portrait

Neja Strukelj

London, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

14,930

Words Translated

1,013

Terms Translated

Neja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Neja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)sign value

Sign value is the value accorded to an object because of how it impacts the social status of the possessor, as opposed to the value derived from use for its primary purpose.

Slovenian (SL)znakovna vrednost

Vrednost , dodeljena objekta zaradi kako vpliva socialnega položaja lastniku , v primerjavi z vrednostjo , ki izhaja iz uporabe za svoj ​​primarni namen.

Sociology; Social media

English (EN)racism

A doctrine that inherent differences in race determine individual achievement.

Slovenian (SL)rasizem

Doktrina, ki trdi, da inherentne razlike med rasami določajo posameznikov uspeh.

Politics; U.S. politics

English (EN)contradiction

Marx's term to refer to mutually antagonistic tendencies within institutions or the broader society such as those between profit and competition within capitalism.

Slovenian (SL)protislovje

Izraz, katerega je Marx uporabil za nanašanje na medsebojno nasprotujoče si tendence znotraj institucij oziroma v obči družbi, kot na primer relacija med dobičkom ter konkurenca v kapitalizmu.

Sociology; General sociology

English (EN)hyperbaton

An inversion of the normal grammatical word order; it may range from a single word moved from its usual place to a pair of words inverted or to even more extremes of syntactic displacement. Specific types of hyperbaton are anastrophe, hypallage, and hysteron ...

Slovenian (SL)hiperbaton

Z drugim izrazom prestavitev, je inverzija normalnega slovničnega besednega reda; obsega lahko samo prestavitev ene besede, par besed ali celo bolj skrajne sintaktične prestavitve. Posebne vrste hiperbatona so anastrofa, hipalaga in histeron proteron.

Literature; Poetry

English (EN)human relations approach

An approach to the study of formal organizations that emphasizes the role of people, communication, and participation within a bureau-cracy and tends to focus on the informal structure of the organization.

Slovenian (SL)pristop medčloveških odnosov

Pristop preučevanja formalnih organizacij, ki poudarja vlogo posameznikov, komunikacije ter sodelovanja znotraj birokratskih ustanov, in ki se običajno osredotoča na neformalno strukturo organizacije.

Sociology; General sociology

English (EN)social democrat

One who advocates, through a democratic process, a slow transition to socialism.

Slovenian (SL)socialni demokrat

Nekdo, ki zagovarja, skozi demokratični proces, počasen prehod v socializem.

Politics; U.S. politics

English (EN)underclass

Long-term poor people who lack training and skills.

Slovenian (SL)podrazred

Skupina posameznikov, ki se sooča z dolgotrajno revščino ter pomanjkanjem izobrazbe ter znanja.

Sociology; General sociology

English (EN)Genmai cha

A green Japanese tea with roasted rice.

Slovenian (SL)Genmai cha

Japonski zeleni čaj z praženim rižem.

Beverages; Tea

English (EN)allegory

A figurative illustration of truths or generalizations about human conduct or experience in a narrative or description by the use of symbolic fictional figures and actions which resemble the subject's properties and circumstances.

Slovenian (SL)prispodoba

Z drugim izrazom alegorija, je figurativno slikanje resnic ali posploševanj v zvezi s človeškim ravnanjem v neki zgodbi ali opisovanje s pomočjo simbolnih ter izmišljenih likov in dejanj, ki spominjajo na lastnosti subjekta ter okoliščine.

Literature; Poetry

English (EN)heterometric composition

a poem written in meter but with lines of differing length, e.g. one line of tetrameter, one of pentameter, one of dimeter etc.

Slovenian (SL)heterometrična kompozicija

Pesem, ki se drži metričnih pravil, vendar z vrsticami različnih dolžin, npr., ena vrstica v tetrametru, ena v pentametru, ena v dimetru itd.

Literature; Poetry