphasize relationships between social institutions, and describe the types of behavior which tend to characterize groups of people as opposed to individuals.

Albanian (SQ)teorite socio-strukturore

Shpegojne krimin duke iu referuar aspekteve te ndryshme te materialit shoqeror. Ato theksojne marrdheniet midis instituteve shoqerore, dhe shpegojne llojet e sjelljes qe priren te karakterizojne grupet e njerezve ne vend te individeve

Sociology; Criminology

English (EN)anomie

A social condition in which norms are uncertain or lacking.

Albanian (SQ)anomi

Nje kusht shoqeror ne te cilin normat jane te pasigurta ose mungojne.

Sociology; Criminology

English (EN)Twelve Tables

Early roman laws written around 450 b. C. Which regulated family, religious and economic life.

Albanian (SQ)Dymbedhjete Tabelat

Ligje te hershme Romake te shkruara rreth 450 para krishtit te cilat rregullonin jeten familjare, fetare dhe ekonomike.

Sociology; Criminology