portrait

Neja Strukelj

London, United Kingdom

Translate From: English (EN)

Translate To: Slovenian (SL)

14,930

Words Translated

1,013

Terms Translated

Neja’s Selected Translation Work

Terms and text shown below represent Neja’s contributions to TermWiki.com, a free terminology website and knowledge resource for the translation community.

English (EN)negotiated order

A social structure that derives its existence from the social interactions through which people define and redefine its character.

Slovenian (SL)dogovorjeni red

Socialna struktura, ki črpa svoj obstoj iz socialnih interakcij, prek katerih ljudje opredeljujejo in bogatijo svoj ​​značaj.

Sociology; General sociology

English (EN)anaphora

In linguistics, anaphora is an instance of an expression referring to another.

Slovenian (SL)anafora

V jezikoslovju se anafora nanaša na izraz, kateri se nanaša na drug izraz oziroma del stavka.

Literature; General

English (EN)intentionality

A feature of human language which determines the appropriateness of a linguistic form to the achievement of a pragmatic purpose (see pragmatics).

Slovenian (SL)namenskost

Značilnost človeškega jezika, ki določa ustreznost jezikovne oblike za doseganje pragmatičnega namena (glej pragmatičnost).

Language; Translation

English (EN)life chances

Max Weber's term for people's opportunities to provide themselves with material goods, positive living conditions, and favorable life experiences.

Slovenian (SL)življenjske možnosti

Izraz, katerega je uvedel Max Weber za nanašanje na možnosti, s katerimi posameznik razpolaga za zagotavljanje sebi potrebnih materialnih dobrin, ugodnih življenjskih pogojev ter pozitivnih življenjskih izkušenj.

Sociology; General sociology

English (EN)marinism

Excessive ornateness marked by the use of extravagant metaphors, so named from the 17th century Italian poet, Giambattista Marino, and his school of followers.

Slovenian (SL)marinizem

Pretirana dodelanost in izumetničenost, ki nastane z uporabo ekstravagantnih metafor. Imenuje se po italijanskem pesniku iz 17.stoletja, Giambattista Marino in njegovi šoli privržencev.

Literature; Poetry

English (EN)legislative branch

Congress, which is comprised of the Senate and the House of Representatives. One of the three main branches of the U.S. government consisting of elected officials empowered to make, change, or repeal laws.

Slovenian (SL)zakonodajna veja

Kongres, ki je sestavljen iz senata in predstavniškega doma. Ena od treh glavnih vej ameriške vlade, ki jo sestavljajo izvoljeni predstavniki, pooblaščeni za spreminjanje ali razveljavitev zakonov.

Politics; U.S. politics

English (EN)lampoon

A bitter, abusive satire in prose or verse attacking an individual. Motivated by malice, it is intended solely to reproach and distress.

Slovenian (SL)smešnica

Grenka, žaljiva satira v prozni ali lirični obliki, ki napada posameznika. Motivira jo hudobija in njen namen je izključno očitanje ter spravljanje v nelagodje.

Literature; Poetry

English (EN)concatenation

A series of links united; a series or order of things depending on each other, as if linked together; a chain, a succession.

Slovenian (SL)spojitev

Spojitev niza povezav; niz ali red stvari, ki so med seboj soodvisni, kot da bi bili med seboj povezani; veriga, zaporedje.

Language; Dictionaries

English (EN)ethical dilemma

* The conflict that results from two different resolutions to a situation, both of which are ethical. * Result of a clinical situation that involves two individuals with different values, different levels of knowledge, expectations, and desires. * Used ...

Slovenian (SL)etična dilema

*Konflikt, ki izhaja iz dveh različnih razrešitev določene situacije, ki sta obe etične narave. *Rezultat kliničnega stanja, ki vključuje dva posameznika z različnimi vrednostmi, različno ravnjo znanja, pričakovanji in željami. *Uporablja se kot sopomenka ...

Health care; Pharmacy

English (EN)acephalous

The Greek word for 'headless', applied to a metrical verse line that lacks the first syllable expected according to regular metre.

Slovenian (SL)acefalen

Grška beseda za "brezglav", ki se nanaša na pesniški verza, kateremu manjka prvi zlog, katerega bi sicer po pravilih stopice moral imeti.

Literature; Poetry