portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)concrete

Concrete is a composite building material made from the combination of aggregate and a binder such as cement.

Czech (CS)beton

Beton je složený stavební materiál vzniklý kombinací agregátu (běžně kamenivo) a pojidla jako je cement.

Architecture; Architecture contemporaine

English (EN)optical mark reader (OMR)

Computer device for reading examinations completed by students who fill in boxes with their responses.

Czech (CS)čtečka zkušebních testů

Počítačové zařízení pro načítání zkušebních testů vypracovaných studenty ve formě vyplňování políček.

Education; Teaching

English (EN)electronic discussion board

Computer discussion area where individuals can post messages and other individuals will respond at a later time.

Czech (CS)elektronická diskuzní nástěnka

Počítačové diskuzní místo pro umísťování vzkazů, kde reakce od ostatních uživatelů přichází s časovým odstupem.

Education; Teaching

English (EN)chai

Indian term for tea, often short for masala chai, or spiced tea, which is made from strong black tea combined with milk, sugar, and spices.

Czech (CS)čáj

Indický výraz pro čaj, často zkráceně pro typ čaje Masala - kořeněného čaje připraveného ze silného černého čaje s mlékem, cukrem a kořením. (v Indii se většinou vyslovuje jako ´čáj´ - pozn. překladatele)

Food (other); Tea

English (EN)break-even point

1. The lowest of sales that a restaurant must achieve in order to cover all costs. 2. The amount that is left would be considered the profit.

Czech (CS)bod rentability

1. Nejnižší obrat, kterého musí restaurace dosáhnout k pokrytí nákladů. 2. Částka, která zbude by byla považována za zisk.

Restaurants; Fast food

English (EN)Ogori Cafe

At the Ogori Cafe in Japan, you get served the meal that the person in front of you ordered. The guy behind you gets what you picked off the menu. And so on and so on. Every meal served is a surprise.

Czech (CS)Ogori Cafe

V japonských Ogori Cafe vám podají jídlo, které objednal zákazník před vámi. Člověk, co přijde po vás dostane to, co jste vybrali z menu vy. A tak dále. Každé podávané jídlo je překvapení.

Restaurants; Cafe

English (EN)mower

A mower is a machine for cutting grass or other plants that grow on the ground. Prior to the invention and adoption of mechanized mowers, (and today in places where use of a mower is impractical or uneconomical), grass and grain crops were cut by hand using ...

Czech (CS)sekačka

Sekačka je přístroj na sekání trávy a jiných rostlin, které rostou v půdě. Před vynálezem a počátkem užívání mechanických sekaček (a dnes v místech, kde jejich užití je nepraktické nebo neekonomické), trávníky (a louky - pozn. překladatele) a obiloviny byly ...

Garden; Gardening devices

English (EN)pseudo-archaeology

The use of selective archaeological evidence to promulgate nonscientific, fictional accounts of the past.

Czech (CS)pseudoarcheologie

Užití vybraných archeologických důkazů k šíření nevědeckých, fiktivních popisů minulosti.

Archaeology; Human evolution

English (EN)sorrel

Any of several plants of the genus Rumex, having acid-flavored leaves sometimes used as salad greens, especially R. acetosella, a widely naturalized Eurasian species.

Czech (CS)šťovík

Rostliny rodu Rumex, mající listy kyselé chuti, které se někdy užívají jako salátová zelenina, především R. acetosella, široce rozšířený Euroasijský druh.

Tourism & hospitality; Travel services

English (EN)smothered

(food) cooked or served thickly covered with sauce, etc

Czech (CS)dušený, zalitý

(o jídle) vařený či podávaný mocně za- či politý omáčkou, atd.

Tourism & hospitality; Travel services