portrait

Iris Gjymshana

Tirana, Albania

Translate From: English (EN)

Translate To: Albanian (SQ)

1,098

Words Translated

51

Terms Translated

Iris’ Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Iris’ contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)anomie

A social condition in which norms are uncertain or lacking.

Albanian (SQ)anomi

Nje kusht shoqeror ne te cilin normat jane te pasigurta ose mungojne.

Sociology; Criminology

English (EN)criminologist

One who is trained in the field of criminology. Also, one who studies crime, criminals, and criminal behavior.

Albanian (SQ)kriminolog

Ai qe eshte trajnuar ne fushen e kriminologjise. Gjithashtu, qi qe studion krimin, kriminelet, dhe sjelljen kriminale.

Sociology; Criminology

English (EN)border

A decorative line that can be applied to worksheet cells or objects, such as charts, pictures, or text boxes. Borders distinguish, emphasize, or group items.

Albanian (SQ)kufi

Nje vije zbukuruese qe mund te aplikohet mbi qelizat ose objektet ne fleten e punes, si grafike, piktura ose kuti tekstesh. Kufijte dallojne, theksojne ose grupojne artikuj.

Software; Accounting software

English (EN)mass murder

The illegal killing of four or more victims at one location, within one event.

Albanian (SQ)vrasje masive

Vrasje jo ligjore e kater ose me shume viktimave, ne nje vendodhje, brenda nje ngjarjeje.

Sociology; Criminology

English (EN)second-degree murder

Criminal homicide which is unplanned, and which is often described as a "crime of passion. "

Albanian (SQ)vrasje e shkalles se dyte

Vrasje kriminale qe eshte e pa-planifikuar dhe qe shpesh pershkruhet si \"krim prej pasioni\".

Sociology; Criminology

English (EN)Twelve Tables

Early roman laws written around 450 b. C. Which regulated family, religious and economic life.

Albanian (SQ)Dymbedhjete Tabelat

Ligje te hershme Romake te shkruara rreth 450 para krishtit te cilat rregullonin jeten familjare, fetare dhe ekonomike.

Sociology; Criminology

English (EN)psychological profiling

The attempt to categorize, understand, and predict, the behavior of certain types of offenders based upon behavioral clues they provide.

Albanian (SQ)profil psikologjik

Perpjekja per te kategorizuar, kuptuar, dhe parashikuar, sjelljen e disa lloj shkelesish bazuar ne te dhenat e sjelljes qe ata sigurojne.

Sociology; Criminology

English (EN)reward

Desirable behavioral consequences likely to increase the frequency of occurrence of that behavior.

Albanian (SQ)shperblim

Pasoja te deshirueshme te sjelljes qe ka mundesi te rrisin shpeshtesine e ndodhjes se asaj sjellje.

Sociology; Criminology

English (EN)single-parent families

Families in which there is only one parent present to care for children.

Albanian (SQ)familje me nje prind

Familje ku vetem nje prind eshte i pranishem per tu kujdesur per femijet.

Sociology; General sociology

English (EN)arson

Any willful or malicious burning or attempt to burn, with or without intent to defraud, a dwelling house, public building, motor vehicle or aircraft, personal property of another, and so on.

Albanian (SQ)zjarrvenie

Cdo djegie ose tentative per djegie e vullnetshme ose keqdashese, me ose pa qellim mashtrimi, te nje shtepie banimi, ndertese publike, pajisje motorrike ose ajrore, prone personale e tjetrit, etj.

Sociology; Criminology