portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)cha

Romanized spelling of the Chinese and Japanese characters for tea.

Czech (CS)cha

Přepis čínských a japonských znaků pro čaj do latinské abecedy.

Food (other); Tea

English (EN)concrete

Concrete is a composite building material made from the combination of aggregate and a binder such as cement.

Czech (CS)beton

Beton je složený stavební materiál vzniklý kombinací agregátu (běžně kamenivo) a pojidla jako je cement.

Architecture; Architecture contemporaine

English (EN)brick tea

Tea leaves that have been steamed and compressed into bricks; the bricks are then shaved and brewed with butter and salt and served as a soup.

Czech (CS)lisovaný čaj

Čajové lístky, které byly (také se mohou napřed umlít - pozn. překladatel) po napaření slisovány do bloků či cihel. Požadovaná porce je následně z těchto cihel oškrábána, povařena s máslem a solí a podávána jako polévka (způsob přípravy a podávání se region ...

Food (other); Tea

English (EN)dominant tree

Tree which grows above the others in the canopy to capture extra sunlight.

Czech (CS)Dominantní strom

Strom, který přerůstá nad ostatní stromy stromového patra pro zachycení více slunečního záření. (v zahradní architektuře se pojem používá pro jakýkoliv strukturně nosný strom)

Plants; Trees

English (EN)chai

Indian term for tea, often short for masala chai, or spiced tea, which is made from strong black tea combined with milk, sugar, and spices.

Czech (CS)čáj

Indický výraz pro čaj, často zkráceně pro typ čaje Masala - kořeněného čaje připraveného ze silného černého čaje s mlékem, cukrem a kořením. (v Indii se většinou vyslovuje jako ´čáj´ - pozn. překladatele)

Food (other); Tea

English (EN)quail

Any of various Old World chickenlike birds of the genus Coturnix, especially C. coturnix, small in size and having mottled brown plumage and a short tail.

Czech (CS)křepelka

Jakýkoliv z mnoha ptáků podobného slepici, pocházející ze Starého Světa a z rodů Coturnix, především C. coturnix, malého vzrůstu a hnědě kropenatého peří s krátkým ocasem.

Tourism & hospitality; Travel services

English (EN)column

A vertical, cylindrical support. In classical design it is composed of a base (except in the Greek Doric order), a long, gradually tapered shaft, and a capital.

Czech (CS)sloup

Vertikální válcová podpora. V klasické architektuře je složen z báze (kromě starořeckého dórského řádu), dlouhého, pozvolna se zužujícího dříku a z hlavice.

Architecture; General architecture

English (EN)ahoy

a cry to draw attention. Term used to hail a boat or a ship, as "Boat ahoy!"

Czech (CS)ahoj

Zvolání sloužící k upoutání pozornosti Výraz užívaný jako pozdrav člunu či lodi, jako ´Ahoj Loď !´

Transportation; Nautical

English (EN)capital

The topmost member, usually decorated, of a column or pilaster.

Czech (CS)hlavice

horní část sloupu či pilastru, většinou ozdobná.

Architecture; General architecture

English (EN)Pu erh

A type of black tea that has been microbiologically fermented, associated with the Yunnan province of China.

Czech (CS)Pchu-er

(V českém přepisu též puerh - pozn. překladatele) Je druh černého (většinou - pozn. překladatele) čaje jež byl fermentován pomocí mikrobů (někdy se můžeme setkat s oxidací jako popisem tohoto procesu - pozn. překladatele), je spojován především s čínskou ...

Food (other); Tea