portrait

jan jokl

Valencia, Spain

Translate From: English (EN)

Translate To: Czech (CS)

2,958

Words Translated

120

Terms Translated

jan’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent jan’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)conifer

Dominant cone-bearing seed plants. Generally trees, with a few shrubs.

Czech (CS)Konifera

(Dominantní) rostlina nesoucí šišky. (nahosemenná rostlina). Především stromy, méně často keře.

Plants; Trees

English (EN)forest fragmentation

When areas of forest are cut down to make way for farmland etc., only leaving isolated forest remnants.

Czech (CS)fragmentace lesa

Když se les kácí po částech, aby se uvolnilo místo pro zemědělskou půdu, tj. ponechají se pouze izolované zbytky lesa.

Forest products; Forestry processes

English (EN)background

An image, texture, or color that is rendered behind all objects in a scene. Backgrounds are useful in providing more realistic images when rendering, or as a temporary reference when modeling or animating objects in a scene.

Czech (CS)pozadí

Obrázek, textura nebo barva která se rendruje za všemi modelovanými objekty. Pozadí se hodí pro vytváření realističtějších obrázků při renderování nebo jako dočasná reference při modelování či animaci objektů ve scéně.

Software; CAD

English (EN)variety name

This is the scientific name or botanical name of a specific plant. It is in italic print.

Czech (CS)jméno odrůdy

Jedná se o vědecký (botanický) název určité rostliny. Při tisku se používá kurzíva.

Garden; Gardening

English (EN)Cantonese restaurant

A type of Chinese restaurant that originated from Guangzhou, China.

Czech (CS)Kantonská restaurace

Typ čínské restaurace původně z oblasti Guangčou v Číně.

Restaurants; Culinary

English (EN)evergreen

Trees with needles or leaves that remain alive and on the tree through the winter and into the next growing season.

Czech (CS)Stálezelený

Rostliny s jehličím či listím, které zůstává ´živé´ a neopadá přes zimu (či jinou nepříznivou sezónu) do dalšího vegetačního období.

Plants; Trees

English (EN)samosa

A small fried turnover of Indian origin that is filled with seasoned vegetables or meat

Czech (CS)samosa

Malá smažená těstová kapsa pocházející z Indie, plněná kořeněnou zeleninou či masem.

Tourism & hospitality; Travel services

English (EN)sorrel

Any of several plants of the genus Rumex, having acid-flavored leaves sometimes used as salad greens, especially R. acetosella, a widely naturalized Eurasian species.

Czech (CS)šťovík

Rostliny rodu Rumex, mající listy kyselé chuti, které se někdy užívají jako salátová zelenina, především R. acetosella, široce rozšířený Euroasijský druh.

Tourism & hospitality; Travel services

English (EN)virtual field trip

Simulated field trip completed by visiting sites on the Internet.

Czech (CS)virtuální exkurze

Simulovaná exkurze (na univerzitě též ´výjezd) provedená návštšvou míst po internetu.

Education; Teaching

English (EN)pseudo-archaeology

The use of selective archaeological evidence to promulgate nonscientific, fictional accounts of the past.

Czech (CS)pseudoarcheologie

Užití vybraných archeologických důkazů k šíření nevědeckých, fiktivních popisů minulosti.

Archaeology; Human evolution