portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)quail

Any of various Old World chickenlike birds of the genus Coturnix, especially C. coturnix, small in size and having mottled brown plumage and a short tail.

Czech (CS)křepelka

Jakýkoliv z mnoha ptáků podobného slepici, pocházející ze Starého Světa a z rodů Coturnix, především C. coturnix, malého vzrůstu a hnědě kropenatého peří s krátkým ocasem.

Tourism & hospitality; Travel services

English (EN)campaign

The process of planning, creating, buying and tracking an advertising project from start to finish.

Czech (CS)kampaň

Proces plánování, vytváření, koupě a sledování reklamního projektu od počátku k závěru.

Advertising; Online advertising

English (EN)canopy

Interconnecting tree crowns in a forest which prevent a good deal of sunlight from reaching the forest floor.

Czech (CS)zápoj

Dotýkající se koruny stromů v lese, které zabraňují pronikání značného množství slunečního světla k povrchu. Zápoj je technický lesnický pojem a udává se v procentech. Neodpovídá přesně anglickému ´canopy´

Plants; Trees

English (EN)slithery

moving with a slithering motion, gliding like a reptile

Czech (CS)plazivý

pohybující se plazivým pohybem, klouzaje jako plaz

Tourism & hospitality; Travel services

English (EN)electronic discussion board

Computer discussion area where individuals can post messages and other individuals will respond at a later time.

Czech (CS)elektronická diskuzní nástěnka

Počítačové diskuzní místo pro umísťování vzkazů, kde reakce od ostatních uživatelů přichází s časovým odstupem.

Education; Teaching

English (EN)building

1. Any human-made structure used or intended for supporting or sheltering any use or continuous occupancy. There can be : residential buildings, commercial buildings and complexes, industrial buildings, sites and installations, civil constructions, network ...

Czech (CS)budova

1. Jakákoliv lidská stavba s jakýmkoliv typem skutečného či zamýšleného trvalého obývání či užívání Existují: rezidenční budovy, komerční budovy soubory, industriální (výrobní) budovy, areály a zařízení, budovy občanské vybavenosti, stavby síťové ...

Architecture; Architecture contemporaine

English (EN)forest fragmentation

When areas of forest are cut down to make way for farmland etc., only leaving isolated forest remnants.

Czech (CS)fragmentace lesa

Když se les kácí po částech, aby se uvolnilo místo pro zemědělskou půdu, tj. ponechají se pouze izolované zbytky lesa.

Forest products; Forestry processes

English (EN)argentine tango

A style of Tango which originated in the streets and salons of Buenos Aires, characterized by its passionate hold and complex leg and foot movements.

Czech (CS)argentinské tango

Styl tanga, který má svůj původ na ulicích a v tanečních barech Buenos Aires, charakterizovaný vášnivým (kulatým) držením a složitým krokem.

Dance; Ballroom

English (EN)background

An image, texture, or color that is rendered behind all objects in a scene. Backgrounds are useful in providing more realistic images when rendering, or as a temporary reference when modeling or animating objects in a scene.

Czech (CS)pozadí

Obrázek, textura nebo barva která se rendruje za všemi modelovanými objekty. Pozadí se hodí pro vytváření realističtějších obrázků při renderování nebo jako dočasná reference při modelování či animaci objektů ve scéně.

Software; CAD

English (EN)chai

Indian term for tea, often short for masala chai, or spiced tea, which is made from strong black tea combined with milk, sugar, and spices.

Czech (CS)čáj

Indický výraz pro čaj, často zkráceně pro typ čaje Masala - kořeněného čaje připraveného ze silného černého čaje s mlékem, cukrem a kořením. (v Indii se většinou vyslovuje jako ´čáj´ - pozn. překladatele)

Food (other); Tea